Turun Akatemian latinankielisten väitöskirjojen suomennosten bibliografia


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
2019
Kuvaus: 

Sari Kivistö
Turun Akatemian latinankielisten väitöskirjojen suomennoksia

NB: Väitöskirjat on alla luetteloitu preeseksen mukaan. Lopuksi on mainittu suomennoksia sisältäviä kokoomateoksia, joitakin Turun Akatemian suomennettuja ruotsinkielisiä dissertaatioita sekä muutama Uppsalan ja Tukholman suomennettu dissertaatio.

Avellan, Johan Henrik (praes.) & Benedict Jakob Ignatius (resp.), Historiallinen väitöskirja Etelä-Suomen pitäjästä Halikosta (Diss. historica de paroecia Fenniae australis Haliko, 1815). Suom. V. J. Kallio. Teoksessa V. J. Kallio, Halikon historia. Halikon seurakunta & kunta, Halikko 1930.

Becker, Reinholf von (praes.) & Elias Lönnrot (resp.), Väinämöinen, muinaissuomalaisten jumala (Dissertatio academica de Väinämöine priscorum Fennorum numine, I, 1827). Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomi, 131. SKS, Helsinki 1985.
- Suomennos sisältyy myös teokseen Pekka Laaksonen (toim.), Esi-Kalevala. Juminkeon julkaisuja, 56. Juminkeko, Kuhmo 2007.

Berndtson, ks. Tengström 1847

Bilmark, Johan (praes.) & Sigfrid Henrik Porthan (resp.), Kuvaus Kuopion pitäjästä (Dissertatio gradualis, descriptionem paroeciae Cuopio continens, 1775). Suom. Nils G. Hublin. Historiantutkijan kommentti Pekka Toivanen. Kuopion kaupungin 200-vuotisjuhlien valmistelutoimikunta. Kuopion kaupunki, Kuopio 1982. Näköisp.

Blomqvist, Alexander & August Robert Ahlberg. Etnografisen metodin periaatteesta yleisessä kirjallisuudenhistoriassa (De principio methodi ethnographicae in historia litteraria universali adhibendae schediasma, 1838). Suom. Reijo Pitkäranta. Teoksessa Yksi puu, kaksi taivasta: suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Toim. Yrjö Varpio. Suom. Teivas Oksala & Reijo Pitkäranta. Suomi, 179. SKS, Helsinki 1996.

Ekelund, Johannes (praes.) & Salomon Hannelius (resp.), Johannes Ekelundin, ensimmäisen Suomessa kokonaan koulutetun lääkärin väitöskirjat Kupittaan lähteestä ja Epideemisestä katarrikuumeesta (Dissertatio medica inauguralis de febre catarrhali horum annorum epidemica, 1741 & 1742). Toimitusk. Kauko Kouvalainen et al.. Suom. Veli-Matti Rissanen. Turun lääketieteen historian yhdistys, Turku; Suomen lääkäriliitto, Helsinki 2007.
- Ks. myös Spöring 1741

Forsius, ks. Scarin 1755 (latinankielinen osa I) ja Kalm 1757 (ruotsinkielinen osa II)

Fortelius, ks. Haartman 1732

Haartman, Gabriel Erik von (praes.) & Gabriel Starck (resp.), Gabriel Erik Haartman, Diss. medico-chirurgica, sistens meletemata quaedam de ulceribus, et boracis in iisdem usu, II, 1783. Lyhent. suom. A. R. Klossner. Kutsu Turun yliopiston - - lääketieteen ja kirurgian tohtorinpromootioihin. Turku 1955.

Haartman, Johan Jakob (praes.) & Petrus Gabriel Fortelius (resp.), Pietari Forteliuksen Porin kaupungin historia (Diss. gradualis de primis initiis Biörneburgi, Satacundiae civitatis in Fenningia, 1732). Suom. Pentti Aalto. Satakunnan Kansa 18.8., 25.8., 8.9. & 15.9.1946.
- Sama suomennos julkaistu nimellä Porin kaupungin esi- ja alkuvaiheista. Sarka, Satakunnan museon julkaisuja, 1. Satakunnan museon kannatusyhdistys, Pori 1964.

Haartman, Johan Johannis (praes.) & Nils Avellan (resp.), Akateeminen väitöskirja aivohalvauksesta (Dissertatio academica de apoplexia, 1771). Suom. Reijo Pitkäranta & Sari Kivistö. Hippokrates, Suomen lääketieteen historian seuran vuosikirja. SLHS, Helsinki 1995.

Hahn, Petrus (praes.) & Jonas Z. Hielmerus (resp.), Luonnontieteellinen väitöskirja kyyhkyistä (Dissertatio physica de columbis, 1691). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Hahn, Petrus (praes.) & Benedict Widegreen (resp.), Fysikaalinen väitöskirja näkemisestä (Disputatio physica de visu, 1695). Suom. Reijo Pitkäranta. Lääketehdas Star, Tampere 1986. Näköisp.

Hahn, Petrus (praes.) & Olaus Junholm (resp.), Fysiologinen tutkimus kuuloaistista (Disquisitio physiologica, de audiendi sensu, 1696). Suom. Ritva Silvennoinen et al. Suomen otolaryngologiyhdistys, Turku 1988. Näköisp.

Hassel, Henrik (praes.) & Johannes Snellmann (resp.), Johannes Snellmann, Oulun kaupungista (Diss. gradualis, de urbe Uloa, II, 1737). Suom. Sari Kivistö (latina) & Arto Kirri (ruotsi). Toim. Harri Turunen. Scripta historica, 28. Oulu-seura, Oulu 2000. Näköisp.
- Sisältää myös I-osan suomennoksen, ks. Scarin 1737

Hassel, Henrik (praes.) & Johannes Snellmann (resp.), Oulun kaupungista (Diss. gradualis, de urbe Uloa, II, 1737) Suom. Walter J. Snellman. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisuja, 3. Oulu 1946.

Hassel, Henrik (praes.) & Kristian Limnell (resp.), Yleispiirteinen historiateos Hämeestä (Schediasma historicum de Tavastia, 1748). Suom. & sel. Jaakko Suolahti. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja, 10. THS, Tampere 1958.

Hellenius, Carl Niclas (praes.) & Johan Gustaf Justander (resp.), Näyte turkulaisen kasvi- ja eläinkunnan kalenterista (Specimen calendarii florae et faunae Aboensis, 1786). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Hellenius, Carl Niclas (praes.) & Fredrik Juvelius (resp.), Joitakin esimerkkejä vaistosta, jolla eläimet huolehtivat jälkeläisistään (Dissertatio academica sistens specimina quaedam instinctus, quo animalia suae prospiciiunt soboli, 1792). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Hellenius, Carl Niclas (praes.) & Alexander Cajan (resp.), Joitakin huomioita lintujen värien vaihteluista (Dissertatio academica, animadversiones quaedam de variationibus avium quoad ipsarum colorem, 1798). Suomentanut Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Hellenius, Carl Niclas (praes.) & Nils Johan Idman (resp.), Muistio linnun pesistä, Hämeessä koottujen havaintojen perusteella (Adversariorum de avium nidis ex observationibus in Tavastia collectis, 1802). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Idman, ks. Hellenius 1802

Junholm, ks. Hahn 1696

Juslenius, ks. Munster 1700

Juusten, Paavali, Suomen piispainkronikka (Chronicon episcoporum Finlandiensium, 1570-luku). Suom. & sel. Simo Heininen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 476. SKS, Helsinki 1988.

Juusten, ks. myös Porthan 1784

Leche, Johan (praes.) & Johan Grysselius (resp.), Akateeminen väitöskirja pääskysten talvehtimisesta ja muutosta (Dissertatio academica de commoratione hybernali et peregrinationibus hirundinum, 1764). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Lönnrot, ks. Becker 1827

Mennander, Karl Fredrik (praes.) & Pehr Adrian Gadd (resp.), Satakunnan kihlakuntain pohjoisosan taloudellisen kuvaamisen yritys, joka käsittää huomautuksia maantieteen, muinaismuistojen, fysiikan, luonnonhistorian ja talouden ym. aloilta tarpeellisine piirroksineen (Observationes physico-oeconomicae, in septentrionali praetura territorii superioris Satagundiae collectae, 1747). Suomentanut Kaapo Murros. Tampereen historiallisen seuran julkaisuja, 5. THS, Tampere 1946.
- Vihtori Laurila on suomentanut teoksesta otteen nimellä Yritys kuvata Satakunnan kihlakuntien pohjoisosan talouselämää. Teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus V. Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen & Vihtori Laurila. Otava, Helsinki 1930.

Mennander, Carl Fredrik (praes.) & Erik Juvelius (resp.), Tervanvalmistus Pohjanmaalla (Dissertatio gradualis, de arte picem destillandi in Ostrobotnia, 1747) – tekijän latinasta ruotsiksi käskyn mukaan kääntämä. Suom. Meri Utrio. Amanita, Somerniemi 1986. Näköisp. (Latinankielinen alkuteos tekijän ruotsintama, josta tehty suomennos.)

Munster, Johannes (praes.) & Daniel Juslenius (resp.), Aboa vetus et nova = Vanha ja uusi Turku = Åbo förr och nu = Turku old and new (Aboa vetus et nova, 1700). Kääntäjät = översättare = translators: Tuomo Pekkanen, Virpi Seppälä-Pekkanen; Frans Johan Rabbe, Laura Mattsson; Gerard McAlester. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 1043. SKS, Helsinki 2005.

Munster, Johannes (praes.) & Daniel Juslenius (resp.), Vanha ja uusi Turku (Aboa vetus et nova, 1700). Suom. Erik Ahlman. Varsinais-Suomen Maakuntaliitto, Porvoo 1929.
- Otteen suomentanut Vihtori Laurila nimellä Vanha ja uusi Turku. Teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus IV. Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen & Vihtori Laurila. Otava, Helsinki 1930.

Nervander, Johan Jakob & Johan Törngren, Herätteitä sähkömagnetismin tutkimukseen: J. J. Nervanderin dosentinväitöskirja vuodelta 1829 Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa (In doctrinam electro-magnetismi momenta, 1829). Suom. Antti J. Niemi. Toim. Ari Sihvola. Sähkömagnetiikan laboratorion julkaisuja, 24. Teknillinen korkeakoulu, Espoo 2006.

Planman, Andreas (praes.) & Gustaf Polviander (resp.), Eräitä hypoteesejä sähköilmiöiden perustasta (Dissertatio, hypotheses quasdam, de caussa electricitatis, perstringens, I–II, 1772). Suom. & johd. Erkki Voipio. Raportti / Teknillinen korkeakoulu, sähkötekniikan osasto, sähkömagnetiikan laboratorio. SF, 17. Teknillinen korkeakoulu, Espoo 1994.

Polviander, ks. Planman 1772

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & respondentit Johan Helsingberg (osa I, 1766), Jakob Wegelius (osa II, 1768), Simon Appelgren (osa III, 1778), Johan Kerchström (osa IV, 1778) ja Adolf Magnus Foeder (osa V, 1778), Suomalaisesta runoudesta. Tutkimus (De poësi Fennica, I–V, 1766–1778). Suom. Edvard Rein. Teoksessa Henrik Gabriel Porthanin tutkimuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimituksia, 105:1. SKS, Helsinki 1904.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & respondentit Johan Helsingberg (osa I, 1766), Jakob Wegelius (osa II, 1768), Simon Appelgren (osa III, 1778), Johan Kerchström (osa IV, 1778) ja Adolf Magnus Foeder (osa V, 1778), Suomalaisesta runoudesta (De poësi Fennica, I–V, 1766–1778). Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 389. SKS, Helsinki 1983.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & respondentit Gustaf W. Rydman (osa I), Hermann Julius Aejmelaeus (osa II) ja Sven Abraham Fontell (osa III), Lännen ja idän rajoilta: historiallisia kirjoitelmia (Diss. academica, narrationem reverendissimi viri Pauli Juusten episcopi Aboensis de legatione sua Russica, exhibens, I–III, 1775). Suom. J. J. Mikkola. Teoksessa J. J. Mikkola, Lännen ja idän rajoilta: historiallisia kirjoitelmia. WSOY, Porvoo 1942.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Abraham Eenquist (resp.), Huomioita affekteista (Dissertatio academica, observationes circa affectus in universum spectatos, 1778). Teoksessa Tunteet ja sympatia: Turun Akatemian väitöskirjoja 1700-luvulta. Suom. Sari Kivistö. Toim. Jukka Sarjala. Faros, Turku 2003.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Isak Hoeckert (resp.), Ihmismielten sympatiasta, I (De sympathia animorum humanorum, II, 1778). Teoksessa Tunteet ja sympatia: Turun Akatemian väitöskirjoja 1700-luvulta. Suom. Sari Kivistö. Toim. Jukka Sarjala. Faros, Turku 2003.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Josef Hoeckert (resp.), Ihmismielten sympatiasta, II (De sympathia animorum humanorum, II, 1778). Teoksessa Tunteet ja sympatia: Turun Akatemian väitöskirjoja 1700-luvulta. Suom. Sari Kivistö. Toim. Jukka Sarjala. Faros, Turku 2003.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Kristian Erik Lencqvist (resp.), Vanhojen suomalaisten tietoperäisestä ja käytännöllisestä taikauskosta (De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica, I–II, 1782). Suom. Edvard Rein. Teoksessa Henrik Gabriel Porthanin tutkimuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 105:1. SKS, Helsinki 1904.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Kristian Erik Lencqvist (resp.), Vanhojen suomalaisten teoreettisesta ja käytännöllisestä taikauskosta (De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica, I–II, 1782). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & eri respondentteja, Suomen piispain kronikka (Magistri Pauli Juusten, episcopi quondam Aboensis Chronicon episcoporum Finlandensium, 1784–1800). Suom. Helmer Winter. Teoksessa Wolfgang Schmidt, Paavali Juusten ja Suomen piispain kronikka. Silta, Turku 1943.
- Winterin suomennos ilmestynyt myös eripainoksena Raumalla 1943
- Winterin suomennos ilmestynyt tarkistettuna suomennoksena nimellä Suomen piispain kronikka. Otava, Helsinki 1956.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & eri respondentteja, Paavali Juustenin Suomen piispain kronikka huomautuksin ja asiakirjoin valaistuna (1784–1788). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Frans Michael Frantzén (resp.), Pirkkalaisista (De Bircarlis, I–II, 1786 & 1789). Suom. Iiro Kajanto. Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd.  Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Henrik Wegelius (resp.), Muinaisesta kveenien heimosta (De antiqua gente Qvenorum, 1788). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Fredrik Johan Rosenbom (resp.), Suomalaisten luullusta loitsutaidosta (De fama magiae Fennis attributaem, 1789). Suom. Edvard Rein. Teoksessa Henrik Gabriel Porthanin tutkimuksia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 105:1. SKS, Helsinki 1904.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Fredrik Johan Rosenbom (resp.), Suomalaisten väitetystä noituudesta (De fama magiae Fennis attributae, 1789). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Johan Bergius (resp.), Kielen vaikutuksesta kansan henkisiin kykyihin (Cogitationes de vi linguae in gentis ingenium, 1789). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Johan Bonsdorff (resp.), Historiallisesta skeptisismistä (Specimen academicum de scepticismo historico, 1789). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Magnus Alopaeus (resp.), Porvoon lyhyt historia (Dissertatio academica, historiam Borgoae urbis Nylandiae, leviter adumbrans, I–II, 1794–1795). Suom. & johd. Iiro Kajanto. Monninkylä, Kirjansitomo Ilmari Reijonen, Askola 1985.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Johan Henrik Avellan (resp.), Kielten hyödystä historiantutkimuksessa (Dissertatio academica, sistens cogitationes quasdam de linguarum usu historico, 1795). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Henrik Gabriel (praes.) & Johan Sarelius (resp.), Suomen kielen päämurteista (Dissertatio academica, de praecipuis dialectis linguae fennicae, 1801). Teoksessa Henrik Gabriel Porthan, Valitut teokset. Suom. & johd. Iiro Kajanto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Porthan, Sigfrid Henrik, ks. Bilmark 1775

Prytz, Lars Johan (praes.) & Lars Adolf Prytz (resp.), Naurulokista, ornitologinen koe, I (De laro ridibundo, periculum ornithologicum, I, 1811). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Prytz, Lars Johan (praes.) & Fredrik Adolf Holm (resp.), Naurulokista, ornitologinen koe, II (De laro ridibundo, periculum ornithologicum, II, 1811). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Prytz, Lars Johan (praes.) & David Emanuel Kriander (resp.), Naurulokista, ornitologinen koe, III (De laro ridibundo, periculum ornithologicum, III, 1811). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Runeberg, Johan Ludvig (praes.) & Jakob Johan Peuron (resp.), Joitakin huomioita traagisesta kuorosta (Specimen academicum, observationes quasdam circa chorum tragicum continens, 1833). Suom. Teivas Oksala. Teoksessa Yksi puu, kaksi taivasta: suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Toim. Yrjö Varpio. Suom. Teivas Oksala & Reijo Pitkäranta. Suomi, 179. SKS, Helsinki 1996.

Sadelin, ks. Wallenius 1798

Scarin, Algot (praes.) & Johannes Snellmann (resp.), Johannes Snellmann, Oulun kaupungista (Diss. historica, de urbe Uloa, I, 1737). Suom. Sari Kivistö (latina) & Arto Kirri (ruotsi). Toimittaja Harri Turunen. Scripta historica, 28. Oulu-seura, Oulu 2000. Näköisp.
- Sisältää myös II-osan suomennoksen, ks. Hassel 1737

Scarin, Algot (praes.) & Johannes Snellmann (resp.), Oulun kaupungista (Diss. historica, de urbe Uloa, I, 1737). Suom. Walter J. Snellman. Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton julkaisuja, 3. Oulu 1946.
- Sisältää myös II-osan suomennoksen, ks. Hassel 1737

Scarin, Algot (praes.) & Henrik Forsius (resp.), Akateeminen väitöskirja Helsingistä, Uudenmaan kuuluisasta kauppakaupungista (Specimen academicum de Helsingforsia, celebri Nylandiae emporio, 1755). Suom. Tauno Nurmela. Teoksessa Entisaikain Helsinki. Helsingin historiayhdistyksen vuosikirja, II. Helsinki, 1937.
- Sisältää suomennoksen myös väitöskirjan ruotsinkielisestä II-osasta: Pehr Kalm (praes.) & Henrik Forsius (resp.), Historiallinen ja kansantaloudellinen kuvaus Helsingistä, Uudenmaan tapulikaupungista, II (1757; suom. Tauno Nurmela). Vrt. alla Kalm 1757.

Snellmann, ks. Hassel 1737 ja Scarin 1737

Spöring, Hermannus Dietericus (praes.) & Johannes Ekelund (resp.), Johannes Ekelundin, ensimmäisen Suomessa kokonaan koulutetun lääkärin väitöskirjat Kupittaan lähteestä (1741) ja Epideemisestä katarrikuumeesta (1742) (Examen chymico-medicum fontis soterii Kuppisensis, 1741 & 1742). Toimitusk. Kauko Kouvalainen et al. Suom. Veli-Matti Rissanen. Turun lääketieteen historian yhdistys, Turku; Suomen lääkäriliitto, Helsinki 2007.
- Ks. myös Ekelund 1742

Swederus, Matthias (praes.) & Joachim B. Caloander (resp.), Akateeminen tutkielma postinkantajasta (Discursus academicus de tabellario, 1689). Suom. Reijo Pitkäranta. Posti- ja telehallitus, Helsinki 1988. Näköisp.

Tengström, Johannes Jakob (praes.) & Fredrik Berndtson (resp. & auctor) 1847. Taiteessa ilmenevän nerouden voimasta ja olemuksesta (De vi et essentia ingenii in arte se manifestantis dissertatio, 1847). Suomentanut Teivas Oksala. Teoksessa Yksi puu, kaksi taivasta: suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Toim. Yrjö Varpio. Suom. Teivas Oksala & Reijo Pitkäranta. Suomi, 179. SKS, Helsinki 1996.

Thorwöste, Johan (praes.) & Gabriel Maxenius (resp.), Runoloitsujen vaikutuksista (De effectibus fascino naturalibus, 1733). Tiivist. käänt. & komment. Nils G. Hublin. Kuopion yliopisto, Kuopio 1985. Näköisp.

Törnegren, Carl Vilhelm, Espanjan draamataiteen alkuvaiheet (Dissertatio academica, primordia artis scenicae Hispanorum adumbrans, 1843). Suom. Reijo Pitkäranta. Teoksessa Yksi puu, kaksi taivasta: suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Toim. Yrjö Varpio. Suom. Teivas Oksala & Reijo Pitkäranta. Suomi, 179. SKS, Helsinki 1996.

Wallenius, Johan Fredrik (praes.) & Pehr Ulrik Sadelin (resp.), Suomen eläimistö tai niiden eläinten luettelo, joita elää Suomen maassa ja sitä ympäröivässä saaristossa, I (Fauna fennica sive enumeratio animalium, quae alit terra Finlandiae insulaeque ei adjacentes, I, 1798). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Wanochius, Anders (praes.) & Erik Humbla (resp.), Luonnontieteellinen disputaatio jäälinnusta (Disputatio physica de halcyone, 1682). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Wegelius, Jakob (praes.) & Salomon Kreander (resp.), Joitakin havaintoja latinan kielen oppimismetodista (Animadversiones nonnullae de methodo linguam Latinam addiscendi, 1773). Suom. Inkeri Kinneri & opiskelijatyöryhmä: Mikko Kauko, Eveliina Korteoja, Ville Leppänen, Laura Nieminen, Julius Rastela, Susanna Sinisalo, Reko Tikka & Joonas Vanhala. Auraica. No. 3, 2010, 70–78.

Wexionius, Michael (vuodesta 1650 Gyldenstolpe, Michael Olai) (praes.) & Enevald S. Pontanus (myöh. Enevald Svenonius) (resp.), Valtio-opillinen väitöskirja järkevyydestä (Discursus politicus de prudentia, 1642). Julk. & jälkikirj. Matti Klinge. Suom. Iiro Kajanto. Bibliofiilien seura, Helsinki 1983. Näköisp.

Winter, Adolf Henrik (praes.) & Gustaf Fredrik Hjerppe (resp.), Sen Karjalan osan kreikanuskoisista seurakunnista, joka on Ruotsin valtakuntaan kuuluva. Historiallinen tutkielma 1 (Dissertatio historica de ecclesiis Careliae Svecicae Graecam religionem profitentibus, I, 1796). Suom. Iivar Ahava. 2. p. Ortokirja, Joensuu 1986 (Pohjois-Karjalan kirjap.) Huomautus: 1. p.. P. Sergein ja Hermanin veljeskunta, Sortavala 1931.

Winter, Adolf Henrik (praes.) & Johannes Agapetus Törngren (resp.), Sen Karjalan osan kreikanuskoisista seurakunnista, joka on Ruotsin valtakuntaan kuuluva. Historiallinen tutkielma 2 (Dissertatio historica de ecclesiis Careliae Svecicae Graecam religionem profitentibus, II, 1797). Suomentanut Iivar Ahava. 2. p. Ortokirja, Joensuu 1986 (Pohjois-Karjalan kirjap.) Huomautus: 1. p.. P. Sergein ja Hermanin veljeskunta, Sortavala 1931.

Kokoomateoksia

Lehikoinen, Esa, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö. Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.
- Sisältää mainittujen suomennosten lisäksi sisältöreferaatit myös muista Turun Akatemiassa julkaistuista lintuaiheisista väitöskirjoista.

Porthan, Henrik Gabriel. Valitut teokset. Kääntänyt, esipuheen ja johdannon kirjoittanut Iiro Kajanto.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 373. SKS, Helsinki 1982.

Tunteet ja sympatia: Turun Akatemian väitöskirjoja 1700-luvulta. Suom. Sari Kivistö. Toim. Jukka Sarjala. Faros, Turku 2003.

Työn ja tiedon puistot: kirjoituksia kuninkaallisen Turun Akatemian ajoilta Akatemian oman historian osalta 1600–1800-luvuilta. Opinnäytteet on latinasta suomentanut Terhi T. Laaksonen. (Terhi T. Laaksonen), Turku 2009 (Turku : Karhukopio).

Yksi puu, kaksi taivasta: suomalaisia kirjallisuusväitöskirjoja 1833–1847. Toim. Yrjö Varpio. Suom. Teivas Oksala ja Reijo Pitkäranta. Suomi, 179. SKS, Helsinki 1996.

Turun Akatemian suomennettuja ruotsinkielisiä dissertaatioita

Chydenius, Jakob Wilhelm (praes.) & Samuel Fabrell (resp.), Kertomus Kokkolasta ympäristöineen, II (Om Gamle Carleby, II, 1754). Suomentanut J. Hietanen. Kokkolan kirjapaino, Kokkola 1904.
- Ks. Kalm 1754 (I osa)

Gadd, Pehr (praes.) & Efraim Carenius (resp.), Efraim Careniuksen esitys Huittisten pitäjästä (Academiskt försök, til en physico-oekonomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn, 1759). Suomentanut Arvo Inkilä. Kansanvalistusseuran kotiseutukuvauksia, 7–10. Kansanvalistusseura, Helsinki 1910.

Gadd, Pehr (praes.) & Carl Stenius (resp.), Maanviljelyksen kemiallisia perusteita (Om blandade åkerjordmonernes rätta känning och förbättring, 1762). Otteita suomentanut Vihtori Laurila. Teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus V. Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen & Vihtori Laurila. Otava, Helsinki 1930.

Gadd, Pehr (praes.) & Jakob Gummerus (resp.), Taloudenpidollinen esitys vesilintujen suojeluun ja hoitoon (Oeconomisk afhandling om sjöfågels vård och ans i Finska skärgården, 1769). Suom. Risto Lemmetyinen et al. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Gadd, Pehr (praes.) & Carl Bergman (resp.), Tutkimus Uudenmaan ja Hämeenlinnan läänistä (Undersökning, om Nyland och Tavastehus län, 1789). Otteita suomentanut Vihtori Laurila. Teoksessa Suomen kansalliskirjallisuus V. Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen & Vihtori Laurila. Otava, Helsinki 1930.

Gadd, Pehr (praes.) & Michael Ticcander (resp.), Maantieteellinen ja historiallinen väitöskirja Sysmän pitäjästä Kyminkartanon lääniä ja Ylä-Savon kihlakuntaa (Afhandling geographisk och historisk, om Sysmä socken, 1792). Suom. V. A. Nordman. P. H. Bökman, Sysmä 1942.

Kalm, Pehr (praes.) & Efraim Hoeckert (resp.), Kuvaus Uudestakaupungista vuodelta 1753 (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer siö-staden Nystad, 1753). Suom. Helmer Winter. Uudenkaupungin sanomalehti- ja kirjapaino, Uusikaupunki 1927.

Kalm, Pehr (praes.) & Efraim Hoeckert (resp.), Historiallinen ja taloustieteellinen kuvaus rannikkokaupunki Uudestakaupungista (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer siö-staden Nystad, 1753). Toim. & jälkikirj. Jussi Nuorteva. Uudenkaupungin kaupunki, Uusikaupunki 1987. Näköisp.

Kalm, Pehr (praes.) & Christiern Salmenius (resp.), Piirteitä Kalajoen kunnan asutuksesta ja oloista vanhimmilta ajoilta v:n 1752 saakka (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Calajoki sockn uti Österbotn, 1754). Suom. Daniel Roos. ”Kokkolan” toimitus, Kokkola 1912.

Kalm, Pehr (praes.) & Henrik Lindstèen (resp.), Ensimmäinen puutarha-alaa käsittelevä tohtorin väitöskirja maassamme (Enfaldige tanckar om möjeligheten och nyttan af krydd- och trägårdars anläggande i Finland, 1754). Suom. Mikko Jortikka. Puutarha ja koti 10–12/1936.

Kalm, Pehr (praes.) & Jakob W. Chydenius (resp.), Kertomus Kokkolasta ympäristöineen, I (Om Gamle Carleby, I, 1754). Suom. J. Hietanen. Kokkolan kirjapaino, Kokkola 1904.
-    Ks. Chydenius 1754 (II osa)

Kalm, Pehr (praes.) & Elias Granroth (resp.), Vaatimattomia ajatuksia kahvista ja niistä kotimaisista kasveista, joita on tapana käyttää sen asemesta (Enfaldige tanckar om caffé och de inhemska wäxter, som plåga brukas i des ställe, 1755). Suom. Einari Kaskimies. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1971.

Kalm, Pehr (praes.) & Christopher Herkepaeus (resp.), Historiallinen ja ekonominen selonteko Hauhon pitäjästä Hämeessä (Historisk och oeconomisk beskrifning öfver Hauho sokn uti Tavastland, 1756). Osittain suom. Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1981.

Kalm, Pehr (praes.) & Christopher Herkepaeus (resp.), Historiallinen ja taloudellinen kuvaus Hauhon pitäjästä Christopher Herkepaeuksen väitöskirjan mukaan (Historisk och oeconomisk beskrifning öfver Hauho sokn uti Tavastland, 1756). Suom. Rainer Kirjokallio. Hauho-seura, Hauho 1956.

Kalm, Pehr (praes.) & Henrik Forsius (resp.), Historiallinen ja kansantaloudellinen kuvaus Helsingistä, Uudenmaan tapulikaupungista, II (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer stapel-staden Helsingfors uti Nyland, II, 1757). Suom. Tauno Nurmela. Teoksessa Entisaikain Helsinki. Helsingin historiayhdistyksen vuosikirja, II. Helsinki 1937.

Kalm, Pehr (praes.) & Henrik Forsius (resp.), Historiallinen ja ekonominen selonteko Helsingin tapuli-kaupungista Uudellamaalla, II (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer stapel-staden Helsingfors uti Nyland, II, 1757). Suom. Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1978.

Kalm, Pehr (praes.) & Johan Wegelius (resp.), Mielipide yrityksiä taloudenpidon haitoista ja apukeinoista Kemi-Lapinmaassa (Tancke försök om hushållningens hinder och hjelp i Kimi-Lappmark, 1758). Suom. Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1972. Näköisp.

Kalm, Pehr (praes.) & Gustav Friederich Wialenius (resp.), Joitakin ajatuksia tehtaitten hyödystä ja tarpeellisuudesta maalle (Enfaldige tanckar om fabriquernes nytta och nödwändighet uti ett land, 1759). Suom. Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1973.

Kalm, Pehr (praes.) & Johan Juhana Snellman (resp.), Ajatuksia opetustoiminnasta Pohjanmaalla, eritoten yksityisestä (Tankar om informationswerket i Österbotn, synnerhet det privata, 1762). Suom. Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutin joulukirjojen sarja. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1976. Näköisp.

Kalm, Pehr (praes.) & Gustaf Fridric Stilman (resp.), Kaikenlaisia yleisiä haittoja taloudenpidossa (Oeconomisk och politisk afhandling, Om hwarjehanda allmänna hinder i hushållningen, 1772). Suom. Tuulikki Tenho. Myynti- ja mainoskoulu, Helsinki 1967.

Kalm, Pehr (praes.) & Carl Petter Borenius (resp.), Kuvaus Someron pitäjästä 1770-luvulla (Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Somero sockn, 1774). Suom. Esko Aaltonen. Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistyksen vuosikirja, I. Forssa 1924.

Kraftman, Johan (praes.) & Johan Lagus (resp.), Ajatuksia talouselämän kohentamiseksi Karjalassa (Tanckar om hushållninges uphjelpande i Carelen, 1756). Suomentanut Tuulikki Tenho. Markkinointi-instituutin joulukirjojen sarja. Markkinointi-instituutti, Helsinki 1977. Näköisp.

Uppsalan ja Tukholman suomennettuja latinankielisiä dissertaatioita

Acrel, Johan Gustaf (praes.) & Albert Julius Segerstedt (resp.), Lääketieteellinen väitöskirja kehon liiallisesta ravitsemuksesta, joka on artriitin todellinen syy (Dissertatio medica, de nutrimento corporis superfluo, ut vera arthritidis caussa, 1787). Johd. Johan Ahlqvist & Sari Kivistö. Suom. Sari Kivistö. Hippokrates, Suomen lääketieteen historian seuran vuosikirja. SLHS, Helsinki 2005.

Alstrin, Eric (praes.) & Eric Brunnius (resp.), Tornion kaupungista ja sen lähipitäjistä (Dissertatio gradualis, de urbe Torna eique adjacentibus paroeciis, 1731). Suom. Tuomo Itkonen. Lions club, Tornio 1965.

Bonsdorff, Gabriel, Hämäläisten käyttämät yleisimmät pyyntikeinot (Afhandling om de allmännaste djurfängen, i Tavastland, 1782). Suom. Anja Sukkinen, toim. Juha K. Kairikko. Näköisp. Suomen metsästäjäliitto, Helsinki 1982.

Ekerman, Petrus (praes.) & Christophorus Tärnström (resp.), Akateeminen väitöskirja Ahvenanmaasta, Itämeren saaresta (Dissertatio academica de Alandia maris Baltici insula, 1745). Suom. Sari Kivistö. Teoksessa Esa Lehikoinen, Risto Lemmetyinen, Timo Vuorisalo & Sari Kivistö, Suomen lintutieteen synty: Turun akatemian aika. Faros, Turku 2009.

Gjers, Carl Robert, Taloudellinen tutkielma niistä syistä, jotka ovat aiheuttaneet Kokemäenjoen lohen ja siian vähenemisen ja niistä keinoista, joihin voidaan ryhtyä tämän estämiseksi (Oeconomisk afhandling, om orsaker til Cumå krono lax och sik fiskets förminskning, som ock de hjelpemedel som deremot kunna vidtagas, 1771). Suom. Kaarina Wulff. Näköisp. Riihimäen messut, Riihimäki 1987.

Grönwall, Anders (praes.) & Petrus Nicolaus Mathesius (resp.), Maantieteellinen väitöskirja Pohjanmaasta (Dissertatio geographica de Ostrobotnia, 1734). Suom. Timo Sironen, [Paula Rossi]. Toimitusk. Maija Kallinen et al. Oulun yliopisto, Oulu 2008. Näköisp.

Stiernman, Anders Anton 1719. Aboa literata = Turun akatemian kirjallisuus. Suom. Reijo Pitkäranta. Jälkis. Matti Klinge. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 518. SKS, Helsinki 1990. Näköisp.