Upphovsrätt och Filosofia.fi


Filosofia.fi innehåller från upphovsrättlig synvinkel tre olika typer av material.

Det bör noteras att upphovsrättsinformationen inte antecknats skilt i varje enskild post, utan att de upphovsrätter som presenteras nedan gäller för allt material i portalen. 

(1) Copyrightbefriat digitaliserat material.

Från upphovsmannens/kvinnans död har förflutit minst 70 år. 
I dessa fall är senare bruk av materialet fritt. Upphovsmannens/kvinnans namn ska alltid anges och det är önskvärt att Filosofia.fi anges som källa.

(2) Digitaliserat material som omfattas av upphovsrätt.

Den ursprungliga upphovsmannen/kvinnan har själv rätten till materialet eller så har det förflutit mindre än 70 år sedan hans/hennes frånfälle, och då har rättsinnehavarna, oftast arvingarna, rättigheterna. I dessa fall har rättsinnehavarna genom en överenskommelse givit portalen Filosofia.fi rätt att digitalisera och publicera materialet en gång.
För all annan publikation av materialet ska avtal slutas med rättsinnehavarna.

(3) Upphovsrättsskyddat material som producerats för portalen. 

Upphovsmannen/kvinnan har producerat (t.ex. skrivit en text, gjort eller givit en intervju, tagit en bild osv.) ett verk för portalen Filosofia.fi. I dessa fall innehar upphovsmannen/kvinnan, som överlåtit rätten att publicera verket en gång till portalen, rätten till sitt verk. För all annan publikation av verket ska avtal slutas med upphovsmannen/kvinnan.

I några fall är innehavaren av upphovsrätten också utmärkt i materialet, då rätten tillkommer en viss annan institution eller person, som givit Filosofia.fi rätt att publicera materialet en gång i portalen. För annan användning eller publicering bör avtalas med institutionen/personen i fråga.

Enligt god hänvisningssed är det önskvärt att den som lånar eller använder material ur Filosofia.fi nämner förutom upphovsmannen/kvinnan och den möjliga ursprungliga utgivaren också Filosofia.fi som källa. I dessa fall rekommenderas följande hänvisningsmönster: 

Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry). <webbadress> (Datum)