Brev till Pipping 07.04.1939


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1939
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Pipping, daterat den 07.04.1939

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2011.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
Långfredagen 1939

Käre Rolf,

    Tack för ditt brev,
som så länge fått
ligga obesvarat, och även
för ditt tidningsutklipp.
Jag har säntt dig några
Times Supplements och
i dag avgå ytterligare
tre. Också de ha blivit
mycket på efterkälken.
Orsaken till dröjesmålen
är den, att hela min
tid absorberats av kor-
rekturläsning och uppgö-
randet av person och sak-
register samt en analyse-
rande innehållsförteckning.

2

Förläggaren skrev att
han gärna ville ge ut
boken så snart som
möjligt, och det är ju
också min önskan. All
brevskrivning har följakt-
ligen fått vila för en
lång tid *)
    Men igår avgick den
sista bunten av korrek-
tur som jag mottagit,
"for press". Nu återstår
endast läsningen av
korrektur till registren
och innehållsförteckningen,
men dem har jag ännu
inte fått från trycke-
riet. Så i dag har
jag min första lediga
dag under tre månader.
*) med undantag av ett
födelsedagsbrev till fröken a.
och en anhållan till Nils
att skicka henne en blomma.

3
Arbetet har varit ganska
krävande. Tryckeriet har
varit märkvärdigt slarvig.
Ännu igår hittade jag
ett sådant fel som "im-
moratality" istället för
"immorality," vilket skrämde
mig. Jag har läst igenom
korrekturen fem gånger
inalles, och texten utgör
409 sidor i stort oktav-
format.
    Det är ju litet vemo-
digt att skiljas från
ett arbete som i så hög
grad intresserat mig och
upptagit mina tankar
under mer än 2 1/2 år,
Men sedan jag pustat
ut skall jag taga itag
med ett annat arbete
som i lika hög grad
ligger mej om hjärtat,
men är betydligt lättare.
Det kommer att heta
"Etisk relativitet." Jag har

4

Ibland ångrat att jag
inte deltog i den famösa
pristävlan. Några pris
hade jag naturligtvis inte
fått, då den var riktad
mot relativiteten, men
jag hade dock troligtvis
fått mitt arbete tryckt.
Det var ändå bra att
jag höll mig borta, ty
jag är nu bättre rustad
än förr, sedan jag funnit
huru min teori om de
moraliska känslorna stö-
des av Jesus' etik. Jag
tycker nästan att jag
funnit en ny lärjunge.
Förlåt hädelsen. Bohlin
och andra teologer påstå
att moralen blivit objektiv
genom kristendomen. Pytt
också! Kanske jag dock
ännu finner en förläggare.
Ämnet sysselsätter ännu
tankarna, att döma av
några nyss utkomna arbe-
ten och uppsatser. - Jag
tycker att också relativitets-
tanken bör bli ordentligt

5

representerad. Jag be-
traktar den själv som
"kungstanken" i min lilla
tankevärld under ett halft
århundrade. I en artikel
i argus nämndes enbart
Hägerström som dess repre-
sentant. Men i ett tal
som han höll då jag
var i Sverige för några
år sedan kallade han,
älskvärt nog, mig sin
"andliga lärofader."
    Vädret ha varit ganska
regnigt en tid, till stor
nytta för trädgården, som
håller på att bli helt
praktfull, ehuru många
blommor ännu inte slagit
ut. Jag väntar snart
främmande hemifrån:
Backmansson och hans fru.
Med stort intresse mot-
ser jag rektorsvalet. För
akademins skull hoppas
jag att du mottar åter-
val, fastän jag själv
i tiden var glad över
att slippa det.
    Jag undrar huru det
står till med Lagerborg.
I sitt senaste brev skrev
han att han väntade
hem sin dotter till
hennes bröllop, men att
hon inte fanns på
ångbåten. Sedan dess
har jag ingenting hört,
fastän de nygifta redan
mer än en månad
borde ha logerat i
min våning.
    Nu skall brevet skickas
till posten, varför jag
slutar det med hjärtliga
hälsningar till dig och
de dina.
    Din egen
        Edv.
Scheriffen ber hälsa och
tacka för lyckönskningen.

Liitetiedostot: