Brev till Lagerborg den 6.2.1936


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 6.2.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2961

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]

Villa Tusculum
6. II. 1936

Kära vän!
   Allt får man höra:
det kan skada akade-
mien om sanningen
kommer fram! Men
Ditt brev av den 1.
gav en plausibel
förklaring: donatorn in
spe får inte förargas.
Donationer skola köpas
med lögner; jag skall
göras till ett slaktoffer
åt Molok. Men jag
tycker att protestanterna
kunde göra processen

[2]

kort: samla de olika
uppsatserna i en liten
broskyr med titeln
”Till belysning av lektor
Huldéns bok om Severin
Johansson,” motiverad
därmed att tidningarnas
anmälan av boken, även
då de talat om ”in-
diskretioner,” icke ifråga-
satte uppgifternas riktig-
het, men att en del av
(eller hela?) den svenska huvudstads-
pressen vägrat att in-
föra beriktiganden
från auktoritativt håll.
Broskyren skulle till-
sändas redaktionerna för
alla svenska tidningar
och tidskrifter (Student-
bladet får inte glömmas

[3]

bort) och skulle med
fet stil annonseras i Hbladet.
Kanske även Törne ville
publicera sina anmärkningar
i broskyren. Tryckningen
bleve inte dyr, och skulle
kanske bekostas av
försäljningen. Möjligen kunde
en bokhandel åtaga sig
distributionen.
   Tusen tack för Dina
brev och tidningsurklipp:
Du är oförliknelig i
Din omtanke. Jag har
följt Dina anvisningar.
För Svantes räkning vill
jag tillägga några rader
om den svenska professuren.
som kunde beaktas om
broskyren kommer till stånd.
Huldén antager att [?]
skulle få den om den
bara ansloges ledig. Pytt
också! Alla sakkunniga ut-
talade sig till förmån för
en rikssvensk aspirant och

[4]

konsistorium hade varit
tvungen att giva honom
första förslagsrummet om
han icke återtagit sin an-
sökan. Det hade sedan
varit odiöst för kansler
att inte utnämna honom.
Detta borde ge förf. något
att tänka på.
   Var god och be Svante
läsa detta brev och ut-
tala sin åsikt om
broskyren och utsikterna
att få alla protestanter
med om saken och
kanske samla ett par
nya sådana. Hbladet
borde få se att det inte
kan täppa till munnen
på det fria ordet.
   Nu skall jag återgå
till mitt Huxley-föredrag
om den sociala antropologiens
metoder. Också det kommer
att innehålla en god del
peppar.
[I marginalen:] Jag hoppas att Svante fått mitt telegram och flygbrev.

Din alltid tillgivne
Edv. Wck.

Liitetiedostot: