Brev till Lagerborg den 2.1.1936


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 2.1.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 2958

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Filosofia.fi 2007

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
2. januari 1936.

Käre vän,

   Ett hjärtligt tack
för Dina två brev.
Det senaste kom i dag,
och jag skyndar att besvara
det genast, medan jag
har en kort paus i
korrekturläsningen och arbetet
på registret.
   Rökelsepulvret mot astma
heter ”Himrod’s Cure.”
Det är effektivt och
hastigt verkande i lind-
rigare fall, men finns
inte i våra apotek, ehuru
jag drivit propaganda för

[2]

det på Kaskisapoteket.
Dock borde det kunna an-
skaffas på beställning.
Ett mycket gott, men inte
lika hastigt verkande medel
är ephedrintabletter, som
säljes på apoteken hos oss.
men det är bäst att i bör-
jan inte taga mera än en
halv tablett. Ett absolut
effektivt medel, som måste
tillgripas vid svåra och ihål-
lande attacker, är insprut-
ning av asthmalysin,
som finns att köpa i
minimala flaskor, en var
innehåller en enda dos.
Det lindrigaste medlet är
tyska astma-cigaretter (Brauns
fabrikat), som säljes i
Kaskisapoteket. De inhemska
rekommenderar jag ej.
Jag har rekvirerat Johans-
sonsboken för att få veta
vad som sagts om mitt

[3]

rektorat, och om skildringen
innehåller inte endast
allmänna bedömanden utan
faktiska oriktigheter, kan
det hända att jag slår
till. Jag har samma rätt
att göra det här som när
min vetenskapliga heder
angripits av en Briffault
och Calverton, så mycket
mer som angreppet gäller
icke blott mig personligen
utan den institution vars
intressen jag som rektor
sattes att bevaka. Det
var ju bra att Svante
inlade en gensaga, men
jag tycker att han kunnat
göra som Rosenqvist och
skriva den så att den inte
kunnat tryckas med sin
stil i allmänhetens spalt.
Jag inse inte att han varit
förhindrad att med detaljer
”uppvisa Huldéns osannfär-
dighet*, utan tycker tvärtom

(* Jag undrar om n. v. rektor påver-
kat honom i denna punkt.

[4]

att han som akademiens
sekreterare bort känna sig
manad att göra det. Kanske
Huldéns utlovade bemötande
föranleder honom att ännu
en gång taga till orda. Bo-
ken har väckt ett ett så stort
uppseende och fått så utom-
ordentliga lovord, att den inte
borde negligeras. Huldén har
i stort sett nått sitt mål,
har blivit en berömd författare
och gjort sitt föremål till en
”andens storman” ( för att
citera Studentbladet) på bekostan
av diverse småkräk.
    Vi ha haft en storm– och
regnperiod under julveckan,
och ännu förefaller vädret
ganska ostadigt. Men i dag har
solen skinat och termometern
visat 16 grader i skuggan. Det
är skönt efter den tidigare kylan
i rummen.
    Jag lyckönskar Dig till mor-
farsglädjen, och sänder Dig också
för övrigt en varm önskan om
god fortsättning på det nya året –
Dig och de Dina. Alltid Din tillgivna
            Edv. Wck.

I marginalen:     P. S. Jag hoppas att Törne publicerar sina anmärkningar.
        Boken är ju en historisk urkund.

Liitetiedostot: