Samlingen Edvard Westermarck i Filosofia.fi är komplett


westermarck edvard

Under november och december 2011 har filosofiportalens svenska redaktion digitaliserat omfattande mängder material av den finländske filosofen och antropologen Edvard Westermarck. Detta nydigitaliserade material har idag gjorts tillgängligt för alla i Filosofia.fi:s Westermarck-samling i fyra volymer. Samlingen Westermarck har varit under arbete sedan 2007 och öppnades våren 2011.

Urvalet av material har gjorts huvudsakligen av Juhani Ihanus, vars digitaliseringsplan inbegriper både publicerat och opublicerat material av Westermarck i form av artiklar, föredrag, manuskript, föreläsningar och brev. Digitaliseringsplanen syftar till att, genom noggrant utvalda verk, ge en så komplett helhetsbild av Westermarcks intellektuella utveckling som möjligt.

Bland de senaste tillskotten i Westermarck-samlingen kan dessa tidigare svårtillgängliga verk uppmärksammas: Westermarcks föreläsningar i samhällslära 1894, föreläsningsserien i filosofins historia 1912-14 och laudaturuppsatsen med temat "Gör kulturen människoslägtet lyckligare?" från 1886. Utöver dessa tidigare opublicerade texter inkluderar samlingen nu också viktiga artiklar av Westermarck som tidigare enbart funnits vid ett fåtal universitetsbibliotek. Ett gott exempel på detta är artikeln "Selektionsteorin och dess betydelse för vetenskaperna om det fysiska, psykiska och sociala lifvet" som publicerades i Album utgifvet av Nyländningar 1891. I artikeln ger Westermarck en god bild av Darwins och Lamarcks olika utvecklingsteorier, liksom sina egna kritiska synpunkter på utvecklingsteoriernas vetenskapliga status.

Bland de nya brev som införts är Westermarcks brev till Rolf Pipping 7.4.1939 av speciellt intresse. Brevet är skrivet under Westermarcks sista levnadsår och ger inblick i Westermarcks egen syn på sin filosofiska utveckling under äldre dagar. Han talar bland annat om relativismen som "kungstanken" i hans tankevärld under ett halvt århundrade.

Samlingen Westermarck i Filosofia.fi finns tillgänglig på
http://www.filosofia.fi/westermarck

Samlingen har förverkligats av Filosofia.fi i samarbete med forskningsprojektet Westermarck and Beyond vid Åbo Akademi (finansiärer Svenska Kulturfonden och Konestiftelsen) och Åbo Akademis bibliotek.

                                                               Jonas Ahlskog
                                                               Webbredaktör, Filosofia.fi

Läs mera om Edvard Westermarck

Biografi i Filosofia.fi av docent Olli Lagerspetz:
http://filosofia.fi/se/filosofin_i_finland/galleri/2711

Läs mera om Samlingen Westermarck i Filosofia.fi:
http://www.abo.fi/public/News/Item/item/4369