nomotetisk

(av gr. nomos 'lag', 'regel' och tithenai 'sätta', 'ställa'). Inom vetenskaplig forskning avses med n. en strävan att uppnå generell förståelse genom att fastställa allmänna lagbundenheter.Termen myntades av den tyska filosofen Wilhelm Windelband (1848-1915) för att beteckna naturvetenskapliga metoder. Motsatsen är idiografisk som syftar på analysen och beskrivningen av enskilda fall eller händelser. Med idiografisk avses metoder inom humanvetenskaperna, särskilt historievetenskaper.