Westermarck, Edvard (1862-1939)

(19.11.1862 - 2.9.1939)

Westermarck, Edvard (1862-1939)


Filosof, antropolog, sociolog; professor vid Helsingfors Universitet, Åbo Akademi och University of London.

Filosofen, sociologen och antropologen Edvard Westermarck var under sin tid den mest kända finländska vetenskapsmannen på den internationella scenen.

Westermarcks centrala forskningsansatser gick ut på att utarbeta en naturalistisk moralfilosofi, att undersöka äktenskapet som institution och att kartlägga den marockanska kulturen. Ett genomgående drag hos honom är en kritisk attityd till kristendomen. Westermarcks insatser inom de olika forskningsfälten stöder ofta varandra. Då han utarbetar sin moraliska naturalism använder han sig ofta av exempel från sin forskning kring äktenskapet och sin kännedom om traditionella moraliska synsätt i Marocko.

Westermarck var under den första halvan av 1900-talet en internationellt erkänd forskare. I dag diskuteras hans arbeten inte nämnvärt men några av hans idéer har kommit att få en bestående betydelse. Den s.k. Westermarckeffekten går ut på tanken att syskon har ett naturligt ointresse för varandra i sexuellt hänseende. Westermarcks idé är en kritik av Freuds teorier om incest.

En annan bestående tanke i Westermarcks arbeten är hans kritik av den s.k. promiskuitetsteorin enligt vilken det i utvecklingen hos varje kultur finns ett promiskuöst stadium. P.g.a. kritiken blev teorin småningom övergiven. (Bl.a. Claude Lévi-Strauss har uppmärksammat den här insatsen av Westermarck.)

Filosofiskt sett är Westermarcks viktigaste verk säkerligen Ethical Relativity. Boken är ett beaktansvärt försök att naturalisera moralen. Westermarck avser att visa att moral handlar om känslor och kommer i det här sammanhanget med träffande kritik av t.ex. Kants pliktetik. Han försöker också i detalj visa hur moraliska känslor som kärlek till nästan utvecklats ur ”primitivare” känslor. Nutida populärevolutionära idéer om moralens utveckling (Damasio et al.) är inte ett stort steg framåt från Westermarcks syn.

Westermarcks sätt att skriva är ganska ledigt och han är mycket mån om att visa hur hans teorier rent konkret ska förstås. Tidvis kan hans intresse för exemplets antropologiska sida ta över.
 

 

Centrala verk:

The History of Human Marriage (1921)

The Origin and Development of Moral Ideas (1906)

Ethical Relativity (1932)

Christianity and Morals (1939)

(Hannes Nykänen/ Olli Lagerspetz/Erik Hallstensson)

 

RESURSER

Texter i anslutning till Westermarck i Filosofia.fi:s arkiv

Samilingen Westermarck i Filosofia.fi:s arkiv

Olli Lagerspetz' längre bibliografi/encyklopediartikel på svenska

Fotoalbumet Westermarck i Filosofia.fi:s bildarkiv

 

LÄNKAR