Sederholm, Carl (1789-1867)

(6.6.1789 - 27.6.1867)

Sederholm, Carl (1789-1867)


Präst och religionsfilosof.

Sederholm studerade i Åbo för G. I. Hartman, vars levnad och filosofiska tankevärld han skildrade i Studien (1830). Han flyttade 1811 till Ryssland och verkade där, tidvis i svår misär, som präst bl.a. vid olika tyskspråkiga evangeliska församlingar. 1833 gav han ut ett religiöst diktverk, Die Erlösung, som ansågs innehålla tankar som stred emot den kristna läran. Han förlorade sitt arbete som lärare bl.a. vid kadettskolan i Moskva och flyttade hem till Finland, där han arbetade som luthersk militärpräst men förlorade sin tjänst på nytt för att han varnat soldaterna för ortodox propaganda. Sina sista år levde Sederholm tidvis i Moskva och tidvis hos sin gifta dotter i guvernementet Tula. Med Der Geistige Kosmos, eine Weltanschauung der Versöhnung (1859) m.fl. arbeten sökte Sederholm grundlägga en världsåskådning, enligt vilken inget motsatsförhållande kan existera mellan filosofin och den kristna tron.

© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi