Lagerborg, Rolf (1874-1959)

(26.4.1874 - 26.10.1959)

Lagerborg, Rolf (1874-1959)


Filosof och skriftställare, professor i filosofi vid Åbo Akademi.

Lagerborg gjorde en betydande insats som filosof men var vida känd som debattör och kulturradikal. Hans första filosofiska skrifter är Reform av etiken (1899), den 1900 utgivna Moralens väsen, som hör till de få doktorsavhandlingar som blivit underkända vid Helsingfors universitet, och en omarbetning av denna, La morale publique (1903), som med beröm godkändes som doktorsavhandling vid Sorbonne i Paris.

Moraliska ställningstaganden gör alltid anspråk på att ge uttryck för "allmänviljan i sed". Den rådande moralen får sitt innehåll genom att handlingar som uppfostraren belönar eller bestraffar hos den uppfostrade småningom får ett egenvärde som moraliskt goda eller onda. Dock kan det etiska samvetet bjuda individen att i trots mot den rådande moralen förverkliga en "moral i vardande", som Lagerborg senare kallar den (i boken Moral i vardande, 1937), i trots mot den rådande moralen.

Lagerborg disputerade 1906 i Helsingfors på en psykologisk avhandling. I denna liksom i andra psykologiska skrifter intog han en starkt fysiologisk hållning till psykologins forskningsobjekt. Han inkorporerade i snabb takt aktuella strömningar inom forskningen i sitt eget arbete.

Trots sin kamp mot kyrkan hyste Lagerborg ett mycket starkt intresse för religionen; han hade som barn erhållit en utpräglat religiös uppfostran. Han var en flitig skribent i tidskrifter och tidningar; i början av århundradet var han en uppmärksammad medarbetare i kulturtidskriften Euterpe. Han förespråkade bland annat kvinnors sexuella frihet och religionsfrihet, men väckte protester bland studenter i och med sin kritik av Lapporörelsens fosterländskhetsideal.

Lagerborgs akademiska bana var törnbeströdd på grund av hans frispråkighet. Den första avhandlingen underkändes, hans första, förordade, anhållan om docentur avvisades och då han 1931 av konsistorium vid Helsingfors universitet föreslogs till innehavare av en personlig professur, utmanövrerades han av regeringen av språkpolitiska skäl. Han erhöll emellertid 1929 en personlig professur vid Åbo Akademi, där han var ordinarie professor 1933–42.
 
(E.S-s/förk. & bearb. E.H.)
© Uppslagsverket Finland, Schildts Förlags Ab | www.uppslagsverket.fi

 

RESURSER

Lagerborg i Filosofia.fi:s arkiv
Samlingen Rolf Lagerborg i Filosofia.fi:s arkiv
Brev till Lagerborg i Filosofia.fi:s arkiv

Foton av Lagerborg i Filosofia.fi:s bildarkiv

 

LÄNKAR