Kauppi, Raili (1920-1995)

(10.4.1920 - 1.8.1995)

Kauppi, Raili (1920-1995)


Filosof och logiker, fil.dr. 1961, Leibnizkännare, professor i filosofi, Tammerfors.

Kauppi hade en mångsidig utbildning. Hon hade förutom filosofi och logik studerat bl.a. historia, litteraturvetenskap och matematik. Redan tidigt undervisade hon bl.a. i logik och filosofi då kurser ordnades i Helsingfors stadsbiblioteks regi. Hon var den första kvinnan i Finland att disputera i filosofi, liksom Nordens första kvinnliga filosofiprofessor. Åren 1966–69 fungerade hon som tf. professor i filosofi vid Tammerfors och innehade en ordinarie professur 1969–85. Kauppi hade tidigt anammat den logiska empirismen, företrädd av Eino Kaila, men kom sedermera att omfatta ett mer nyanserat vetenskapsfilosofiskt perspektiv. Främst var det övertygelsen om logikens betydelse för filosofin som höll i sig. Hennes viktigaste förtjänster ligger inom den analytiska filosofins fält, särskilt logiken, med bland annat banbrytande undersökningar i intensionell logik. Särskilt märks Einführung in die Theorie der Begriffssysteme (publicerad 1967), där hon utvecklar en teori för intensionell logik, och Über die Leibnizsche Logik mit besonderer Berücksichtigung des Problems der Intension und der Extension (1960) som granskar Leibniz’ logiska undersökningar. Mångfalden i Kauppis skolning gjorde också humanvetenskapernas ställning i förhållande till naturvetenskaperna till en central fråga för henne. I boken Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle (1978) begrundar hon filosofins karaktär och betydelse, och menar att filosofi inte primärt handlar om teser och läror, utan om mänskligt frågande och sökande.

(Ismo Koskinen/övers., bearb. & förk. Barbro Nordling)

 

RESURSER

Kauppi i Filosofia.fi:s arkiv
Samlingen Raili Kauppi i Filosofia.fi:s arkiv
Kauppi i Filosofia.fi:s bildarkiv

 

LÄNKAR