Forsskål, Petter/Pehr/Peter (1732-1763)

(11.1.1732 - 11.7.1763)

Forsskål, Petter/Pehr/Peter (1732-1763)


Filosof, orientalist och naturforskare.

Forsskål kom redan 1742 till Uppsala universitet, där han studerade naturvetenskaper, orientaliska språk och filosofi bl.a. för Celsius och Linné, vistades 1753-56 vid universitetet i Göttingen och blev vid återkomsten till Uppsala ekonomie docent. Han väckte där uppmärksamhet med den ursprungligen på latin utgivna avhandlingen Tankar om borgerliga friheten (1759), som innehöll en del i de styrande hattarnas ögon förgripligt liberala åsikter bl.a. om tryckfriheten och näringsfriheten. Forsskål instämdes för Kanslikollegium, och skriften förbjöds. Han anträdde 1761 en av danska regeringen bekostad forskningsresa till Arabien, där han sedan avled i malaria.
Forsskål gjorde under denna expedition vetenskapliga anteckningar om ca 300 djur- och 800 växtarter, som publicerades postumt i Köpenhamn. Särskilt hans växtgeografiska undersökningar har betecknats som epokgörande. Forsskåls dagbok från åren 1761-63 utgavs 1950 under titeln Resa till lyckliga Arabien. (C. Christensen (1918): Naturforskeren Pehr Forsskål; J. Dellner (1953), Forsskåls filosofi; E. Matinolli (1960), P. Forsskål. Luova ihminen 1700-luvun Pohjolasta; T. Steinby (1971), P. Forsskål och Tankar om borgerliga friheten.)

Johannes Salminen
© Uppslagsverket Finland / Schildts Förlags Ab / www.uppslagsverket.fi
 

RESURSER

Forsskål i Filosofia.fi:s arkiv

LÄNKAR