Aminoff, Germund Fredrik (1796-1876)

(25.7.1796 - 21.5.1876)

Aminoff, Germund Fredrik (1796-1876)


Finsk filosof och professor i filosofi vid Kejserliga Alexandersuniversitetet i Finland.

Germund Fredrik Aminoff föddes i Rantasalmi. Aminoff inledde sina studier vid Uppsala universitet där han blev kandidat 1824, magister 1827 och försvarade sin doktorsavhandling 1844. Aminoff fungerade under tiden 1818 – 1824 som kurator för finska nationen vid Uppsala universitet. 1831 utnämndes han till docent i filosofi vid Kejserliga Alexandersuniversitet i Finland. Aminoff verkade som professor i teoretisk och praktisk filosofi vid samma universitet under tiden 1848 – 1852.

Aminoff hade erhållit professors värdighet 1838, men hans utnämning till professuren i filosofi 1848 kom att omgärdas av konflikter. Redan före Aminoffs tillträde som docent hade han genom sitt akademiska arbete, De scepticismo philosophico, slutit sig till den vid denna tid populära hegelska filosofin. Tidens ojämförligt mest framstående representant för den hegelska tankeriktningen i Finland var J. V. Snellman. När professorn i filosofi, J.J. Tengström, tog avsked 1848 var det med en önskan om att bereda väg för sin vän och lärjunge Snellman.

Det var emellertid Aminoff som fick professuren i filosofi 1848. Snellman hade placerats i första rummet men Aminoff valdes, i strid med konsistoriets förslag, till tjänsten eftersom han föll regimen mera i smaken. Beslutet ledde till den så kallade ”Aminoffska serenaden” som var en stor studentdemonstration utanför Aminoffs bostad. Demonstrationen hade formen av en Katzenjammer, dvs. oljud från kastruller, harskramlor och andra instrument. Missnöjet var riktat både mot myndigheternas beslut vid tillsättandet av professuren och mot Aminoff själv i egenskap av tidningscensor. Professuren i filosofi drogs in 1852. Den återupprättades 1856 som en professur i sedelära och vetenskapernas system och tillföll J.V. Snellman.

Året efter att professuren i filosofi dragits in sattes Aminoff på indragningsstat. Han avled i Helsingfors 1876.

Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008

Källor

Klinge, Matti, Helsingfors universitet 1640 – 1990: Kejserliga Alexanders universitetet 1808 – 1917 (Helsingfors 1989)
Rein, Thiodolf, Åbo universitets lärdomshistoria 10: Filosofins studium vid Åbo Universitet (Helsingfors 1908).
Helsingfors universitets matrikel
http://matrikkeli.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=12529
 

Centrala verk

De notione honestatis absolutae (1848)
De scepticismo philosophico 1—6 (1830)
De statu theologiae moralis adhuc vigentis in alium perfectiorem mox transgressuro (1844)

 

RESURSER

Ernst von Wendt: "Filosofiska professurer och politiska utnämningar", Finsk Tidskrift 1922.
(von Wendt behandlar bland annat Aminoffs medverkan i turerna kring professorsutnämningar i filosofi under 1800-talet. Von Wendt käsittelee muun muassa Aminoffin vaikutusta filosofian professorinimityksiin 1800-luvulla.)

Suomalaisen filosofian kronikka
http://www.netn.fi/Muut/netn_finfil.html