Brev till Lagerborg 7.4.1900


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1900
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck i Tanger 7.4.1900 till Rolf Lagerborg.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2897
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]

Detta är det förkomna brefvet
som just returnerats.
        I/V 1900. E. W.
Första maj idag; hemma i tankarna

                T a n g e r, den 7. april 1900

Bäste Broder,

    Förlåt mig det långa dröjsmålet. Jag ville sända dig min
artikel om de moraliska omdömenas predikat, men den har låtit vänta
på sig. Jag trodde att den möjligen skulle ingå i Mind för januari,
och då den icke ingick i januarinummern måste den vänta till april.
Emellertid bad jag tryckeriet för länge sedan sända mig separat-
aftryck deraf, och skulle helt säkert hafva erhållit dem, om inte
mitt bref genom något misstag i adressen, hvartill jag varit oskyl-
dig, förfelat sin bestämmelse, och returnerats hit. Jag har skrifvit
ett nytt bref, och väntar aftrycken efter några dagar. Emellertid
skall jag imorgon begifva mig på en kortare resa till det inre
af landet, för att fira ”den stora festen” i en arabby. Jag blir
borta ungefär en vecka, och hoppas vid återkomsten blifva i till-
fälle att sända dig artikeln. Den är defekt, såsom lösryckta bitar
ur större arbeten ofta äro, så till vida som jag endast med några
ord kunnat beröra de moraliska emotionernas natur. Hufvudsaken var
för mig att uppvisa sammanhanget mellan predikaten och deras emotio-
nella basis.
    Till min förskräckelse finner jag att du så länge fått vänta
förgäfves på svaret på en fråga, som du stälde till mig. Du önskar
få upplysningar om literatur öfver moralens utveckling. Jag skulle
helt säkert ha förr erinrat mig din fråga och besvarat densamma,
om jag hade kunnat lemna dig någon vägledning i detta hänseende.
Du känner Sutherlands bok, som innehåller fakta rörande sympatin.
Wakes Evolution of morality och Letourneaus bok äro icke af stort
värde. Spencers Descriptive Sociology, som finnes på biblioteket,
innehåller rätt många uppgifter, men du känner naturligtvis till
dessa arbeten. Flügels lilla bok ”Das Ich” meddelar också ett och
annat. Men literaturen i detta ämne är verkligen mycket knapphändig.
Jag har samlat allt material från källorna och har knappast
alls användt nämda arbeten, eller andra kompendier. Waitz’ Anthro-
pogie är naturligtvis ett värdefullt arbete. Men jag fattade din
mening vara att icke inlåta dig på någon moralhistorisk undersökning
i egentlig mening. För en sådan erfordras naturligtvis vidlyftiga
detaljforskningar.
    Sjelf har jag hållit på med att magasinera ut vissa partier
af min bok i tidskriftsartiklar, som ännu icke är tryckta. Jag
håller på med de moraliska omdömenas subjekt, ett vidlyftigt ämne
som kommer att utgöra hufvudafdelningen af min bok. Det räcker

[2]

ännu åtminstone ett och ett halft år innan jag kan sända manuskrip-
tet till tryckeriet. Samtidigt håller jag på med att insamla materi-
al för ett specialarbete öfver den förmuhammedanska religionen,
sådan den fortlever i folkbruk i Marocko, och skall, om tillfälle
erbjudes mig, utsträcka forskningarna till Algier och Tunis. Ämnet
intresserar mig mycket, och forskningarna vinna allt mera i intresse
ju mera hemmastadd jag blir i språket. Jag har ansökt om tre års
förlängning af stipendiet. Några europeer ha haft vänligheten att
sända rekommenderande skrifvelser till Universitetet, bl.a. Gold-
ziher, som är den förnämste islam-kännaren. Jag väntar med nyfiken-
het utgången. Det vore icke trefligt att nödgas afbryta arbeten
som äro endast halffärdiga. Min ”resplan” upptager först ett års
vistelse i Marocko, hvarunder jag hoppas hinna afsluta manuskriptet
till etiken, och samtidigt samla material för specialarbetet; ett
års vistelse i London för revidering och tryckning af manuskriptet;
och det tredje året skulle tillbringas på resor i Marocko och andra
nordafrikanska länder. Huru det går om man icke förlänger stipendiet
vet jag icke själf.
    Jag hoppas du icke vedergäller lika med lika, utan snart låter
mig höra huru dina arbeten fortskrida. Var öfvertygad om att jag
följer dem med intresse och önskar dig all möjlig framgång. Du må
icke tro att min tröghet att skrifva bref är ett bevis på indiffe-
rens. Jag har haft så många jern i elden, att jag försummat åtskil-
liga pligter i den vägen. Mina flesta bref börjar numera med ursäkt-
er.
    Nu måste jag sluta, för att göra förberedelser till resan.
Än en gång, lycka till godt arbete och skrif snart.

                Din vän
                    Edv. Westermarck

Liitetiedostot: