Brev till Lagerborg 5.5.1926


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1926
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 5.5.1926.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. Nr. 2915

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

             Burpham
             Guildford
           England
                   5. maj 1926.

Käre vän!

         Tack för Dina
två brev, som nådde
mig på avvägar. Förlåt
att jag börjar med en
polemik mot beskyllningen
att inte ha givit min
adress. Jag är så förtvivlad
när andra underlåta att
göra det (vilket är vanligt
hos oss), att beskyllningen
gått mig till hjärtat.
jag skrev väl dock i
kanten till höger ”Tanger,
Marocko”. Det och ingenting
annat var min adress

[2]

till den 25 april. Jag
bodde ute på landet
och sände alla dagar
efter min post.
       Jag mottog ett brev
från Mall[?] och tackade
honom för inbjudningen
att bli medlem av säll-
skapet men förklarade
det omöjligt för mig
att vara närvarande vid
kongressen. Sanningen att
säga är jag inte förtjust
i sällskap och kongresser,
ehuru jag ingalunda bestri-
der deras nytta; när
brevet var så artigt och
ämnet har så mycket
sysselsatt mig att jag
tyckte mig böra göra
ett undantag vad medlem-
skap av sällskapet beträffar,
så mycket mer som Mall[?]
refererar till Dig.

[3]

     Om du ämnar studera
primitiv mentalitet ber
jag dig akta dig litet
för Lévy-Bruhl med andra
parisare och hellre gå till
urkällorna. Det var ledsamt
jag inte föreslog att
få föra dig tillsammans
med prof. van Gennep –
enligt min mening den
bästa av de franska socio-
logerna – som bor utan-
för Paris. Han var
senaste sommar av uni-
versitetet i London
(på mitt förslag) inbju-
den att hålla en
kort serie föreläsningar
och vi blevo goda
vänner. han skall över-
sätta till franska min
nya bok ”Ritual and
Belief in Marocco” (som

[4]

äntligen blivit färdig.
vad på mig ankommer
fastän storstrejken som
utbröt i går kommer att
fördröja utkommandet)
och jämte min senaste
upplaga av ”Human Mar-
riage” i tre delar. Stackars
karl – att översätta 3.000
sidor! – men han be-
höver pengar och har
lyckats lura två
Parisförläggare – Genthner
och Payot – att skaffa
sig förlagsrätt till över-
sättningarna. Payot skall
inom kort även utge en
fransk översättning av
min ”Moral Ideas”, som
redan är färdig i
manuskript. På det sättet
kommer allt som jag

[5]

skrivit på engelska att
komma ut på franska,
då min ”Marrige Cere-
monies in Marocco”
redan tidigare utgivits
i översättning. Det gläder
mig, uppriktigt sagt,
så mycket mer som
jag – såsom du vet –
aldrig varit någon över-
driven beundrare av
den franska sociologien.
       Nu skriver jag
verkligen allt som spottet
för mig i munnen. För-
låt, men jag har in-
genting annat att göra!
Mina föreläsningar hade
bort börja i går, men
storstrejken som utbröt
helt plötsligt gör det

[6]

omöjligt för mig att
resa in till London.
Jag hade väntat
att få läsa korrektur
på en ny bok,
”A Short History of
Marriage” ( en bearbet-
ning grundad på tre-
bands boken för att
en smula neutralisera
verkningarna av en amer-
ikansk förläggares till-
tag att trycka en den
senare i Amerika – en
skamlöshet som inte
kan lagligen beivras),
men just när korrek-
turen började komma
strejkade tryckerierna. En
annan liten bok med
titeln ”The Goodness of

[7]

Gods” har jag också
expedierat och väntat
att få läsa korrektur
på – men gud vet
när det blir av. Jag
sysselsätter mig alltså
med att skriva brev,
ju längre desto bättre,
och kan endast hop-
pas att mina vänner
slänga dem i elden
när de inte orkar
läsa mera. Jag säger
Dig detta för att Du
inte, i Din psykoana-
lys av min prataktig-
het, må tillskriva den
uteslutande senilitet utan
även ta i betraktande
att jag i dag, för
första gången – tror jag –
på mer än fyrtio år

[8]

hör till de arbetslösa.
Inte ens en tidning
finns att läsa, ty
ingen har utkommit.
Jag har ju nog en
en bok – ”Ethical rela-
tivity” – i tankarna
men kan ingenting
göra då jag inte har
här den nödiga littera-
turen. Och så kan det
förbliva ganska länge.
Jag undrar hur det
hela skall sluta. Stå
vi vid början av en
revolution? Feodalväsendet
har aldrig krossats i Eng-
land och det är det som
utgör yttersta grunderna
till gruvarbetarnas strejk
och allt det andra som
sammanhänger därmed.
    Nej nu farväl! Än en
gång förlåt mig! Din tillgivne
                    Edv. Wck

Liitetiedostot: