Brev till Lagerborg 26.4.1900


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1900
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck i Tanger den 26.4.1900 till Rolf Lagerborg.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2898
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

[1]

                T a n g e r, den 26. April 1900.

Bäste Broder,

    Tack för brevet som jag just erhållit. Det var fatalt att
brefvet som jag skrifvit för Din räkning skulle af misstag ham-
na hos en tysk professor. En sådan distraktion å min sida har
öfverraskat mig; den röjer gryende filosofiska tendenser. Emeller-
tid gladdes jag mycket af Ditt bref. Jag hade den föreställningen
att jag gifvit Dig anledning att vara ledsen på mig, hvaraf jag
dock icke finner något spår i Ditt bref. Alltsedan januari har
jag hoppats kunna sända Dig min uppsats öfver de moraliska omdö-
menas predikat. Korrekturet var färdigt då jag lemnade London.
Och ännu har jag icke fått uppsatsen, ehuru den publicerats i
senaste häftet af Mind, och ehuru jag för länge sedan bedt om
separatafdrag på förhand. Brefvet med anhållan om öfvertrycken
returnerades, emedan (mig oförvarandes) adressen var oriktig, och
gud vet när det lossar. Jag skref härom i det förlorade brefvet
till Dig, förrän jag gjorde min inlandsresa, för omkring tre
veckor sedan. Jag bekände äfven min stora försumlighet, då jag
låtit Dig så länge vänta på svar. Det var riktigt med bestört-
ning som jag observerade att Du bedt om uppgifter rörande lite-

[2]

raturen öfver moralbegreppens historiska utveckling. Jag skulle
väl icke ha glömt bort detta, om jag haft att meddela någonting
af vigt. Du känner naturligtvis Spencers Descriptive Sociology,
som äfven finnes på vårt bibliotek, bland – planschverken. Men
något dugligt arbete, som på ett uttömmande sätt skulle behandla
frågan, finnes enligt min tanke icke. Det är just därför som jag
egnat den årslånga studier.
    Jag gratulerar Dig till afhandlingen. Då jag just erhållit
den, har jag endast hunnit flyktigt genomögna den, men den har gjort
på mig ett fördelaktigt intryck. Jag skulle gerna diskutera
några punkter, men det faller sig svårt i ett bref. Jag hoppas
vi skola ha långa samtal då vi träffas. När detta kommer att ske
hvilar i gudarnes, d.v.s. Consistorii knän. Jag har sökt om
stipendieförlängning för att bli i tillfälle att slutföra mina
arbeten, hvartill åtgå åtminstone tre år. Jag har varit syssel-
satt med att skrifva på min etik hela vintern, och derjemte in-
samlat nytt material till min specialstudie öfver för-muhammedansk
religion i norra Afrika. Äfven det senare arbetet intresserar
mig på det högsta, och kommer att bli en diger bok. Ifall jag
blir i tillfälle att slutföra detsamma. Det erfordrar ännu långa
resor, äfven bland berberstammarna, --- Nu måste brefvet föras på
posten. Farväl för denna gång, och låt mig höra om Dina studier
och förehafvanden äfven för framtiden. Lycka till doktorsvärdig-
heten!
        Din vän
            Edv. Westermarck

Liitetiedostot: