Ajatuksen kulku / Tankens vägar / Trains of thought​

Kokoelma sisältää Kansalliskirjaston vuonna 2004 julkaiseman Ajatuksen kulku -kirjan artikkelit kolmella kielellä. 

Ajatuksen kulku, suomalaiset filosofit maailmalla - maailman filosofit Suomessa.

Tankens vägar, finländska filosofer i världen - världsfilosofer i Finland.

Trains of thought, finnish philosophers in the world - the world´s philosophers in Finland. 

(Toimittaja, redaktör Inkeri Pitkäranta.)

Kansalliskirjasto, 2004. Kansalliskirjaston Gallerian julkaisuja 6. /Nationalbibliotekets Galleri; publication nr 6./National Library Gallery publications 6. 

 

Sisällysluettelo/Innehållsförteckning/Table Of Contents:

Suomeksi

Ilkka Niiniluoto: Filosofia Suomessa: Kansainväliset virtaukset ja kansallinen kulttuurikeskustelu

Vesa Oittinen: Suomalainen filosofia 1200-1850

Mikko Salmela: Suomalainen filosofia 1900-luvun alkupuoliskolla

Risto Vilkko: Georg Henrik von Wright ja kansainvälistymisen aika

 

Ruotsiksi

Ilkka Niiniluoto: Filosofi i Finland - internationella strömningar och nationell kulturdebatt

Vesa Oittinen: Den finländska filosofin åren 1200–1850

Mikko Salmela: Den finländska filosofin under 1900-talets första hälft

Risto Vilkko: Georg Henrik von Wright och internationaliseringens tid

 

Englanniksi

Ilkka Niiniluoto: Philosophy in Finland: International Currents and National Cultural Debates

Vesa Oittinen: Philosophy in Finland 1200-1850

Mikko Salmela: Finnish Philosophy in the First Half of the 20th Century

Risto Vilkko: Georg Henrik von Wright and the Time of Internationalization


 

Artikkelit aakkosjärjestyksessä