diskurs

(lat. discursus, discurrere, samtal, eg. kringlöpande, löpa fram och tillbaka; fr. discours samtal, yttrande, tal)

1. Diskursiv framställning, dvs. uttryck av en tankegång genom en kedja av utsagor.

2. Kedja av utsagor; kedja av uttryck.

3. Den form en kedja av utsagor eller uttryck har, och därmed det sätt de har frambringats på. Således kan man tala om vetenskaplig, poetisk, religiös diskurs.

4. Regelstyrd praxis, som frambringar en kedja eller sammanhängande rad av utsagor, alltså former för vetandet. T.ex. medicinen, psykiatrin, biologin (Foucault).

5. Språket som en händelse eller användandet av språket; språket som använt (talat). Motsats: språksystemet eller koden (Ricoeur).

6. Språket som talfenomen; språkvärlden.

7. Problematiserande diskussion om giltighetskrav (Habermas).