Brev till Westermarck den 17.3.1931


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1931
Kuvaus: 

Brev från Rolf Lagerborg till Edvard Westermarck, daterat den 17.3.1931.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Erik Hallstensson/Filosofia.fi 2008

R. L. till Edv. Westermarck
12653a

Åbo, hos Dig, 17/III 31
Tisdag kväll

Käre Vän! Klockan slår 12
med långa, dova slag; Edvardsdagen
är inne. Jag kommer från en film,
som jag ville se till den firande; fil-
men hette Morocco och bjöd på litet
öken, kala berg och basaarer; och
ganska vacker musik; men naturligtvis
[oläsbart] på fransk erotik.   
    Jag sände dig rekom-
menderat Granskaren i går – förtjust
över Ditt genmäle till Andersson. Vår
humanistiska institution saknar sin
like, och det just tack vare det enaståen-
de seminariebiblioteket, t. o. m. framom
seminariesalarna, så underbara de
än är i dessa soliga dagar
    Men i morgon
skall jag admonera två gynnare, som
plockat hem Spinozas ”Utvecklingsläran”
(=First principles), så den stackars teolo-
gen fröken Jalenius, som också hon skulle

12653b
 

läsa till imorgon vissa angivna sidor i
den, till sin förtvivlan blev utan. Jag
hade likväl placerat mitt eget exemplar
bredvid Akademiens och tillhållit de tre
tentanderna att överenskomma om
tiderna.
    I går gav jag en halv föreläs-
ning åt en studieplan i filosofi, en-
ligt Lönnqvists begäran. Jag
angav ordningsföljden för de olika
böckernas studium med behållning;
och önskade att man skulle börja
med approbaturen som nära mål
- den ”står” ju, också utom den ettåriga
 tentamenstiden; och så begynna
skriva ämnen och därunder utöka
kursen. Tyvärr ha vi för litet pro-
pedeutiska kurser – huru vore om
Du kunde offra nästa termin till
en kurs i psykologi? Jag har
hela 17 åhörare på min allmän-
na filosofiska elementarkurs.
    Min profes-
sur i Helsingfors lovar gott: Kansler
 

12653c
 
 

har, enligt Brotherus, beslutat energiskt
förena sig med Konsistorium. Alla ut-
nämningar går så till, att först föredra-
ges ärendet i regeringen av rep. sekr.
Groundstroem, i frånvaro av presidenten.
Så av undervisningsministern – och
tio blir det? – i Svinhuvuds närvaro,
varvid han utnämner i sittande ”senat”,
icke hemma. Men båda gångerna har
Kansler att närvara; och ämnar
så göra.
    Wallensköld har muntligen
fått svar av Setälä på sin hem-
ställan, grundad på Homéns inlaga,
om demonstrationerna mot mig. Se-
tälä hade sagt, att disciplinen kom
an på rektor, och att Koskenniemi
varit missnöjd med, att Homén icke
vänt sig till honom. Wallensköld menade
tro på, att svaret i sinom tid skulle
bliva, att då så många andra än stu-
denter varit med, några åtgärder nu-
mera vore vanskliga. – Homén, som
jag fick i uppdrag att meddela om
Wallenskölds möte med Setälä, me-
nade, att det vore annat vid Helsingfors
 

12653d
 

studenternas tilltag att klaga hos Kansler
över disciplinära åtgärder av rektor – i stället
ha vi i vårt fall en kommunikation mellan
högskolorna och den fick mera pondus,
om den försiggick via kanslerna. – Min
mening är, att det var bäst som det
gick – ty avsikten var ju från början
visst icke att ställa till trassel, utan
att det hela, efter en påminnelse, skulle
rinna ut i sanden.
    Men nog om mig
själv. – Jag föreställer mig att Du nu
har årets bästa Marockotid och
ännu 5 veckor av blomsterprakt
och trädgårdsprodukter, innan Du
skall upp till England. Men
dessa veckor gå alltför fort. I syn-
nerhet när man skall förfärdiga en
bok på 180.000 engelska ord –
Jag har levt i alltför stor spänning,
med finska polemiker – nu ingick
ett mitt svar i Ylioppilaslehti, som
”tilan puutteesta , skjutit upp det (till
dess de hade en egen artikel i frågan)
- i alltför stor spänning för att producera
annat än föreläsningar (och ett otal
tacksägelsebrev). Och det är bra skönt att
icke ha över sig böcker eller uppsatser att gå
harvande med – Du kommer ej ens på ångbåts-
resan att kunna spänna av, är jag rädd – Allt
gott från din Rolf L