Brev till Reuter 29.10.1898


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1898
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Julio Reuter, daterat den 29.10.1898.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg / Filosofia.fi 2011.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

1

18, Keppel Street, Russell Square, London, W. C.

29, Oktober 1898.

 

Broder Reuter,

Hjertlig tack för ditt bref. Som du ser, befinner jag mig ännu i London. Wallensköld bor i mitt gamla sitting room, och jag i mitt sofrum. De Prado bor en trappa nedanföre. Då nu doktor Alb . Björkman är här också, få vi oss ibland en skruf om aftnarna. Alltså åter en liten koloni af finländare i London. Äfven Hirn med familj är här, men bor på annat ställe. Lifvet är enformigt efter vanligheten, men ljufligt. British Museum är sig oförbränneligt likt.

Jag har nu hållit på att preparera mig för att kunna sätta mig ned och skrifva; har köpt mig böcker i långa banor, ooh skrifvit tusentals lappar fulla, för att med pick och pack, med hela mitt bibliotek och alla mina papper afresa till Marocko nästa vecka. Der skall jag slå mig ned i lugn och ro och skrifva för åtminstone sex månader i ett streck, ooh skall sedan måhända friska upp mig med en exkursion till berberna i Atlasbergen. Min plan är att då tanken tröttats af filosoferandet, om aftnarna lära mig arabiska och

2

studera religion och vidskepelse så mycket jag kan. Jag har mina små planer att med tiden måhända behandla de arabiska folkens religion, utgående från folkets vidskepelser och med användande af den komparativa metoden, som förklarar

mycket, som en specialist i ordest inskränktaste bemärkelse aldrig kan förklara. Men allt detta ligger naturligtvis ännu i gudarnes knän, och förutsätter resor i Arabien. I alla fall är det godt att sätta sig in ordentligt i en annan kultur och jag får väl till stånd något vid sidan af min moral, ty jag kan icke pressa in i den allt hvad jag får reda på. Jag skall hyra mig ett hus, troligen i Tetuan, och hoppas genom vänligt umgänge med lands- och stadsbor, få mina anteckningar från senaste resa att svälla betydligt. Ja, nog är ju detta ett idealiskt lif. Jag hoppas att dig skall vederfaras samma lycka inom kort. Låt någon gång höra af dig, och huru ditt arbete fortskrider. De Prado helsar. Wallensköld skulle säkert göra detsamma om han icke som bäst vore på teatern. Skada att vi icke visste af middagen för Estlander, så att vi kunnat sända ett telegram.

Nu god natt. Det är sent redan, och sömnen smyger sig i ögonen. Helsa gamla bekanta, Gustafsson, m.fl., äfven din broder Enzio, som skickat mig Montelius' broskyr.

[I marginalen]: P. S. Brefvets afsändande fördröjdt. Tyrer är här som bäst och ber helsa. Hans adress är 6, Cambridge Terrace, Hyde Park

 

Din vän,

Edvard Wrck

Liitetiedostot: