Brev till Numelin 03.01.1934


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1934
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Ragnar Numelin, daterat den 03.01.1934.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg / Filosofia.fi 2011.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

1

Villa Tusculum,
den 3, januari 1934.

 

Käre Vän,
Hjärtlig tack för Ditt vänliga brev. Det var
utomordentligt älskvärt av Dig och Din fru att uppsöka de
ifrågavarande ställena i Munneckes bok, och jag ber att
få betyga Eder båda min uppriktiga tacksamhet för besväret.
Det är naturligtvis alldeles onödigt för mig att se origi-
nalet.
Jag har ännu inte hunnit få några korrektur från
London, och använder min tid på att översätta Oedipus-kom-
plexen till svenska. Det är ibland litet knepigt på grund
av Freuds terminologi, men blir lättare längre fram. Arbe-
tet kommer dock att räcka ett par månader, men jag har ju
för tillfället ganska gott om tid.
Den engelska boken förlägges av Macmillan, vars anbud
jag föredrog framför Kegan Pauls, i synnerhet sedan han
gick in på att bevilja mig några extra förmånder förutom
de erbjudna villkoren. Ett förbehåll var att boken skall
komma ut i vår, vilket tvingar tryckeriet att skynda sig.
Ett annat var att han måste vara liberalare i avseende på
författarens friexemplar. Engelska förläggare ge endast
sex sådana, och det är ganska retsamt att så snart man fått
sin bok lyckligt och väl färdig, tvingas att köpa in exemp-
lar av den.
I London mottog jag en glädjande underrättelse från

 

2

 

Paris. Professor A. van Gennep, som tidigare överenskommit
med förläggaren Geuthner att utgiva en av honom verkställd
fransk översättning av min History of Human Marriage i tre
delar (första upplagan har översatts for en 40 år sedan),
meddelade att denne dragit sig för att fullfölja sin av-
sikt på grund av bokens längd och de dåliga tiderna, men
att Mercure de France i stället erbjudit sig att köpa rät-
ten till den franska upplagan mot kontant betalning. Det
föreslagna beloppet var ganska avsevärt, och jag hoppas
att saken skall arrangeras på bästa vis. Payot vill ge
ut en mindre bok av mig.
I London bodde jag hos Alven, som bevarar i kärt minne
Ditt Londonbesök i somras. Lyckligtvis hade han radiatorer,
som litet uppvärmde huset i den isande kölden. Men nog
ha engelsmannen eländiga bostäder med deras koleldar, som
äro nästan lika primitiva som de gamla grottmänniskornas.
De vidskepliga motiven i nomadlivet äro ett intressant
kapitel, som jag är mycket nyfiken på. Jag hoppas få höra
huru planerna på bokens utgivning fortskrida. Kanske vi
träffas i sommar i London.
Jag önskar Dig och Din fru en god fortsättning på det
nya året. Hans Helighet (som var mycket stolt över att
likställas med själva påven) sänder Eder sin välsignelse.

Din tillgivne vän,
Edv. Westermarck