Brev till Lagerborg den 29.2.1928


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1928
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 29.2.1928.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2923

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.
 
The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Villa Tusculum
Tanger
29. II. 1928.

Käre vän,

         Tack igen för
dina vänliga brev.
Det kom över mig
något av momentan
(endast mycket momen-
tan) hemlängtan när
jag läste om matsals-
klockans slag och
kokturen i solen och
andra småsaker i
mitt åbohem. Det
är kanske just små-

[2]

sakerna som jag
känner mej mest
fästad vid. Huru mycket
jag än skrattar åt
den monistiska identitets-
hypotesens allbesjälnings-
teori, till vilken den
nolens volens drivits
av sin kausalitetsupp-
fattning, kan jag inte
neka till att mina känslor
gentemot växter och många
livlösa ting som höra till
min dagliga omgivning
rätt mycket likna den
jag hyser för människor.
     Jag är dig också
förbunden för meddelan-
det om skrifterna som
sänts mig och recensionerna.

[3]

Prof. Koskenniemis
anmälan i Valvoja har
jag mottagit från honom
själv jämte ett vänligt
brev, varemot jag inte
sett Montgomerys recension.
Men gör Dej intet
besvär med att sända
mig vare sig den eller de franska böckerna
eller dedikationsskrif-
terna. Recensionen kom-
mer mig troligen till-
handa på andra vägar.
Från flera personer, till
vilka jag icke skickat min
bok, har jag mottagit
brev som glatt mej på grund
av vad de skrivit om
den, bland annat ett
långt brev från prins
Eugen, som tackar mig
för det stöd han fått
för sin egen livsuppfatt-
ning, som han finner i

[4]

huvudsak sammanfalla
med min – han hade
ju också sin ungdom
på 80-talet.
     Det är trevligt att höra
att Du har så många
elever, som säkert högt
uppskatta förmånen att
få åtnjuta Din under-
visning. Det gläder mig
att jag kan göra Aka-
demien nytta även genom
att vara borta. Vad
mitt eget arbete beträffar
hoppas jag om ett par
dagar ha avslutat
min bearbetning av
mitt tillvidare insam-
lade ordspråksmaterial, och
skall sedan ta ihop
med min ”Etiska rela-
tivism” vid sidan av
mitt arbete med mina
två skriftlärda. Jag
ämnar föreläsa därom

[5]

i höst.
      Det var en mening i
Ditt senaste brev som
överraskade och skrämde
mig: ”Mari sömmar
dagen i ända på brud-
utstyrseln sin” Ämnar
hon gifta sej? Och när?
Jag har inte förut
hört ett ord om saken.
      Efter många solskens-
veckor har vi nu haft
regn i strömmar, mycket
välkommet för åkrar
och trädgårdar. Och
min egen trädgård blir
allt vackrare. Om några
dagar väntar jag besök
av Georg Gripenberg.
      Nu farväl för denna
gång. Hälsa Mari och
må så gott. Din tillgivna
           Edv. Wck.

Liitetiedostot: