Brev till Lagerborg den 24.7.1936


Metatiedot
Kieli: 
Aihepiirit: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1936
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 24.7.1936.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library http://web.abo.fi/library/hands/ Ref.nr. 2963

Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2010.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Lappvik
24. VII. 1936.

Käre Vän,

   Hjärtligt tack för
det vänliga brevet
och för det kärkomna
besöket. Jag tror också
att man inom ramen
för pristävlingen kan
få plats för förnuf-
tiga synpunkter, och
om jag inte hade i
tanken en bok om
etisk relativitet på
svenska, av större
omfång, än det för
pristävlan föreskrivna
skulle jag möjligtvis
ge mig i leken.

[2]

Men nu skall jag
försöka invänta
prisskrifterna innan
jag publicerar någon
ting i frågan.
    Du skall inte bli
ledsen på mej för
att jag inte prenu-
mererar på den tyska
tidskriften. Jag ger
årligen ut betydligt
över ettusen mark
om året för utländska
tidskrifter och måste
inskränka mina ut-
gifter. Jag håller inte
ens Theoria! Jag har
aldrig i en tysk filo-
sofisk tidskrift
funnit någonting som
länt mig till gagn,
men väl har jag

[3]

förargats över att
”Forum” lockade
mig att skriva en
Selbstdarstellung, som
både tog en vecka
att skriva och tvin-
gade mig att gå
till fotografen, med
det snöpliga resulta-
tet att den aldrig
trycktes.
   Jag känner inte
dr. Arthur Liebert,
som tydligen är hu-
vudpersonen i före-
taget och efter vad
jag förmodar en
behövande jude. Du
skall inte tro att
detta har något med
mitt avslag att göra.
I vintras sände jag
fem pund (= 1150 mk)

[4]

till en gammal litterär
jude som skrev och
bad om hjälp emedan
hans läge var så
hopplöst ( han hade
emellertid sedan en
längre tid bott på
ett hotell i Luzern).
Det får nu åtminstone
tills vidare vara till-
räckligt för min
hjälpsamhet.
   Jag vore förtjust
om Du någon gång
när Du kommer till
Lappvik vill sticka
Dig hit igen. Du är
mycket välkommen när
som helst, t.ex. på
middag kl. 4 eller
kvällsvard, utan före-
gående tillkännagivande.
I dag har jag kräftor som,
som just kastades le-
vande i kastrullen.
    Auf Wiedersehen!
     Vännen    Edv. Wck.

Liitetiedostot: