Brev till Lagerborg den 20.4.1933


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1933
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 20.4.1933.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref.nr. 2951

Transkribering/Litterointi/Transcription: Harri Mäkelä & Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

 

                Villa Tusculum
                    20.IV.33.
                        2951a

Käre vän,
    Igår afton mottog
jag från Hägerström ett
brev, vari han skriver:
    ”Jag har redan till
Åbo Akademi avsänt
ett utlåtande ang.
Lagerborgs kompetens,
som jag däri förklarat
vara otvivelaktigt
förhanden  och väl-
styrkt. Jag har ej
ansett det nödigt
att gå så på hans
särskilda skrifter utan

[2]

endast uttalat mig
om hans filosofiska
skriftställarskaps över-
huvud såsom i all-
mänhet stannade på
en hög nivå”
    Nu borde väl
utnämningen bli klar
före terminens slut.
Det beror på Tegen,
men efter de brev
som han mottagit
från Montgomery och
mig kommer han
troligen att skynda
med sitt utlåtande.
  Vad kanslers valet
beträffar anser jag
alla de tre kandidater

[3]

som jag hört nämnas
för olämpliga. Heikel
är gammal och skral
och har haft just ingen-
ting annat med akade-
mien att skaffa än ett
hem, så han inkalla-
des som utomstående
till medlem av den
kommitté som hade
att uttala sig om
mitt förslag att av-
skaffa den tremanna
kanslersnämnden och
ersätta den med en
kansler, röstade emot
kanslerskapets inrättande.
Söderholm uppträdde
pinsamt fjantigt på
ett delegationsmöte då

[4]

det var fråga om in-
väljande av konsistorie-
medlemmar i styrelsen,
han var för förslaget
men motiverandet var
förvånande råddigt, även
eljest har jag saknat
hos honom egenskaper som
göra honom lämplig
för kanslersposten. Wrede
ansåg honom för olämp-
lig senaste gång. Ali
Krogius, som också nämnts,
har aldrig haft någonting
med akademien att skaffa
ej heller kan han kallas
en ”kulturpersonlighet”; han
har skött sitt yrke bra och
har anseende som vetenskaps-
man och det är ju vackert
så, men är knappast till-
räckligt för en kansler. Om
Hugo P. inte anses kunna
komma i fråga – vilket
jag skulle djupt beklaga –

[5]

tycker jag att man kunde
försöka få Mannerheim
att åtaga sig uppdra-
get. Han kunde reda
sig mycket bra med
Furuhjelm som sekreterare.
I andra land, även i
Sverige, är kansler inte
nödvändigtvis eller ens i
regel en gammal uni-
versitetsman (den nästsiste
kanslern i Sverige var,
såsom han själv sade
snushandlare och berättade
för mig att den enda
examen han avlagt
var lilla kameralen).
    Mannerheim
vore i varje fall
en ståtlig kansler.
    Med hjärtlig häls-
ning   
Din Edv. Westermarck

 

Liitetiedostot: