Brev till Lagerborg 9.10.1902


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1902
Kuvaus: 
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, 9.10.1902.
 
Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2906
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Dar el-[hejar?],
[Avdjan?]
9. okt. 1902

Bäste Broder!

   Hjärtlig tack
för Ditt bref, och
äfven för kortet
från Siimatra [?]. Jag
befarar att Dina
förväntningar på
mitt arbete är
ofantligt öfverdrifna.
Mitt ämne
är nog

troligtvis för om-
fattande för hvem
som helst, då för-
arbeten till stor
del saknas, och att
det öfverstiger mina
förmågor, därom
är jag säker. Men
det kan nu icke
hjälpas, det måste
föras till slut, och
kan ju dock hafva
något värde.
   I öfvermorgon torde
jag resa till Tanger,
och sedan – hem.
Underrättelserna från

mitt hem är så oroande
– min far är mycket
sjuk – att jag icke kan
dröja längre borta,
huru välgörande det
än vore för mina
studier. I slutet af
oktober eller de första
dagarne af november
hoppas jag vara i
Hfors. Jag hoppas
också att då få
träffa Dig. Till
dess farväl. All
lycka och framgång i
ditt arbete önskar dig
    vännen
        Edv. Westermarck

Liitetiedostot: