Brev till Lagerborg 5.4.1894


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1894
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 5.4.1894.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
Ref.nr. 2892
 
Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi 2007
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

                    5 /IV 94.

Bv.!

Härmed sänder jag kor-
rekturet och skulle bedja dig
vara god och, ss. du lofvat,
läsa det. Därefter sänds
det till tryckeriet, hvarpå
ett andra korrektur sändes
till mig. Jag ha icke gjort
några ändringar alls, då du åtagit
dig bestyret med korr. no l.
    Kom icke till mig i e.m.
Byggnadskommitén [sic!] sammanträder kl.
5 och afdelningen kl.6. Vi
träffas alltså.
    Din
        Edv. Westermarck

Liitetiedostot: