Brev till Lagerborg 18.08.1899


Metatiedot
Kieli: 
Tekijät: 
Julkaistu: 
1899
Kuvaus: 

Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 18.08.1899.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 12088

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Fanny Malmberg 2011/Filosofia.fi

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry), ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Ulricehamn

18 aug. 1899.

 

Bäste Broder!

Hjertlig tack för
ditt bref, som jag mottog
i går. Det hade gerna
kunnat vara strängare.

Mitt eget samvete har
långt från detta anklagat
mig med mycket större
skärpa. Allt hvad jag
kan säga är, att jag
vid ankomsten till Ulrice-
ham och allt sedan dess
icke lyckats förmå mitt
brefskrifvnings-hjerncentrum att
funktionera. Jag var form-
ligen utskrifven – och nu
har jag dussintals bref att
besvara.

Först och främst om
din afhandling.

2

Hvad denna första
del af ditt arbete be-
träffar, är jag i hufvud-
sak af alldeles samma
åsigt som du. Uppbyggelse-
tendensen låter sig
alldeles icke förenas
med en vetenskaplig
etik. Jag tror emellertid
att du hade gjort
klokt i att publicera
denna första del i
sammanhang med
de följande, så att
läsaren finge se huru
du tänkt dig en reform
af etiken. Resultatet
är tillsvidare endast
negativt, och detta är en
så mycket större nackdel

 

3

för dig, som din ton är
rätt så utmanande. Jag är
ingalunda den som ogillar
ett elegant språk i en
vetenskaplig undersökning
och vet af gammalt att
du har stilen i din
makt; tror dock att dina
uttryck här och där är
alltför ”dråpliga” och är icke
öfvertygad om nyttan af
ett ”brutalt” fördömande
af etiken – såsom du
sjelf kallar det. Är det
icke en motsägelse att,
s. 39, tala om ”im-
moralismens” redliga
sträfvan till vetenskapens
mål, och att, s. 63, kalla
den till braskande
humbug? Jag misstänker

 

4

att tonen af din kritik
är egnad att för mången
skymma den sunda
kärnan af din bok, och
detta vore att beklaga.

   Jag motser fortsätt-
ningen af arbetet med
mycket intresse. Härmed
afser jag ingalunda att
skynda på dig, tvärtom
vill jag uppmana dig till
långsamhet, ty jag vet
af egen erfarenhet att
det fordras tid för
tankarna att mogna. Jag
önskar dig af allt hjerta
krafter att fortsätta ditt
arbete och hoppas äfven
att sommarn gjort
din helsa godt.

   Det var intressanta
nyheter du hade att
förtälja. Jag har ännu

 

5

icke sett Castréns afhand-
ling. Åt Hugo L [?]-s fram-
gång gladde jag mig
både ur egoistisk och
altruistisk synpunkt.

   Jag skall i morgon
afresa med min för-
äldrar och Pippings till
Upsala, och i nästa
vecka återvända till
London. I början af okto-
ber skall jag hålla ett
föredrag vid orientalist-
kongressen i Rom, sedan
ett föredrag inför
antropologiska sällskapet
i London, och den 20.
november ett föredrag
om de moraliska om-
dömenas predikat vid
Aristotelean Society's möte.

 

6

Under mellantiderna
skall jag försätta mitt
material i tidsenligt
skick genom studier i
British Museum, så att
jag i slutet af november
kan återvända till Ma-
rocko, dels för att fort-
sätta författandet af
mina sedliga begrepp,
dels för att samla
mera material till
mitt religionsvetenskapliga
specialarbete. Min adress
i London förblir
18 Keppel Street, Russell

Square, London, W. C.

  Nu farväl och än en
gång förlåt dröjesmålet.
Du kan vara säker på
att jag med mycken

 

7

sympati följer dina
förehavanden och hoppas att den
positiva delen af ditt arbete
skall förskaffa dej
erkännande, äfven officiellt.

   Med många helsningar,
äfven från Pippings,

   Din tillgifne

                  Edv. Westermarck.