Åbo

Filosoficafé i Åbo

Inledare: Filosof Hannes Nykänen, Åbo Akademi & Helsingfors universitet

Tema: Förståelse – filosofins blinda fläck


Synopsis

"Filosofin har från sin begynnelse fram till våra dagar i en eller annan mening försökt reda ut vad tänkande och förståelse handlar om. "Vad är det som gör vissa tankar sanna och andra falska?" "Hur kan tankar och språkliga satser betyda någonting?" Frågor som dessa kan sägas höra till filosofins kärnområde. Utöver det här har det också funnits en mer "existentiell" sida i filosofin; en sida där man i Sokrates efterföljd har frågat vad det betyder att känna sig själv och att vara dygdig. Fackfilosofer anser i allmänhet att den här sidan av filosofin är mera "populär" och perifer.

Jag ska i mitt föredrag försöka antyda på vilket sätt filosofin i själva verket har förträngt en helt central aspekt av förståelse och mening. Jag ska också försöka visa hur de ovannämnda två aspekterna på filosofi också utgör två aspekter av den förträngning jag har i tankarna."

 

Tid: Söndag 16.11. kl. 17-19

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

 

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/800409923349032/

19.10 Filosoficafé i Åbo

Inledare: Filosof Camilla Kronqvist, Åbo Akademi
Tema: "Det oändliga avståndet"

Synopsis:

När två människor älskar varandra är viljan att förstå varandra ofta ett utmärkande drag för deras kärlek. Men är det överhuvudtaget möjligt att förstå en annan människa, eller gör jag ett misstag om jag tänker på den som jag älskar som någon som jag kan förstå helt och hållet? Borde vi istället erkänna att det finns ett oöverbryggligt avstånd mellan människor så att det bästa vi ibland kan göra är att inse att det alltid finns något som vi inte kan förstå?

Camilla Kronqvist nystar i olika betydelser av att förstå en annan människa. Hon frågar vad som är möjligt och klargör vilka moraliska aspekter och krav som finns att upptäcka i önskan om att förstå och erfarenheten av att inte förstå den andra parten i ett kärleksförhållande.

Tid: 19.10. kl. 17-19
Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.

Inträdet är fritt och alla är välkomna!

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
FIN-20540 Åbo
tel 050 5147297
e-post fbf (@) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Filosoficafé i Åbo

Inledare: Niklas Forsberg, filosof, Uppsala universitet och Åbo Akademi

Tema: "När orden inte räcker till."


Synopsis: Hur kommer det sig att de ord vi kallar på när vi vill säga att vi älskar någon ofta kommer ut som platta, inadekvata, eller som barnsliga naiviteter? Du säger ”jag älskar dig”, men du känner att orden liksom inte träffar. Men man kan samtidigt känna att inga andra ord skulle duga. Eller föreställ dig en vän som förlorat en närstående. De ord som vi griper efter – t.ex. ”Jag beklagar sorgen” – kan upplevas som alltför invanda, använda, fadda – som om vi bara repeterar en artighetsfras som en papegoja. De verkar helt enkelt inte klara av att bära situationens tyngd. Och när det kommer till även större mått av ondska, så återkommer formuleringarna. Orden tycks svika oss. Antingen finner vi dem inte, eller så duger de inte. Orden räcker inte till. Det är temat för detta Café.


Tid: 28.9 kl. 17-19

Plats: Historiesalen, Restaurang Skolan, Eriksgatan 18, Åbo.


Inträdet är fritt och alla är välkomna!


***Filosoficafé 8.12 - Olli Lagerspetz***

Tid: Söndag 8.12.2013 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo

Inledare: Olli Lagerspetz, akademilektor i filosofi vid Åbo Akademi
Tema: Hur smakar ananas? Om att beskriva upplevelser

Synopsis

Kan man förstå hur ananas (eller kaffe, kokt potatis osv.) smakar om man aldrig själv har provat? Eller är upplevelser omöjliga att förmedla för dem som inte själva har haft dem? Dessa frågor från sextonhundratalet plågar fortfarande dagens filosofer och kognitionsforskare. Å ena sidan är det är en viktig skillnad mellan att ha varit med om en upplevelse och att få den återberättad. Å andra sidan förutsätter mellanmänsklig förståelse att man kan kommunicera det man upplevt. I kvällens föredrag argumenteras att frågan kan få en lösning om man tänker på beskrivningar som växelverkan mellan talare och åhörare. Det handlar inte om att flytta på tankeinnehåll från ett huvud till ett annat, utan om att gemensamt fokusera på det man ser som viktigt. Beskrivandet av upplevelser stöter inte på hinder av i princip oöverkomligt slag, men i verkliga fall kan både praktiska och etiska svårigheter ge upphov till en känsla av oöverstigliga hinder som ofta är befogad.

Närmare information om Ollis publikationer och forskning fås på hans hemsida.

Filosoficaféts arrangör:
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

*** Filosoficafé i Åbo 19.2 - Populism - Hot eller löfte?  ***

Tid: Söndag 19.2.2012 kl. 17.00
Plats: Restaurang skolan (Historiesalen), Eriksgatan 18, Åbo
Inledare: Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
Tema: Populism - Hot eller löfte?

Fritt inträde & alla välkomna!

Synopsis

Populismens framgångar speglar den representativa demokratins och partidemokratins problem. Populismens livsluft är en känsla av utanförskap och ett upplevt avstånd mellan medborgare och deras politiska representanter. Populismens frammarsch är även en reaktion på de omfattade omvandlingar som präglat våra samhällen under den senaste decennierna: globaliseringens och den europeiska integrationens öppnare gränser med fri rörlighet, ökad konkurrens och immigration. De politiska, sociala och ekonomiska skeendena är den mylla där populismen hämtar sin näring, men populismens idémässiga tankegods kan sägas vara demokratins konstanta följeslagare, eller i en mer pessimistisk tolkning dess skuggsida.
    Populismen kan å ena sidan i sina appeller utropa ett demokratins evangelium om mer makt till folket och ett beslutsfattande som ligger närmare det folket önskar. Med sin närvaro kan populismen blottlägga sprickor och tillkortakommanden i de politiska systemen. Populismen kan på så sätt vara ett korrektiv och bidra till en förbättring. Å andra sidan drar populismen upp nya särskiljande gränser i upprätthållandet av majoritetsprincipen och tanken om ett homogent folk. Populismens skuggsida representeras av den bristande tolerans för minoriteter och grundläggande demokratiska värden som kan följa i den vulgära och obegränsade folkmajoritetens spår.

  I vilken utsträckning populismens blir ett hot mot demokratiska värden är beroende av om populistiska partier har tillgång till maktpositioner, samt hur övriga politiska partier agerar. Sist och slutligen är det en öppen fråga om populismen är ett hot eller ett löfte?

Ann-Cathrine Jungar är docent och högskolelektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola och är verksam vid Centrum för Östersjö- och Östeuropastudier, CBEES. Hon deltar aktivt i diskussionen om den nordiska populismen som samhällsfenomen. Se dessa länkar för ett urval av hennes senaste artiklar med detta tema:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/soini-rider-pa-nordens-tredje-vag-av-populism_6099539.svd

http://www.magma.fi/tema/populismen-en-motkraft-i-finska-konsensuskulturen

http://www.svd.se/kultur/understrecket/med-nationen-och-kulturen-som-retorisk-ide_6668292.svd

Arrangör
--
Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12
20540 Åbo
tel 050 5147297
e-mail fbf (at) kaapeli.fi
www.fbf.fi

Syndicate content