Brev till Lagerborg 18.08.1899

Julkaistu: 18.08.1899
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 06.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 18.08.1899.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. nr. 12088

Transkribering/Litterointi/ Transcription: Fanny Malmberg 2011/Filosofia.fi


The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

 

Liitteet

Brev 12088: 12088.pdf
Ulricehamn

18 aug. 1899.


Bäste Broder!


Hjertlig tack för

ditt bref, som jag mottog

i går. Det hade gerna

kunnat vara strängare.

Mitt eget samvete har

långt från detta anklagat

mig med mycket större

skärpa. Allt hvad jag

kan säga är, att jag

vid ankomsten till Ulrice-

ham och allt sedan dess

icke lyckats förmå mitt

brefskrifvnings-hjerncentrum att

funktionera. Jag var form-

ligen utskrifven – och nu

har jag dussintals bref att

besvara.

Först och främst om

din afhandling.2


Hvad denna första

del af ditt arbete be-

träffar, är jag i hufvud-

sak af alldeles samma

åsigt som du. Uppbyggelse-

tendensen låter sig

alldeles icke förenas

med en vetenskaplig

etik. Jag tror emellertid

att du hade gjort

klokt i att publicera

denna första del i

sammanhang med

de följande, så att

läsaren finge se huru

du tänkt dig en reform

af etiken. Resultatet

är tillsvidare endast

negativt, och detta är en

så mycket större nackdel3


för dig, som din ton är

rätt så utmanande. Jag är

ingalunda den som ogillar

ett elegant språk i en

vetenskaplig undersökning

och vet af gammalt att

du har stilen i din

makt; tror dock att dina

uttryck här och där är

alltför ”dråpliga” och är icke

öfvertygad om nyttan af

ett ”brutalt” fördömande

af etiken – såsom du

sjelf kallar det. Är det

icke en motsägelse att,

s. 39, tala om ”im-

moralismens” redliga

sträfvan till vetenskapens

mål, och att, s. 63, kalla

den till braskande

humbug? Jag misstänker4


att tonen af din kritik

är egnad att för mången

skymma den sunda

kärnan af din bok, och

detta vore att beklaga.

   Jag motser fortsätt-

ningen af arbetet med

mycket intresse. Härmed

afser jag ingalunda att

skynda på dig, tvärtom

vill jag uppmana dig till

långsamhet, ty jag vet

af egen erfarenhet att

det fordras tid för

tankarna att mogna. Jag

önskar dig af allt hjerta

krafter att fortsätta ditt

arbete och hoppas äfven

att sommarn gjort

din helsa godt.

   Det var intressanta

nyheter du hade att

förtälja. Jag har ännu


5


icke sett Castréns afhand-

ling. Åt Hugo L [?]-s fram-

gång gladde jag mig

både ur egoistisk och

altruistisk synpunkt.

   Jag skall i morgon

afresa med min för-

äldrar och Pippings till

Upsala, och i nästa

vecka återvända till

London. I början af okto-

ber skall jag hålla ett

föredrag vid orientalist-

kongressen i Rom, sedan

ett föredrag inför

antropologiska sällskapet

i London, och den 20.

november ett föredrag

om de moraliska om-

dömenas predikat vid

Aristotelean Society's möte.


6


Under mellantiderna

skall jag försätta mitt

material i tidsenligt

skick genom studier i

British Museum, så att

jag i slutet af november

kan återvända till Ma-

rocko, dels för att fort-

sätta författandet af

mina sedliga begrepp,

dels för att samla

mera material till

mitt religionsvetenskapliga

specialarbete. Min adress

i London förblir

18 Keppel Street, Russell

Square, London, W. C.

  Nu farväl och än en

gång förlåt dröjesmålet.

Du kan vara säker på

att jag med mycken


7


sympati följer dina

förehavanden och hoppas att den

positiva delen af ditt arbete

skall förskaffa dej

erkännande, äfven officiellt.

   Med många helsningar,

äfven från Pippings,

   Din tillgifne

                  Edv. Westermarck.