Brev till humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi den 4.5.1930

Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 11.06.2008
Brev från Edvard Westermarck till humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi, daterat den 4.5.1930.

Inskanning: Åbo Akademis bibliotek. Brevet finns i handskriftssamlingarna vid Åbo Akademis bibliotek.

Liitteet

Brev till humanistiska fakulteten : till_humanistiska_fakultetet.pdf
        Till Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi.

    Det har kommit till min kännedom att en enskild person
förbundit sig att, därest Akademiens myndigheter anse det önsk-
ligt att e.o. professor Rolf Lagerborgs tjänstgöring [vid Akademien] [Akademiens] utsträckes till det senare halvåret 1930, ställa till
förfogande 15000 mark såsom bidrag till hans avlönande, samt
att professor Lagerborg är villig att mottaga ett sådant uppdrag,
ifall ett tillskottsarvode av 12000 [mark] kan hos Styrelsen för ända-
målet utverkas.
    Jag tillåter mig att hos Fakulteten hemställa om att den-
samma [ville genom Konsistorium göra] [upptaga till prövning huruvida icke kunde göras genom Konsistorium] ett försök i sådan riktning.
Filosofien är ett läroämne som erfordrar större krafter än de
som för närvarande stå till dess förfogande. Detta gäller sär-
skilt den teoretiska filosofien, som nyligen i professor Lager-
borg funnit en representant, vars fortsatta verksamhet under
höstterminen vore till synnerligt gagn för undervisningen. Det
vore beklagligt, om det tillfälle som nu erbjudes Akademien att
för en så ringa tilskottssumma erhålla en sådan fördel finge
gå förlorat.
                        Burpham, Guildford, England, den 4. maj 1930.
                                                    Edv. Westermarck