Brev till Lagerborg den 10.5.1934

Julkaistu: 10.05.1934
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 26.12.2007
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 10.5.1934.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. Nr. 2955

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.


 The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Liitteet

Brev 2955: 2955.pdf
P.S. Jag har glatt                                                            Villa Tusculum
mig över utklipp                                                            10. maj 1934.
och annat av Din
födelsedag, som jag
mottagit.


Käre Vän,
    
       Mycken tack för
Din vackra och fina
bok, till vilken jag
lyckönskar Dig på det
hjärtligaste. Ännu har
jag endast hunnit
skära upp den och ögna
igenom den, med andra
ord endast reta appti-
ten.
     Den 21. april avgick
sista sändningen av
korrektur till min egen
bok, så jag hoppas att
den numera inte skall låta

[2]

vänta mycket länge
på sig. Du borde väl
hinna få den före
resan till landet.
Nu håller jag på med
att avsluta den sven-
ska översättningen och
skall sedan ta ihop
med en ganska diger
avhandling om blods-
hämnden i Marocko, till
vilken jag samlat ma-
terial för länge sedan
utan att publicera det
i mina tidigare böcker.
men jag skall också be-
driva nya studier här
med bergsbor och
berber, och det roar
mig. Ingenting är så

[3]

stimulerande som att
ha levande källor.
     Tack för Malinowskis
avhandling. Jag hade
inte läst den förut,
men det var ingen för-
lust. Han har i en
senare bok, ”Sex and
Repression, ” dels återupprepat
dels också korrigerat
det huvudsakliga av
dess innehåll. Han tror inte mera på
det infantila incest-
begäret. Hans Freudianism
var en kortvarig flirt.
     Jag har inbjudits
att hålla 1-3 före-
drag i Köpenhamn
någon tid under
hösten med anslag
ur Rask-Örsted-fonden
 
[4]

och dessutom ett i
dansk-finska föreningen,
och har antagit in-
bjudningen med påpe-
kande av att man vid
min ålder lever på
Guds försyn och måste
låta sina löften åt-
följas av muhammedaner-
nas ”in shallah” – ”Om
Gud vill.”
    Det gladde mig att
av Ditt kort övertygas
om att mitt flygbrev
kommit fram.
     I dag skulle Axel Wal-
lensköld ha blivit 70 år.
För 20 år sedan firade vi
hans 50-års dag på Boxhill,
huru tiden rinna undan.
Jag har just skickat ett
telegram till Dagmar ”in
memoriam.”.
    Ännu vet jag ej hur det går
med min sommar. Din tillgivna
                    Edv. Wck.