Brev till Lagerborg den 1.11.1931

Julkaistu: 01.11.1931
Julkaistu filosofia.fi sivustolla: 26.12.2007
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 1.11.1931.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/
Ref. Nr. 2944

Transkribering/Litterointi/Transcription: Jonas Ahlskog/Filosofia.fi 2008.

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Liitteet

Brev 2944: 2944.pdf
                    Kaskisgatan 4 a
Åbo
                1.    nov. 1931

Käre Vän,

      Tusen tack för
kort och brev och
alldeles särskilt för
Din fina bok, som
jag läst med stort
nöje och uppbyggelse.
Uppsatsen om La
Mettrie kom mycket
lägligt för mig. Jag
föreläser om upplysnings-
filosofien, har just
kommit till Frankrike

[2]

och skall snart tala
om La Mettrie. Jag
har genomgått mina
gamla anteckningar om
honom och funnit att
de väsentligen sammanfalla
med Din uppfattning.
Nu kan jag förbättra
föreläsningen med en
del nya synpunkter
och uppliva den genom
spirituella citat. Jag
skall inte försumma
att hänvisa mina
åhörare till Din bok.
Jag önskar den all
framgång och stor
spridning.
      Här går livet sin

[3]

jämna gång. Jag har
nu gjort åtskilliga
förslag rörande Huma-
nistiska inrättningen,
som f. n. diskuteras
i fakulteten. Nästa
gång kommer vi till
en fråga av kardinal
betydelse: bevarandet
av jordvåningen för
mindre använda böcker,
äldre upplagor o.s.v.
Där rymmes mycket och
Andersson ha i sina
artiklar i ”Granskaren”
sagt att den behövs
för ”det nya arkivet.”
Detta innebär ett
formligt attentat mot
hela inrättningen, och

[4]

jag skall föreslå,
icke bara att hyllor
inrättas där, utan
även att fakulteten
uttryckligen besluter
att den icke får
upplåtas till arkiv.
Skulle fakulteten med
berått mod förstöra
inrättningen genom att
motsätta sej detta,
upptar jag frågan i
konsistorium, och är även
konsistorium motspänstigt
besvärar jag mej till
högre ort på den grund
att man icke iakttagit
testamentets bestämmelse
att inreda ett arkiv
i huset, som helt
behövs för det huma-

[5]

nistiska biblioteket, står
fullkomligt i strid
med den tanke som
ligga till grund för
donationen, och som jag
känner bättre än
någon annan eftersom
den var min och accepte-
rades av donatorn Ernst
Dahlström.
     Jag har just fått
en licentiatavhandling
att granska: fröken
Granqvists om äktenskaps-
förhållanden i en by
i Palestinam där hon be-
drivit ytterst detaljerade
forskningar redan hela tre
år, delvis med under-
stöd ( 60, 000 mark) av
en amerikansk insti
tution, som tilldelade
henne ett internationellt
stipendium för kvinnor
framom en massa andra
sökanden från många
länder. Avhandlingen
är unik i sitt slag
både på grund av sin
metod och på förf:s
möjlighet att i egenskap
av kvinna insamla ett
material som en man
knappast kunde göra i
ett muhammedanskt sam-
hälle.
     Jag skall skriva igen sedan
beslutet om Humanistiska in-
rättningen fattats. Med bästa
önskningar om god hälsa och gott
arbete.         Din tillgivna   Edv. Wck.