C

av Martin Nybom och Göran Torrkulla, Åbo Akademi

Den filosofiska ordboken innehåller ett 400-tal uppslagsord. Den är tillpassad läroplanen i filosofi och livsåskådning och läroböckerna i filosofi för gymnasiet i Finland. Under 2008 och 2013 har den förbättrats och utökats och ytterligare komplettering och uppdatering är att vänta om finansiering för arbetet beviljas.

Citat ur ordboken anges med Nybom, M. & Torrkulla G.: Filosofisk ordbokFilosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry). <http://filosofia.fi/se/ordbok> (datum för hämtning) 2007-2013.

C
cartesianism/cartesiansk

(av lat. Cartesius, Descartes).

1. Huvudriktning i fransk filosofi som bygger på Descartes' filosofi.

2. Generell filosofisk betecknig på en dualistisk uppfattning om förhållandet mellan själ (medvetande) och kropp.

3. Generell beteckning på den kunskapsteoretiska åsikten, att kunskap har (eller bör visas ha) ett fundament av otvivelaktiga sanningar, s.k. fundamentalism.

ceteris paribus
(lat.), allt annat lika.
circulus vitiosus

(lat. "ond cirkel", "felaktig cirkel").

1. Cirkelresonemang. Slutsats där sanningen av det som skall bevisas redan är förutsatt i bevisets utgångspunkt (premisserna). Kallas också: att bevisa tesen med tesen, eller att förutsätta det som skall bevisas.

2. Man talar också om cirkularitet i samband med definitioner och förklaringar. Om ett uttryck A definieras med hjälp av ett uttryck B, B i sin tur med hjälp av ett uttryck C, och C med hjälp av A, har vi en definitionscirkel.

Cogito ergo sum
(lat.) ”Jag tänker, alltså är (existerar) jag.” (Descartes)
common sense

(eng. sunt förnuft).

1. Sund och normal förstånds- och omdömesförmåga.

2. Allmän mening om världen och tillvaron.

common sense-filosofi
filosofisk uppfattning enligt vilken common sense-utsagor är grundläggande, och filosofins uppgift består i att beskriva grunddragen i den vardagliga (common sense) verklighetsförståelsen, nära förbundet med begreppet "vardagligt språkbruk", samt att försvara denna mot filosofiska angrepp från skepticismen. T. Reid, huvudgestalten i 1700-talets skotska common sense-filosofin, försvarade således common senes-uppfattningar mot Locke, Berkeley och Hume. På 1900-talet har G.E. Moore i ett par inflytelserika artiklar förespråkar den så kallade common sense-filosofin.
conatus

(lat.), strävan, drift. Hos Spinoza: strävan efter att upprätthålla (bevara) sitt vara; existenskraft; självbevarelsedrift.

conditio sine qua non

(lat. "villkor, utan vilken inte"), ett ofrånkomligt villkor.

1. I skolastisk fysik synonymt med conditio necessaria, nödvändigt villkor och causa sine qua non, dvs. en orsak, utan vilken verkan uteblir.

2. I logiken synonymt med nödvändigt villkor.

covering law-modell
subsumtiomsmodellen (av lat. sub- och lat. sumo "ta", "lägga beslag på"), modell för vetenskapliga förklaringar som innebär att ett vetenskapligt faktum (explanandum) förklaras genom att man anger dels allmänna vetenskapliga lagar, dels särskilda initialvillkor (tillsammans kallade explanans), av vilka explanandum logiskt följer. Modellen, som enligt sin främste företrädare, Carl G. Hempel, gäller för alla slags vetenskaper, har mött stark kritik, dels internt av logiska skäl, dels från historiefilosofer, som menar att kravet på lagbundenhet inte är tillämpligt på humanvetenskaperna. Förklaringsmodellen, som också kallas den deduktivt-nomologiska förklaringsmodellen eller hypotetiskt-deduktiva metoden, har mött våldsam kritik, inte minst när man hävdar att den kan användas till att redogöra för historievetenskapliga förklaringar.
cyniker