Brev till Numelin 03.01.1934

Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 03.01.1934
Publicerad i Filosofia.fi: 04.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Ragnar Numelin, daterat den 03.01.1934.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg / Filosofia.fi 2011.

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Bilagor

Brev till Numelin 3.1.1934: Numelin1.pdf

1

Villa Tusculum,

den 3, januari 1934.


Käre Vän,

Hjärtlig tack för Ditt vänliga brev. Det var

utomordentligt älskvärt av Dig och Din fru att uppsöka de

ifrågavarande ställena i Munneckes bok, och jag ber att

få betyga Eder båda min uppriktiga tacksamhet för besväret.

Det är naturligtvis alldeles onödigt för mig att se origi-

nalet.

Jag har ännu inte hunnit få några korrektur från

London, och använder min tid på att översätta Oedipus-kom-

plexen till svenska. Det är ibland litet knepigt på grund

av Freuds terminologi, men blir lättare längre fram. Arbe-

tet kommer dock att räcka ett par månader, men jag har ju

för tillfället ganska gott om tid.

Den engelska boken förlägges av Macmillan, vars anbud

jag föredrog framför Kegan Pauls, i synnerhet sedan han

gick in på att bevilja mig några extra förmånder förutom

de erbjudna villkoren. Ett förbehåll var att boken skall

komma ut i vår, vilket tvingar tryckeriet att skynda sig.

Ett annat var att han måste vara liberalare i avseende på

författarens friexemplar. Engelska förläggare ge endast

sex sådana, och det är ganska retsamt att så snart man fått

sin bok lyckligt och väl färdig, tvingas att köpa in exemp-

lar av den.

I London mottog jag en glädjande underrättelse från
2


Paris. Professor A. van Gennep, som tidigare överenskommit

med förläggaren Geuthner att utgiva en av honom verkställd

fransk översättning av min History of Human Marriage i tre

delar (första upplagan har översatts for en 40 år sedan),

meddelade att denne dragit sig för att fullfölja sin av-

sikt på grund av bokens längd och de dåliga tiderna, men

att Mercure de France i stället erbjudit sig att köpa rät-

ten till den franska upplagan mot kontant betalning. Det

föreslagna beloppet var ganska avsevärt, och jag hoppas

att saken skall arrangeras på bästa vis. Payot vill ge

ut en mindre bok av mig.

I London bodde jag hos Alven, som bevarar i kärt minne

Ditt Londonbesök i somras. Lyckligtvis hade han radiatorer,

som litet uppvärmde huset i den isande kölden. Men nog

ha engelsmannen eländiga bostäder med deras koleldar, som

äro nästan lika primitiva som de gamla grottmänniskornas.

De vidskepliga motiven i nomadlivet äro ett intressant

kapitel, som jag är mycket nyfiken på. Jag hoppas få höra

huru planerna på bokens utgivning fortskrida. Kanske vi

träffas i sommar i London.

Jag önskar Dig och Din fru en god fortsättning på det

nya året. Hans Helighet (som var mycket stolt över att

likställas med själva påven) sänder Eder sin välsignelse.


Din tillgivne vän,

Edv. Westermarck