Brev till Reuter 29.03.1898

Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 29.03.1898
Publicerad i Filosofia.fi: 04.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Julio Reuter, daterat den 29.03.1898.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library
http://web.abo.fi/library/hands/

Transkribering/Litterointi/Transcription: Fanny Malmberg/Filosofia.fi 2011. 

The Edvard Westermarck Online Collection
, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.

Bilagor

Brev till Reuter 29.3.1898: Reuter1.pdfTetuan d. 29. 3. 1898.


1

Broder Reuter!

  Ändtligen, sedan några

dagar tillbaka, har jag kommit

till ro. Då jag efter fyra da-

gars angenäm sjöresa anlände

till Gibraltar, var vädret där

och i Marocco så regnigt, att

jag beslöt att börja med

min lilla andalusiska trip,

besökte Ronda, Malaga, Granada,

Cordova, o. Sevilla, alt under strå-

lande solsken, återvände sedan

till Gibraltar, for därifrån till

Tangiers och stannade där två

dagar. Måndag morgon den 21,

före soluppgången, bröt jag

upp med två hästar och en

mulåsna, ledsagad af en gammal

morisk soldat och red

12 timmar i ett sträck till

Tetuan, dit jag anlände med

styfnade ben men i god

helsa. Sedan dess har vädret

varit regnigt och stormigt,

ibland äfven kallt, så att

jag lefvat till större delar2

inom hus eller på gatorna,

som äro veritabla smuts-

högar. Att göra några längre

expeditioner är f. n. icke tänk-

bart till följd af de upp-

svälda floderna. Jag bor

här på ett litet hotell, som

ligger vid stadens ända,

har en strålande vacker utsigt

öfver bergen i söder, äter bra,

och har f. n. sällskap af en

engelsk målare som slagit sej

ned här för någon tid. Dess-

utom har jag flera andra be-

kanta som äro vänliga och

hjelper mig i mitt arbete. Engelska

konsulen har satt mig i beröring

med bl.a. en judisk herre,

som lärt sig engelska i Gibral-

tar, en inföding af Tetuan, som

känner både muhamedanerna

och judarna här på sina

fem fingrar. Honom besöker

jag regelbundet hvarje dag,

och bombarderar honom med

frågor och skrifver ned svaren.
3

Jag är öfverraskad öfver att

se huru rik min skörd

tyckes bli; om det länge

fortgår på samma sätt som

hittills kan jag skrifva en hel

liten bok öfver Marocco –

hvilket jag dock skall akta

mig för att göra. Dessutom

erhåller jag upplysningar från ett

engelskt herrskap, som lefvat

här 15 år, och som har reda

på mycket, samt från en

engelsman som öfvergått till

muhammedanismen och som för

min räkning lofvat utfråga

sina trosförvandter hvad

jag önskar veta. Jag är

alltså i goda händer och

hoppas att icke kasta slösa

bort min tid förgäfves.

Folket erbjuder mycket af intresse

äfven för ögat: deras drägt,

hårfrissyr, och ståtliga håll-

ning falla särskilt i

ögonen. Damerna gå tyvärr

beslöjade, undantagandes judin-
4

norna, af hvilka många äro

idealiskt vackra. – Men jag skall

icke trötta ut dig med beskrifvningar.

Icke sällan har jag med saknad

tänkt på de angenäma dagarna i

London, på våra te-seancer och

aftonpratet. Huruvida jag kommer

till London i maj eller icke kan

jag ännu ej säga. Om möjligt skulle

jag önska rida till Fez för att se

litet mera af land och folk, och

till denna ridt åtgår tre

veckor. Den ekonomiska sidan af

saken måste emellertid tagas

i öfvervägande. Från Dr Prado

har jag haft ett par bref. Han

säger att Heidelberg är så engelskt

men stannar där dock tillsvidare;

han tillägger att han med stor

längtan motser sommarn.

Tetuan är verkligen mera

primitivt än någon kan föreställa

sig med hänsyn till dess läge

så nära Europa. Här står icke

en enda cigarr att köpa! Här

finnes icke en enda europeisk

boda. Jag hade stor svårighet

att få en flaska bläck!

Nu måste jag föra mina bref till

posten. Må väl och låt snart höra

af dig. Min adress är Hotel

Calpa, Tetuan, Marocko.

     Din vän

           Edvard Wck