Brev till Lagerborg den 08.05.1914

Upphovsman/kvinna: Westermarck Edvard
Utgivningsår: 08.05.1914
Publicerad i Filosofia.fi: 04.05.2011
Brev från Edvard Westermarck till Rolf Lagerborg, daterat den 08.05.1914.

Inskanning/original: Åbo Akademis bibliotek
Skannerointi/alkuperäiskappale: Åbo Akademin kirjasto
Scan/original copy: Åbo Akademi University Library

 Transkribering/Litterointi/Transcription: Filosofia.fi, Fanny Malmberg 2011
 

The Edvard Westermarck Online Collection, Filosofia.fi (Eurooppalaisen filosofian seura ry) <http://filosofia.fi/Westermarck> ed./red./toim. Juhani Ihanus, Tommy Lahtinen & Yrsa Neuman 2011.


[I marginalen] Mottag min lyckönskan till faderskapet – om den väntade

händelsen redan inträffat.


Keeper's Cottage

Boxhill

Dorking

8 Maj 1914


1

Broder Lagerborg!

Hjärtlig tack för

Din vänliga artikel

om mig och min bok!

Berömmet var nog

mycket överdrivet som

vanligt och får väl

till en del skrivas

på vänskapens konto.

Icke så som om jag

skulle betvivla Din2

uppriktighet. För ingen

del – men det är ju

en psykologisk lag

att man hos sina

vänner mera fäster

sig vid förtjensterna

än felen. Du talar

om stilens lätthet

och frånvaron av

möda. Gudarna skola

veta att det kostat

mig möda att ge form

åt mitt material! Att

skriva om abstrakta saker

är ingenting i jämförelse

med dessa bondeberättelser3

om bröllopsceremonier.

Jag har skrivit och

åter skrivit och filat

och filat. Men det

gläder mig upprikt-

igt att mödan icke

märkes. Det är det

jag strävat efter.

I de dagliga tidnin-

garna här har den

lilla boken omnämts

med större utförlighet

än någon av mina

tidigare böcker; i flere av

dem ha ingått spalt-

långa anmälningar eller

ännu längre. Det är

så med kärleken –4

den lockar även om

den sveper sig i

vetenskapens toga.

Här sitter jag i min

härliga skog. Just nu

har jag fått färdigt

min Presidential address,

som handlar om metoder

i den sociala antropologin.

Det besynnerligaste med

Durkheim är att hans

yrkanden på detaljforskning

inom ett visst kulturområde

(som äro fullt förnuftiga)

kunna tillåta honom till

sådana vilda generaliseringar

ins Blaue hinein som

finnes i början och i synner-

het i slutet av hans Vie

religieuse. Hur vet han allt

detta? Intuitivt förmodar

jag; ty den australiska tote-

mismen kan inte rim-5

ligtvis leda till alla

dessa generella påståen-

den. Vad säger den

om följande sats om

den australiska totemis-

men: ”Nous y avons

retrouvé toutes les grandes

idées et toutes les

principales attitudes rituel-

les qui sont à base

des religions même les

plus avancées”? Är

detta sund metod?

Jag ämnar underkasta

honom och hans skola

en noggrann detaljgransk-

ning, sine ira et studio

men också utan någon pre-

liminär beundran. Vad

jag läst av honom

saknar i mitt tycke

klarhet – vad säger Du6

just om det sista

kapitlet i nämnda

bok, där han talar

om religioner i allmänhet.

Varför icke klara linier

och bevis, i stället

för allt detta svammel?

Men förlåt att jag

plågar Dig! Jag har

just skrivit om hans

metod i dag och där-

för kan jag inte låta

bli att tänka på honom.

Jag vet Du har

helt andra åsikter, och jag

skulle vilja någon gång

höra Dig i detalj gendriva

mina anmärkningar. Det

kan ju hända att jag miss-

förstått honom eller saknar

det erforderliga sinnet för att

uppfatta hans geni, liksom jag

f.n. till följd av långvarig snuva

saknar lukt. Många helsningar

och ännu en gång: hjärtlig tack!

Din tillgivne Edv. Westermarck