Suomalaisen filosofian historia Ajatus-vuosikirjassa

Suomen filosofisen yhdistyksen Ajatus-vuosikirjassa ilmestyneitä suomalaisen filosofian historiaa käsitteleviä artikkeleita Aineistoarkistossa. (Täydentyy.)

I Arkiv finns artiklar som handlar om finska filosofihistorian och har utkommit i Ajatus-vuosikirja.


Fasc. II, 1927

Grotenfelt, Arvi, Hegelin valtioaate ja Snellmanin kansallisuusaate


Fasc. IX, 1938

Grotenfelt, Arvi, Muistosanoja Thiodolf Reinistä (1838–1919)

 

Fasc. XVII, 1952

Ketonen, Oiva, "Erik Gustaf Ahlman 8.5.1892-27.8.1952" (Tulossa.)


Koskenniemi, V. A., Erik Ahlmanin "aforistiset ajatukset"


Fasc. XXIII, 1960

von Wright, Georg Henrik, 'Hahmottuva maailma' — Eino Kailan keskeneräiseksi jäänyt maailmankatsomusteos


Fasc. XXVII, 1965

von Wright, Georg Henrik, Edvard Westermarck och Filosofiska föreningen 

 

Fasc. XXXV, 1973

von Fieandt, Kai, J.V. Snellman und die romantische Phase der kontinentalen Psychologie

 

Fasc. 38, 1980

Stroup, Timothy, Westermarck's Ethical Relativism


Wilenius, Reijo, Dialektik des Selbstbewusstseins in J.W. Snellmans 'Idee der Persönlichkeit'


Fasc. 40, 1983

Kirja-arvioita:

Matti Sintonen, Tekojen määräytymisestä (Arvio teoksesta Georg Henrik von Wright, Freedom and Determination.)


Kari Väyrynen, Fenomenologinen synteesi ihmisestä maailman järjestyksen kuvana (Arvio teoksesta Sven Krohn, Ihminen, luonto ja logos.)


Fasc. 50, 1993

Salmela, Mikko, Erik Ahlmanin arvofilosofia — hyvää elämää vai elämän tarkoitusta etsimässä?


Fasc. 52, 1995

Niiniluoto, Ilkka, In Memoriam: Raili Kauppi


Fasc. 55, 1998

Pursiainen (myöh. Kiiskinen), Terhi, Sigfridus Aronus Forsius. Pohjoismaisen renessanssin astronomi ja luonnonfilosofi


Salmela, Mikko, Arvot kulttuurin kulmakivenä 1900-luvun suomalaisessa filosofiassa


Fasc. 56, 1999

Niiniluoto, Ilkka, In memoriam: Sven Krohn (1903-99)


Pursiainen (myöh. Kiiskinen), Terhi, Sigfridus Aronus Forsius (n. 1550–1624) luonnonfilosofina


Vilkko, Risto, Thiodolf Reinin logiikka ja logiikan filosofia


Wallgren, Thomas, Georg Henrik von Wright som tidsdiagnostiker

 

Fasc. 59, 2002

George Henrik von Wright: Muistoja Filosofisen Yhdistyksen toiminnasta Eino Kailan puheenjohtajakaudella


Oiva Ketonen in memoriam

Sami Pihlström: Oiva Ketosen pragmatismi- ja naturalismivaikutteista


Jan von Plato: Elämä ja teos - ajatuksia Oiva Ketosen tieteellisen saavutuksen johdosta

 

Fasc. 60, 2003

Ilkka Niiniluoto: In memoriam: Georg Henrik von Wright (1916–2003)

 

Fasc. 62, 2005

Ilkka Niiniluoto: In memoriam: Jussi Tenkku

 

Erikoisnumero:

Niiniluoto, Ilkka & Ilpo Halonen (toim.), 1997, Järki, Yliopistopaino, Helsinki:

Salmela, Mikko, Olemassaolon 'järjellisyys' — Eino Kailan ja Erik Ahlmanin debatti metafysiikan mielekkyydestä 1930- ja 1940-luvuilla