Teoreettisen filosofian yliopistonlehtorin sijaisuus 1.9.2012-28.2.2013, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos hakee YLIOPISTONLEHTORIA työsuhteeseen ajalle 1.9.2012 – 28.2.2013. Tehtävän ala on teoreettinen filosofia. Määräaikaisuuden peruste on sijaisuus. Tehtävään palkataan kuukauden koeajalla.

 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on antaa tutkintovaatimusten mukaista opetusta, ohjata ja tarkastaa opinnäytetöitä, harjoittaa oman alansa tutkimusta sekä osallistua oppiaineen muiden tehtävien hoitamiseen.

 

Teoreettisen filosofian yliopistonlehtori antaa opetusta ja ohjausta perustutkinnon kaikilla tasoilla sekä jatko-opinnoissa. Syyslukukaudella 2012 hänen odotetaan opettavan Johdatus tieto-oppiin (Fte140), Johdatus filosofiaan ja sen historiaan: praktikum (Fte110b) sekä Proseminaarit 1 & 2 (Fte280.1 & Fte280.2). Kolmosperiodiksi vuoden 2013 puolella hänelle on kaavailtu seuraavaa opetusta: Tieto-oppi; perusosa (Fte220a) ja Tieto-oppi: täydennysosa (Fte220b).

Tehtävään valittavalta edellytetään Helsingin yliopiston johtosäännön mukaan soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä.

 

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tieteelliset ansiot, kuten julkaisut ja kokemus tutkimushankkeista, että opetus- ja ohjauskokemus, pedagogiset valmiudet ja taito tuottaa oppimateriaalia.

 

Yliopistoista annetun asetuksen mukaan yliopistonlehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Lisäksi hänellä tulee olla ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ulkomaalaiselle tai Suomen kansalaiselle, joka ei ole syntyperäinen tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, voidaan myöntää ilman eri hakemusta erivapaus tästä kielitaitovaatimuksesta. Muu kielitaito katsotaan lisäansioksi.

 

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5–7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

 

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä Suomen Akatemian ohjeiden mukaan jäsennelty julkaisuluettelo. Toiseksi edellytetään 2–3 sivun pituista opetusportfoliota, johon sisältyy selvitys ohjatuista opinnäytteistä, opetuskokemuksesta, opetusajattelusta ja muista ansioista, joilla on merkitystä opetustaitoa arvioitaessa, sekä 2–3 sivun pituista tutkimusportfoliota, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit teoreettisen filosofian alalla. Edellä mainitut asiakirjat ja tiedot voi esittää myös yliopistoportfoliona.

 

Hakemus osoitetaan filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja pyydetään toimittamaan liitteineen sähköpostitse laitoksen toimistoon henkilöstövastaava Leena Viitaniemelle, osoitteella . Hakuaika päättyy 2. huhtikuuta 2012 klo 15.45.

 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja Hannes Saarinen, 09 191 22836, , ja henkilöstövastaava Leena Viitaniemi, 09 191 21647, .

 
Helsinki 12. maaliskuuta 2012

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos