Filosofian professorin tehtävä 1.8.2012 alkaen, Tampereen yliopisto

TAMPEREEN YLIOPISTO           TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

FILOSOFIAN PROFESSORI

Tehtävä
Filosofian professorin tehtävä 1.8.2012 alkaen toistaiseksi

Tehtävän ala
Filosofia, erityisalana yhteiskuntafilosofia

Tehtävän hallinnollinen sijoituspaikka
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Toimintaympäristö
Filosofian professorin tehtävän sijoituspaikka on Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, filosofian tutkintoohjelma.

Tampereen yliopisto on yhteiskuntatieteissä tunnettu yliopisto, jonka toiminnassa painottuvat yhteiskunnan ja terveyden monialainen tutkimus ja opetus. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö on yksi Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä, jotka 1.1.2011 alkaen korvaavat entisen laitos- ja tiedekuntarakenteen (http://www.uta.fi/esittely/strategia/index.html). Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä tutkitaan ja opiskellaan monipuolisesti yhteiskunnan ja ihmisen välisiä suhteita ja niiden muutoksia. Yksikössä vankka yhteiskuntatieteellisen tutkimus yhdistyy humanististen tieteiden perinteisiin.

Yksikössä voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen, humanistisen ja psykologian alan alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja (kandidaatti, maisteri, lisensiaatti ja tohtori). Opetusta annetaan yhteensä 11 pääaineessa: etnomusikologia, filosofia, historia, logopedia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia ja sosiaalityö.

Filosofia pääaineena voi suorittaa kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon. Filosofia pääaineena valmistuu vuosittain keskimäärin 9 - 10 filosofian maisteria ja 1 - 2 tohtoria. Oppiaineesta koordinoidaan filosofian valtakunnallista tohtoriohjelmaa.

Filosofian oppiaineessa on kaksi professoria ja yksi yliopistonlehtori sekä opetukseen osallistuva opetusamanuenssi. Nyt täytettävänä olevan professuurin erityisala on yhteiskuntafilosofia. Toisen, täytettynä olevan professuurin ala on filosofia, erityisesti logiikka ja tietoteoria.

Filosofian oppiaineessa harjoitettavan tutkimuksen vahvuusalueita ovat tiedon tutkimus sekä filosofian historia varhaismodernista ja modernista filosofiasta 1900-luvun perinteisiin. Tutkimus painottuu tällä hetkellä teoreettiseen filosofiaan. Myös tieteenfilosofialla, erityisesti yhteiskunta- ja humanististen tieteiden filosofialla, on keskeinen asema oppiaineessa.

Uusi filosofian tutkinto-ohjelma alkaa 1.8.2012 ja se muodostuu filosofian kandidaatintutkinnosta ja maisteriopinnoista. Täytettävänä olevaan professuuriin valittava henkilö vastaa oppiaineessa käytännöllisen filosofian opetuksesta.

Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön toiminnasta ja filosofian oppiaineesta on saatavissa tietoa yksikön verkkosivuilta:
http://www.uta.fi/yky/
http://www.uta.fi/yky/esittely/filosofia.html

Kelpoisuus professorin tehtävään

Tampereen yliopiston professorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä, kokemusta tieteellisen tutkimuksen johtamisesta, kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta sekä näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta. Tehtävään valittavalta edellytetään lisäksi sellaista kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja (TaY henkilöstöjohtosääntö, 4-5 §).

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Filosofian professorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa. (VN asetus yliopistoista 770/2009 1 §). Professorin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös sujuvaa englannin kielen hallintaa. Lisäksi yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon opetus- ja tutkimustehtäviä täytettäessä. (TaY henkilöstöjohtosääntö 4 § 2 mom.)

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan lisäksi huomioon menestyminen tutkimusrahoituksen hankkimisessa, ansiot tohtorikoulutuksessa, kansainvälinen tieteellinen työskentely ja kansalliset ja kansainväliset luottamustehtävät.

Professorin työtehtävät
Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistyöhön (Yliopistolaki, 33 §). Opetus ja tutkimushenkilöstön tehtävänä on myös TaY:n henkilöstöjohtosäännön 3 §:n mukaan
1) ohjata opiskelijan opintoja ja tarkastaa opinnäytteitä sekä osallistua hänelle kuuluvien tenttitilaisuuksien toteuttamiseen ja opintosuoritusten arviointiin
2) osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen
3) antaa yliopistolle tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä ja taiteellisesta toiminnastaan, toimittamistaan tenteistä ja opintosuoritusten arvioinneista

Palkkausperuste ja alustava vaativuustaso
Yliopistojen palkkausjärjestelmän mukainen; alustava vaativuustaso 8-9.

Hakemukseen liitettävä aineisto
1. Ansioluettelo, josta käy ilmi tarkat tiedot tutkinnoista ja työkokemuksesta (nimike, alku- ja loppupäivämäärät, työstä vapautukset)
2. Lyhyt kirjallinen selvitys filosofian professorin tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta. Selvitykseen tulee sisällyttää myös tiedot tutkimustyön ohjaukseen ja johtamiseen liittyvistä ansioista, selvitys ansioista tohtorikoulutuksessa, selvitys kansainvälisestä tieteellisestä työskentelystä ja luottamustehtävistä sekä selvitys siitä, miten hakija aikoo kehittää filosofian alaa Tampereen yliopistossa.
3. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ohjeiden mukaisesti laadittu julkaisuluettelo. Ohje täyttösuunnitelman liitteenä.
4. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ohjeiden mukaisesti laadittu selvitys opetusansioista (opetusportfolio). Ohje täyttösuunnitelman liitteenä.
5. Luettelo enintään kymmenestä (10) tieteellisestä julkaisusta, jotka hakija edellyttää otettavan huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan tehtävään.
6. Mainitut kymmenen (10) tieteellistä julkaisua neljänä (4) kappaleena, Julkaisut ja muut työt tulee numeroida luettelon mukaisesti ja järjestää valmiiksi nipuiksi.

Mahdollisia ulkomaalaisia asiantuntijoita varten kohdissa 1-5 mainitut
asiakirjat on toimitettava myös englanninkielisinä.

Professorin tehtävään ottaminen
Tampereen yliopiston rehtori ottaa filosofian professorin tehtävään yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtajan esityksestä. Tehtävän täyttöä valmistelee johtajan asettama valmisteluryhmä (Yliopistolaki, 33 §, TaY henkilöstöjohtosääntö, §§ 13-17).

Professorin tehtävää täytettäessä käytetään asiantuntijamenettelyä. Johtaja kutsuu valmisteluryhmän ehdotuksesta 2-4 asiantuntijaa. Asiantuntijoita valittaessa noudatetaan tasapuolisuutta ja otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon hakijoiden edustamat alaan kuuluvat oppisuunnat. Asiantuntijoita pyydetään antamaan kohtuullisessa määräajassa kirjallinen lausunto hakijoiden tieteellisestä pätevyydestä ja muusta akateemisesta ansioituneisuudesta kyseiseen tehtävään. Asiantuntijat voivat antaa yhteisen lausunnon. Valmisteluryhmä arvioi opetusnäytteet ja muut opetusansiot, haastattelee parhaiksi arvioimansa hakijat tai kutsuu heidät esittelemään tutkimustoimintaansa ja tekee ehdotuksen yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtajalle siitä, ketkä hakijoista tulevat kysymykseen tehtävää täytettäessä ja ketä tehtävään tulisi valmisteluryhmän mukaan ehdottaa.

Yksikön johtaja tekee johtokuntaa kuultuaan rehtorille esityksen siitä, kuka hakijoista tehtävään tulisi ottaa ja ketä ehdotetaan varalle mahdollisen kieltäytymisen vuoksi.

Tehtävää koskevat tiedustelut
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Johtaja Risto Kunelius
risto.kunelius(at)uta.fi; puh: 040-190 4085

Filosofian professori Leila Haaparanta
leila.haaparanta(at)uta.fi; puh: 040-190 9780

Hallintopäällikkö Paula Järvenpää,
paula.k.jarvenpaa(at)uta.fi; puh: 03-3551 6222

Ohjeet julkaisuluettelon laatimiseksi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä opetus- ja tutkimustehtäviin hakevien tulee liittää hakemusasiakirjoihinsa julkaisuluettelo. Julkaisut tulee ryhmitellä kansainvälisiin ja kotimaisiin julkaisuihin seuraavissa kategorioissa:
1. Artikkelit tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa referee-käytäntö
2. Tieteelliset artikkelit kokoomateoksissa
3. Monografiat
4. Väitöskirjat ja muut opinnäytteet
5. Oppikirjat
6. Muut julkaisut (tieteelliset lehdet ja laitosten sarjat, joilla ei ole referee käytäntöä, tiedettä popularisoivat lehdet, ammattilehdet, sanomalehdet)

Lisäksi voidaan erikseen luetella patentit, ohjelmat ja algoritmit, aihepiiriin liittyvät muut työt, abstraktit, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym.

Alkuperäisartikkelit referoiduissa julkaisusarjoissa tulee listata erikseen kirja- ja yleiskatsausartikkeleista. Jokaisesta artikkelista tulee mainita kaikki tekijät, artikkelien nimi ja täydellinen kirjallisuusviite. Haluttaessa julkaisuluettelon voi laatia vain viimeisen 10 vuoden ajalta.

Ohjeet opetusansioista annettavan selvityksen laatimiseksi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä professorin, tutkimusjohtajan, yliopistonlehtorin, yliopistotutkijan, tutkijatohtorin tai yliopisto-opettajan tehtävää tai dosentin arvoa hakevien tulee liittää hakemusasiakirjoihinsa selvitys opetusansioistaan (opetusportfolio) seuraavan luokittelun mukaisesti:
1. Opetustyössä hankittu käytännön kokemus
- työskentely opetustehtävissä (nimikkeet ja kesto)
- tuntiopetus ja erillisin määräyksin annettu muu opetus
- muu opetus: vierailuluennot, täydennyskoulutus ja henkilöstökoulutus
2. Ohjaaminen ja johtaminen
- tutkielmien ohjauksessa, jatkokoulutuksessa ja tutkijankoulutuksessa hankittu käytännön kokemus (ohjatut tutkielmat, väitöskirjat, tutkijankoulutuksen erityistehtävät)
- koulutushankkeiden suunnittelu ja johtaminen
3. Pedagoginen koulutus ja toiminta
- dokumentein osoitettu korkeakoulupedagoginen tai muu pedagoginen koulutus tai opetustehtäviin valmentava koulutus
- korkeakoulupedagogiset julkaisut
4. Oppimateriaalin tuottaminen
- oppikirjat ja muu julkaistu oppimateriaali (esim. artikkelit)
- monisteet
- muu opetusmateriaali
5. Opetuksen kehittäminen
- merkittävät opetuskokeilut ja –uudistukset, opetusta koskevat selvitykset ja tutkimukset
- dokumentein osoitetut opetuksen kehittämistyöt
6. Dokumentoidut opetusansiot, arviot ja tunnustukset
- dokumentoitu osallistuminen yliopiston tai muun korkeakoulun jonkin yksikön opetuksen suunnitteluun ja arviointiin
- hyvän opettajan palkinnot ja vastaavat
- muut opetukseen liittyvät ansiot
7. Opetusnäytteet
- opetustehtäviin annetut opetusnäytteet (liitteeksi pöytäkirjanote tai muu vastaava luotettava selvitys).