Doktorandplatser i praktisk och teoretisk filosofi vid Lunds universitet

Studiestöd för utbildning på forskarnivå i praktisk och teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Lunds universitet

Lunds universitet ledigkungör härmed följande studiestöd för utbildning på forskarnivå  med tillträdesdag den 1 september 2011.

1 studiestöd i praktisk filosofi (referensnummer 117)
Upplysningar: professor Wlodek Rabinowicz.

1 studiestöd i teoretisk filosofi (referensnummer 118)
Upplysningar: professor Erik J Olsson.


Allmänna upplysningar om anställningsvillkor, regelverk etc:
byrådirektör Jesper Olsson, Kansli HT.
Telefonnummer och e-postadresser återfinns via universitetets hemsida
http://www.lu.se.

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Alla ännu icke antagna sökande ska före  ansökan ha ett samtal om ett möjligt avhandlingsarbete med ämnesföreträdaren eller  motsvarande i det berörda ämnet. I samband med antagningen upprättas en individuell  studieplan. Bestämmelser för utbildningen på forskarnivå inom området för humaniora och teologi samt  allmänna studieplaner för respektive ämne finns på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se.

*Behörighet*
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har
den som har antingen
1. avlagt en examen på avancerad nivå
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60
högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak
motsvarande kunskaper Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå
framgår av de allmänna studieplanerna.

Övergångsbestämmelser: Den som före den 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande respektive särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning, ska även därefter anses ha grundläggande respektive särskild  behörighet för tillträde till utbildning på forskarnivå.

*Ansökningshandlingar*
Ansökan ska ske på blankett som tillhandahålls på Kansli HT samt på områdets hemsida
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.

Till ansökan skall bifogas:
- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå;
- förteckning över övriga relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
- artiklar, rapporter och föredrag av vetenskaplig karaktär som har relevans för ämnet
- i förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå
- individuell studieplan (för redan antagna)
- motivering för ansökan till utbildning på forskarnivå samt ämnes- och projektbeskrivning (max 1 500 ord).


Ansökningsblanketten skickas till Registrator, Kansli HT, Box 117, 221
00 Lund eller lämnas till Registrator, Kansli HT, Sölvegatan 14A, Lund. Kopia av  ansökningsblanketten tillsammans med en uppsättning av samtliga åberopade handlingar  skickas samtidigt till aktuell institution enligt ovan.
Ansökan, inklusive åberopade handlingar, skall vara inkommen senast tisdagen den 1 mars 2011.

Ange tydligt på avsedd plats i ansökan vilket ämne och vilket eller vilka referensnummer ansökan avser.

Ansökningshandlingarna arkiveras i enlighet med Riksarkivets bestämmelser i två år.

***

Lund University invites applications for the following studentships at the Department of  Philosophy with the starting date of 1 September 2011:

1 doctoral studentship in Practical Philosophy (reg. No 117)
For information, please contact Professor Wlodek Rabinowicz
Wlodek Rabinowicz <Wlodek.Rabinowicz(a)fil.lu.se>

1 doctoral studentship in Theoretical Philosophy (reg. No 118)
For information, please contact Professor Erik J Olsson
erik_j.olsson(a)fil.lu.se


For information on general terms of employment, regulations etc., please contact Senior Administrative Officer Jesper Olsson, Faculty Office of Humanities and Theology. Telephone numbers and email addresses are available on the University’s website,
http://www.lu.se.

The selection process will primarily take into account the applicants’ ability to benefit from research studies. Before submitting an application, all candidates must discuss a potential research project with the contact person (subject representative) in the  relevant subject. On admission an individual study plan is established. The regulations for research studies at the Faculties of Humanities and Theology and general syllabi for each subject are available at the faculties’ website http://www.lu.se (in Swedish).

Eligibility
A person has basic eligibility for research (third-cycle) studies if he or she
1. has taken a second-cycle qualification
2. has completed course requirements of at least 240 higher education credits,
including at least 60 higher education credits at second cycle, or
3. has acquired essentially corresponding knowledge in Sweden or abroad. Special eligibility for research studies in each subject is specified in the relevant general syllabus.
Transitional provision: A person who fulfils the requirements for basic and special eligibility for admission to research studies before 1 July 2007 will also be considered to have basic and special eligibility for admission to research studies after that date.

Application
The application must be submitted on the form that is available at the Faculty Office or on the faculties’ website,
http://www.ht.lu.se/doktorand/ansoekan-och-antagning.
The application must include:
- records of first- and second-cycle studies (Ladok transcript or other transcript of courses and grades)
- first- and second-cycle theses/degree projects
- a list of other relevant administrative and educational qualifications
- scholarly journal articles, reports or papers of relevance for the subject
- where applicable, documented skills in a language of relevance for research studies
- individual study plan (for applicants already admitted)
- statement of intent for research studies, including a subject and project proposal (1500 words max).

The application is to be sent to Registrator, Faculty Office of Humanities and Theology, Box 117, 221 00 Lund, or submitted in person at the Registrar’s Office, Faculty Office of Humanities and Theology, Sölvegatan 14A, Lund. A copy of the application, including all documents referred to in the application, must also be sent to the relevant department, as specified above. The application, including attachments, must reach the Registrar’s Office no later than Tuesday, 1 March 2011. The subject and relevant registration number(s) must be clearly indicated in the  appropriate places.

Applications are filed for two years, in accordance with the Swedish National Archives  regulations.