Turun Akatemian latinankielisiä väitöksiä suomeksi – saatesanat

 
Filosofia.fi
-portaalissa ilmestyy helmi–maaliskuussa 2011 parikymmentä ensikäännöstä Turun Akatemiassa 1600–1800-luvuilla latinaksi laadituista väitöskirjoista. Helmikuun 3. päivänä Kansalliskirjastossa järjestettävässä seminaarissa julkaistaan ensimmäiset neljä suomennosta yhdessä kunkin alkutekstin kahden eri version (skannatun ja litteroidun) kanssa. Loput viitisentoista käännöstä digitoituine alkuteoksineen viedään verkkoon viimeistään maaliskuun alussa. Lisäksi niiden yhteyteen ilmaantuu joukko väitöskirjojen julkaisemista ja käyttämistä eri tavoin tukevia tekstejä, joista ensimmäinen on Sari Kivistön bibliografinen listaus aiemmin suomeksi saaduista latinankielisistä väitöksistä.

Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli saattaa suomeen erä filosofisesti kiintoisia Turun Akatemiassa valmistuneita teoksia. Oli tarpeen liikkua yli oppialarajojen, tapaahan filosofista kiinnostavuutta eri muodoissaan myös, ja joskus eritoten, muualta kuin filosofian oppituolien ääreltä. Toisaalta uusilla käännöksillä haluttiin tarkentaa yliopistohistoriografian, muun tutkimuskirjallisuuden ja aiempien suomennosten muodostamaa kuvaa siitä kokonaisesta tieteellisestä kulttuurista, jonka piirissä erilaiset dissertaatiot, diskursiot, kommentaatiot, teesit ja aforismit aikoinaan syntyivät. Kolmanneksi: lyhyessä ja vähäväkisessä projektissa oli mukauduttava käytännöllisiin reunaehtoihin ja suosittava suhteellisen helposti käsiin saatavia ja verraten tehokkaasti suomennettavissa olevia tekstejä. Lopullisessa lajitelmassa näkyykin epäilemättä vaihtelevia preferenssejä ja kirjavia intressejä. Toivottavasti läpileikkaus Turun Akatemian tieteellis-filosofisesta elämästä on ajallisesti, aiheellisesti, arvollisesti, argumentillisesti ja agentillisesti edustava. Muutamien ponnistuksista valmistumassa oleva pieni kooste innostakoon leegioittain latinisteja ja filosofeja sekä muita tutkijoita ja uskalikkoja vastaisiin urakoihin.

Verkko on hyvä julkaisukanava tälle aineistolle. Latinankielisten alkutekstien ansiosta Turun väitökset puhuttelevat periaatteessa erittäin laajaa ammattilaisten ja harrastajien joukkoa ympäri maailman, samalla kun melkeinpä kenen hyvänsä suomalaisen käy nyt päinsä tutustua oman maan tiede-, kulttuuri-, aate- ja hallintohistoriaan aiemmin vaikeasti tavoitettavissa olleen materiaalin avulla. Lisäksi käännöksiä nootteineen on mahdollista muokata vielä julkaisemisen jälkeenkin: palautetta puutteista, virheistä tai osumista voi lähettää osoitteeseen jarkkostuusvuori(at)gmail.com.

Hankkeesta ovat vastanneet filosofinen aikakauslehti niin & näin ja filosofinen verkkoportaali Filosofia.fi, joita kumpaakin julkaisee Eurooppalaisen filosofian seura ry (EFS). Suomentajina projektissa ovat toimineet Raija Sarasti-Wilenius, Pekka Tuomisto, Antti T. Oikarinen ja Outi Kaltio. Toimittajana ja hankevastaavana kiitän kaikkia kääntäjiä ensiluokkaisesta yhteistyöstä. Kiitos myös Raija Sarasti-Wileniukselle, Sari Kivistölle, Tuukka Tomperille ja Tommi Palosaarelle yleisestä ja erityisestä avusta projektin järjestelemisessä ja kehittelemisessä. niin & näin / Filosofia.fi / EFS kiittää Koneen Säätiötä hankkeen mahdollistaneesta apurahoituksesta. Lisää tekstejä on siis luvassa lähimmän kuukauden kuluessa.

Helsingissä 2. helmikuuta 2011,
Jarkko S. Tuusvuori