Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton syksyn 2010 Kritiikkikahvilat alkavat 24.9. Helsingissä

Tiedote Tutkijaliitolta

Tiede & edistyksen ja Tutkijaliiton Kritiikkikahvilat jatkuvat Kirjakauppa Arkadiassa osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 9, 00260 Helsinki.

PERJANTAINA 24.9. klo 18.00-20.00

Jussi Backman ja Marko Gylén keskustelevat
Martin Heideggerin teoksesta
Johdatus metafysiikkaan

Puhetta johtaa Olli Sinivaara.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa keskustelemaan!

Lisätietoja www.tutkijaliitto.fi tai tutkijaliitto(at)helsinki.fi. Kirjakauppa Arkadian esittely löytyy osoitteesta www.arkadiabookshop.fi.


Taustatietoja aiheesta:

Martin Heideggerin luentosarja Johdatus metafysiikkaan vuodelta 1935 työstää metafysiikan peruskysymystä: ”Miksi ylipäätään on olevaa eikä pikemminkin ei mitään”. Luentosarja edustaa siirtymää Olemisen ja ajan (1927) fundamentaaliontologiasta Heideggerin myöhempään ”olemishistorialliseen” ajatteluun, joka hahmottelee metafyysisen tradition rajoja ja viitoittaa tietä kohti länsimaisen ajattelun ”toista alkua”. Kielen ja filosofian historiaa koskevien pohdiskelujen avulla Heidegger pyrkii osoittamaan, ettei ”oleminen” pohjimmiltaan suinkaan ole tyhjä ja epämääräinen sana, vaan sen mieli onkin länsimaisessa ajatteluperinteessä rajautunut ja määrittynyt monessa suhteessa.

Martin Heidegger (1889–1976) oli 1900-luvun merkittävimpiä ja samalla kiistellyimpiä ajattelijoita. Hän aloitti uransa Edmund Husserlin oppilaana ja oli tämän seuraaja Freiburgin yliopiston filosofian professorina. Ajattelijana Heidegger kehitti fenomenologiaa inhimillisen olemassaolon hermeneutiikan suuntaan. Myöhemmin hänen ajattelunsa laajeni koko länsimaisen ajatteluperinteen rajoituksia ja katvealueita koskevaksi pohdinnaksi, jossa etualalla olivat kieleen, taiteeseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset.


Keskustelijat:

FT Jussi Backman toimii tutkijatohtorina Helsingin yliopistossa tutkimushankkeessa Eurooppalainen rationaalisuus modernin murroksessa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mannermainen nykyfilosofia ja fenomenologia (erityisesti Martin Heidegger) sekä antiikin filosofia.

Marko Gylén, FM, on taidehistorioitsija ja filosofi. Hänen erikoisalansa ovat nykytaiteen toiminta ja Heideggerin filosofia, ja hän on vapauden ja taiteen tutkija Turun yliopistossa.

 
Syksyn muut Kritiikkikahvilat Arkadiassa:

TIISTAINA 26.10 klo 18-20

Antti Paakkari ja Eetu Virén keskustelevat Michel Foucault'n luentosarjasta Turvallisuus, alue, väestö. Hallinnallisuuden historia.

TIISTAINA 30.11 Julius Telivuo alustaa suomentamastaan Gilles Deleuzen kirjasta Kantin kriittinen filosofia.