Ledig tjänst, Lund: Postdoktorsforskare i praktisk filosofi

Lunds universitet ledigförklarar härmed en ettårig anställning (med ev. möjlighet till förlängning sex månader) som postdoktorsforskare i praktisk filosofi med placering tills vidare vid Filosofiska institutionen, avdelningen för praktisk filosofi.
Ref nr: 1666
Tillträde: 1 januari 2011

Upplysningar om anställningen: prefekt Christian Balkenius (046-222 32 51,
Christian.Balkenius(a)lucs.lu.se) och/eller professor Wlodek Rabinowicz (046-222 75 95, wlodek.rabinowicz(a)fil.lu.se).
Upplysningar om personal- och lönefrågor: personalansvarig Lena Kandefelt
(046-222 7224, lena.kandefelt(a)kansliht.lu.se).

Vid Filosofiska institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen:
Kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Avdelningarna är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktning men det finns också täta samarbeten mellan dem. En gemensam ambition för samtliga forskare vid institutionen är att bidra till forskningsutvecklingen genom publikationer i refereegranskade internationella tidskrifter och böcker vid internationella förlag, samt genom att samarbeta med forskare vid andra institutioner och lärosäten i Sverige och
andra länder.

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer.

Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal
forskningsprojekt inom olika delar av ämnet. Projekten spänner över följande teman: filosofiska teorier om värde, teorier om skäl och normativitet, välfärdsbegreppet, kollektivt ansvar, genetik, etiska aspekter på databanker och dynamiskt beslutsfattande. Ser man mer generellt på forskningen inom ämnet vid institutionen är det fem områden som i nuläget drar till sig den största forskningsaktiviteten: moralfilosofi, axiologi (= värdeteori), politisk
filosofi, beslutsteori och social ontologi. Forskningen är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet.

En kortfattad beskrivning av institutionens forskningsinriktningar finns i institutionens självvärdering: http://backweb.signalera.se/documents/1101DAA8-15AD-4DC7-ACE0-240678059BBF.pdf
Anställningen omfattar i huvudsak forskning och avser arbete på heltid. Forskaren förväntas också under anställningstiden planera och undervisa på en veckas intensivkurs (inom ett av forskaren valt område) för doktorander inom det nationella nätverket för kursgivning i filosofiämnena.

Som en del av forskningsskyldigheten ska innehavaren delta i och bidra till
forskningsmiljön inom praktisk filosofi, bl. a. genom att aktivt delta i de
forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet.

Innehavaren förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Anställningen som postdoktorsforskare utlyses för disputerade forskare.
Som grund för bedömning av den sökandes meriter kommer att ligga dels tidigare forskning med anknytning till forskningsinriktningen, dels en projektbeskrivning av forskning som är tänkt att utföras inom anställningen (max tre sidor). Vid bedömningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång och som inte tidigare haft anställning som forskarassistent/postdoktorsforskare. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el dyl. insändas i samband med ansökan.
Ansökan ska innehålla följande i två exemplar:
- Undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad kopia på doktorsexamen.
- Publikationsförteckning (inklusive ISBN- och ISSN-nummer)
- Undertecknad plan över forskningsprojekt som sökanden önskar arbeta med under tiden som postdoktorsforskare om högst tre sidor (exklusive litteraturlistor).
Hela ansökan i två exemplar skall ställas till Rektor för Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund, ett exemplar ska vara i original och ohäftad. Ansökan ska vara inkommen registrator senast onsdagen den 15 september 2010. Referensnummer ska anges i ansökan.

Mot bakgrund av universitetets jämställdhetspolicy ser vi gärna kvinnliga sökande till anställningen.