Doktorand i bioetik vid Uppsala universitet

CRB söker en doktorand i bioetik

Vi utlyser en doktorandtjänst i projektet "Factors associated with participation in phase 1 and phase 3 oncology trials". Sista ansökningsdag: 18 juni.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är ett universitetsgemensamt forsknings- och utbildningscentrum med samarbeten över flera ämnes- och metodområden. Centret är knutet till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I samverkan med ämnet vårdvetenskap och Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi har vi sökt och fått anslag från Cancerfonden för ett projekt där vi ska undersöka patienters uppfattningar om och attityder till att medverka i kliniska prövningar av läkemedel.

Doktoranden skall arbeta i projektet "Factors associated with participation in phase 1 and phase 3 oncology trials". Projektet involverar kvalitativ metod-- intervjuer med svårt cancersjuka patienter som tillfrågats om deltagande i fas 1 studier -- och kvantitativ metod -- enkät till patienter som tillfrågas om deltagande i fas 3 studier -- samt etisk analys.

Läs annons :
http://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/1324dorand.html
Projektbeskrivning :
http://www.crb.uu.se/research/clinical-ethics/cancer-trials.html


Josepine Fernow, koordinator
Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)
Uppsala universitet
Box 564
751 22 Uppsala
Tel 018-471 62 22
Fax 018-471 66 75
E-post: josepine.fernow (at) crb.uu.se
Webb: www.crb.uu.se