Två postdoktorsstipendier; Lunds universitet

Styrelsen för Einar Hansens Allhemsstiftelse har beslutat att utlysa två post-dokstipendier för forskare vid humanistiska fakulteten i Lund. Stipendiaterna tillträder senast den 1 januari 2011.

Stipendierna utgår med 180 000 kronor vardera under ett år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst ett år. Allhemsstiftelsen administrerar stipendiet som utgår kvartalsvis i förskott.

Stipendiaterna får samtidigt som de uppbär stipendierna inneha anställning vid Lunds universitet, främst för att skaffa sig erfarenhet av undervisning, som inte får överstiga 25 % av årsarbetstiden.

Behörig till stipendium är den som avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Ansökan, tydligt märkt med dnr HT 2010/47, skall ställas till Carin Brenner, Kansli HT, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund och vara inkommen senast den 1 april 2010. Ansökan, som inlämnas i ett exemplar, skall innehålla:
-       Redovisning för tidigare och pågående vetenskaplig verksamhet.
-       Plan över det forskningsprojekt sökanden avser att arbeta med under stipendietiden.
-       Bestyrkt meritförteckning.
-       Handlingar och skrifter i övrigt som den sökande önskar åberopa.

Särskild blankett för ansökan finns ej. Ansökningarna bereds av forskningsnämnden vid område HT. Beslut fattas av Allhemsstiftelsen.

Uppgifter lämnas av:
Carin Brenner, 046-222 72 28, carin.brenner(at)kansliht.lu.se

Stipendiaterna förväntas att till Allhemsstiftelsen överlämna ett exemplar av doktorsavhandlingen samt ett exemplar av de publikationer som blir resultatet av forskningen under stipendietiden. Dessa publikationer ingår i en särskild avdelning i Allhemsstiftelsens bibliotek.

I tjänsten

Carin Brenner