Kirjallisuus ja filosofia -seminaari; 22.1.2010, Turku; CFP

SEMINAARIKUTSU

KIRJALLISUUS JA FILOSOFIA

Turun yliopiston yleisen kirjallisuustieteen yhdessä Kirjallisuudentutkimuksen valtakunnallisen tutkijakoulun kanssa järjestämä seminaari Turussa 22.1. (tai mahdollisesti 21.-22.1.) 2010

Järjestelytoimikunta: Prof. Liisa Steinby (pj.), ass., FL Hanna Meretoja, FM Tommi Kotimäki, HuK Jussi Jaakkola

Kirjallisuuden, kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian väliseen suhteeseen on useita erilaisia tulokulmia. Kirjallisuus voi käsitellä filosofista tematiikkaa, kaunokirjallisen teoksen rakenne voi perustua johonkin tiettyyn filosofiseen näkemykseen, tai kaunokirjallisissa teoksissa voidaan erottaa filosofisia näkemyksiä maailmasta, ihmisestä, tiedosta ja moraalista sielläkin, missä kirjailija ei tematisoi näitä kysymyksiä. Toisaalta filosofia voi olla estetisoivaa tai ”kaunokirjallista” – onko se sitä vain toisinaan vai onko näiden välinen raja ylipäänsä selvästi erotettavissa, on kiistanalainen kysymys. Voidaan kysyä, millainen on kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välinen suhde: ovatko erilaiset kirjallisuudentutkimuksen lähestymistavat filosofisesti perusteltuja tai filosofisesti perusteltavissa, ja tulisiko niiden olla sitä? Päteekö
tieteenfilosofia myös taiteentutkimukseen kuten kirjallisuustieteeseen, vai merkitseekö taide haastetta sekä (luonnontieteen tapaan käsitetylle) tieteelle että filosofialle? Millainen on filosofian alaan kuuluvan estetiikan suhde empiiriseen kirjallisuudentutkimukseen ja tätä tukevaan teoriaan? Millaisia muita tapoja olisi vielä asettaa filosofian ja kirjallisuuden suhdetta koskeva kysymys?

Seminaariin kutsutaan kaikkia edellä mainituista kysymyksistä kiinnostuneita esittelemään jotakin probleemakentän osa-aspektia 20 minuutin alustuksessa (jonka jälkeen varataan 10 minuuttia keskustelulle). Alustusten toivotaan tematisoivan nimenomaan kirjallisuuden/kirjallisuudentutkimuksen ja filosofian välistä suhdetta, ei pelkästään käsittelevän jotakin otsikon alle sopivaa erityiskysymystä. Seminaariin toivotaan alustuksia kirjallisuustieteen, filosofian ja estetiikan oppiaineista sekä muista oppiaineista, joissa tehdään kyseiseen tematiikkaan liittyvää tutkimusta. Tavoitteena on saada monipuolinen kuva Suomessa harjoitettavasta tutkimuksesta, jossa kirjallisuuden tutkimus ja filosofiset kysymyksenasettelut kohtaavat toisensa, ja saattaa eri tahot keskusteluyhteyteen toistensa kanssa.

Esiintyjät valitaan 10-15 rivin mittaisten abstraktien pohjalta, jotka tulee lähettää Tommi Kotimäelle (tommi.kotimaki(at)utu.fi) 16.11.09 mennessä. Mikäli seminaariin ilmoittautuu runsaasti halukkaita hyvin abstraktein, seminaari toteutetaan kaksipäiväisenä, muuten yksipäiväisenä. Seminaariohjelma ilmoitetaan 30.11.09 mennessä.

Seminaarin kotisivu:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/tutkimus/kirjallisuusjafilosofia.html