Suomalainen argumentaation tutkimus; 26.-27.11.2009, Turku; CFP

Suomalainen argumentaation tutkimus
CFP deadline 30.9.2009
– Turku

Suomalainen argumentaation tutkimus
CALL FOR PAPERS

Aika: 26. – 27.11.2009

Paikka: Turun yliopisto

Järjestäjä: AKISO ry (Argumentoinnin kansainvälinen instituutti – Suomen osasto)


Konferenssin tavoite on luoda kattava katsaus tämänhetkiseen suomalaiseen argumentaation tutkimukseen ja tuoda alan tutkijoita yhteen. Konferenssiin toivotaan esitelmiä, jotka joko antavat uuden panoksen argumentaation tutkimukseen tai esittelevät kattavasti esitelmöitsijän valitseman argumentaation tutkimuksen erikoisalaa (state of the art). Myös case study –tyyppiset esitelmät ja esitelmät, jotka tarkastelevat jonkin tieteenalan argumentointia, ovat mahdollisia. Esitelmät voivat kuulua filosofian, kielitieteen, viestintätieteiden, tai muun argumentaation käsitteellisen tai empiiriseen tutkimuksen alaan, tai argumentaation opettamiseen eri koulutusasteilla. Esitelmien tulee olla 20 – 30 minuuttia pitkiä ja ne voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihe-alueita:

Aristoteleen teoria argumentoinnista
Port-Royalin logiikka
Obligaatiopelit ja modernit loogiset dialogipelit
Modernin argumentaation tutkimuksen klassikot: Perelman, Toulmin, Hamblin
Episteemiset argumentin ja argumentoinnin teoriat
Dialektiset ja pragmaattiset argumentin ja argumentoinnin teoriat
Retorinen argumentoinnin tutkimus
Argumentin filosofia ja logiikan filosofia
Argumentin analyysin, rekonstruoinnin ja evaluaation ongelmat
Kriittisen ajattelun opettaminen
Uskomusjärjestelmien revisiointi ja argumentaatio
Virhepäätelmät
Argumenttityypit (erityisesti argumenttiskeemat ja konduktiiviset argumentit)
Kognitiiviset kyvyt ja argumentointi
Diskurssianalyysi ja argumentointi
Bioeettinen argumentointi
Poliittinen argumentointi
Debattikilpailut

Konferenssin pääpuhujat ovat Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila (HKK) ja Markus Lammenranta (HY).

Kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä Juho Ritolaan (juho.ritola(at)utu.fi) 30.9.2009 mennessä. Konferenssin esitelmöitsijät voivat anoa matkakorvausta ja majoitusta vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Juho Ritolalle. Esitelmien lopulliset versiot (max. 4 000 sanaa) tulee jättää konferenssiin ilmoittautumisen yhteydessä (word-tiedosto Juho Ritolalle). Tiedostojen tarkemmasta muotoilusta ilmoitetaan hyväksynnän yhteydessä. Esitelmistä tullaan kokoamaan konferenssijulkaisu.


Ystävällisesti,

Olli Koistinen, Teoreettisen filosofian professori, Turun yliopisto
Juho Ritola, Tutkijatohtori, Turun yliopisto