CFP Nordisk konferens i idéhistoria, Umeå 22-23.9.2009

Vart tredje år arrangeras en större konferens för idéhistoriker i Norden. Ansvaret för arrangemanget brukar alternera. År 2003 ägde den rum i Göteborg, år 2006 i Oslo. Vid ett seminarium om idéhistorieämnets utveckling i Norden, som arrangerades i början av mars i år av kontaktnätet bakom tidskriften Ideas in History och The Nordic Society for the History of Ideas, beslutades att år 2009 genomföra denna konferens i samverkan med den konferens som sedan 2005 vartannat år arrangeras av idéhistoriker i Umeå under temat ”Idéhistoria på gång”.

Vi inbjuder alltså till en konferens vid Umeå universitet i höst, tisdagen den 22 och onsdagen den 23 september 2009. Temat ”Idéhistoria på gång” innebär att konferensen ska vara ett forum för pågående och planerad idéhistorisk forskning. Alla, från doktorander till professorer emeritus, är välkomna att deltaga. Konferensen ska vara av typen ”work-in-progress” och vi vill lägga större tonvikt vid diskussion än vid presentation av färdiga resultat.

Konferensspråken är skandinaviska och engelska.

Konferensen har inget specifikt tema utöver ”work-in-progress”. Deltagarna förväntas inte presentera färdiga papers, men efter slutlig anmälan ska ett abstract (max 1 A4) insändas. Det går dock även bra att deltaga utan egen presentation.

Var och en som deltar med en presentation har 30 minuter till sitt förfogande – max 15-20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion med övriga deltagare.

Det är ingen avgift men deltagarna svarar själva för resa och uppehälle.

För den fortsatta planeringen vill nu få preliminära intresseanmälningar. Skicka din anmälan senast 30 april 2009 till Bosse Sundin, e-post: Bo.Sundin(a)idehist.umu.se

Det räcker så långt med en enkel preliminär anmälan. Därefter kommer vi att återkomma med anvisningar inför slutlig anmälan samt deadline för abstract.

Jag är tacksam om även du som avser att deltaga utan egen presentation anmäler dig (detta för att få en uppfattning om deltagarantalet).
 
För idéhistorikerna i Umeå, med vänliga hälsningar,

Bosse Sundin