Filosofia.fi vuonna 2008 / Filosofia.fi år 2008

Filosofia.fi vuonna 2008


Filosofia.fi:n julkistamisen (syyskuu 2007) jälkeen oli tarkoituksena, että sen täydentymisestä ja päivittymisestä välitettäisiin säännöllisesti tietoa portaalin tiedotepalstan tai verkkolokin kautta. Valitettavasti tätä säännöllisyyttä ei ole toimitus onnistunut noudattamaan, lukuunottamatta Logos-ensyklopediassa julkaistuja uusia artikkeleita, joista Logoksen päätoimittaja Sami Syrjämäki on tiedotepalstalla ilmoittanut.
Seuraavassa on kuitenkin koostettuna vihdoin yleisluontoinen kokonaiskatsaus vuoden 2008 tapahtumiin Filosofia-portaalissa. Pyrimme jatkossa tiheämpään päivitystiedotukseen.

Verkkoportaali kasvoi vuoden 2008 aikana kaikilla osa-alueillaan

Vuonna 2008 portaaliin digitoitiin lisää suomalaisen filosofian aineistoja: mm. mittava osa Rolf Lagerborgin ja Edvard Westermarckin kirjeenvaihdosta, otteita Westermarckin päiväkirjoista, useita lisäartikkeleita Rolf Lagerborgilta, joukko merkittäviä artikkeleita Finsk Tidskriftin arkistoista 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alusta (nyt yhteensä 37 artikkelia) ja lisää Turun Akatemian ajan filosofisia dissertaatioita. Vuoden kuluessa on tehty myös uusia digitointeja, joita ei vielä ole viety verkkoarkistoon, mm. Georg Henrik von Wrightin tekstiaineistoista. Osa edellämainituista digitoinneista löytyy sivuilta myös litteroituina teksteinä.
Lagerborgin aineistojen digitointisuunnitelma (tekijä FT Marja Jalava) on nyt toteutettu kokonaisuudessaan. Samoin on saatettu loppuun Finsk Tidskrift -lehden arkistojen digitointisuunnitelma (tekijä FT Stefan Nygård). von Wright -aineistojen digitointisuunnitelmasta on vastannut prof. emer. Lars Hertzberg ja sen tekemiseen on osallistunut prof. Risto Vilkko.
http://filosofia.fi/tallennearkisto

Portaalin aineistot ovat laajentuneet myös mm. Jukka Mikkosen kokoamalla kirjallisuuden filosofian suomalaistutkimuksen bibliografialla (Philosophy of literature by Finnish Researchers: a bibliography 1968–2008).
http://filosofia.fi/bibliography/phillit
Vuoden aikana koottiin loppuun myös suomalaisen filosofian väitöskirjabibliografia vuodesta 1828 nykyaikaan, ja se avautuu sivuilla piakkoin. Kokoamisesta päävastuussa oli FM Hanna Lukkari.

Filosofinen verkkoensyklopedia Logos on laajentunut useilla hakusana-artikkeleilla vuoden kuluessa. http://filosofia.fi/ensyklopedia
Mittavasti kasvoi sivujen ruotsinkielinen Filosofisk ordbok (n. 100 uudella termillä), jota sen tekijät Martin Nybom ja Göran Torrkulla täydensivät mm. kattamaan kaikkien käytössä olevien lukion filosofian oppikirjojen käsitteistön. http://filosofia.fi/se/ordbok

Vuonna 2008 avattiin portaalin kuva-arkisto, joka sisältää alkuvaiheessa henkilö-albumeita (tällä hetkellä Ahlman, Kauppi, Lagerborg, Hans Ruin, Waldemar Ruin ja Westermarck) sekä kuvia filosofisista tapahtumista. http://filosofia.fi/gallery/fi

Sivujen Klassikkokirjasto eli filosofisten verkkokirjojen linkkikokoelma on laajentunut vuoden aikana ja vielä enemmän on täydentynyt sivujen yleinen linkkivalikoima, etenkin filosofianopetuksen verkkosivujen sekä suomalaisten ja pohjoismaisten verkkosivujen osalta.
http://filosofia.fi/klassikkokirjasto/aakkos
http://filosofia.fi/linkkikokoelma

Erityisen aktiivisia ovat olleet tiedotepalsta ja kalenteri. Sivuista on julkaisemista seuranneen vuoden 2008 aikana muodostunut vilkas ja keskeinen kanava suomalaisessa filosofisessa tiedottamisessa.
http://filosofia.fi/tiedotteet
http://filosofia.fi/kalenteri
Yhteydessä portaaliin toimii kansallinen filosofisen tiedotuksen postituslista (), joka on synkronoitu portaalin tiedotepalstan kanssa.

Portaalin toimintoja kehitettiin myös teknisesti monin tavoin vuoden 2008 aikana. Joitain teknisiä viimeistelyjä on vielä tekemättä, mutta pian portaalin tuotantovaihe on tältä osin saatettu loppuun.

Portaalin päätoimittajina myös kuluneena vuonna toimivat Yrsa Neuman ja Tuukka Tomperi. Logos-ensyklopedian päätoimittajana jatkoi Sami Syrjämäki ja toimittajina Toni Kannisto, Lauri Järvilehto, Lotta Nelimarkka ja Julius Telivuo. Verkkoportaaliin toimittamiseen osallistui Eurooppalaisen filosofian seuran harjoittelijana filosofian opiskelija Tommi Palosaari (Helsingin yliopisto), joka on myös harjoittelun jälkeen jatkanut keskeisessä roolissa portaalin toimittajana. Åbo Akademissa portaalin parissa työskentelivät harjoittelijoina Jonas Ahlskog (FM), Barbro Nordling (fil.stud.) ja Erik Hallstensson (fil.stud.). 

Parhain terveisin,
Filosofia.fi-toimitus


Filosofia.fi år 2008


Efter att portalen Filosofia.fi öppnades (i september 2007) var det meningen att uppdateringar och utvidgningar av den regelbundet skulle utannonseras via aktualitetsspalten (eller bloggen). Tyvärr har redaktionen inte lyckats fullfölja planen förutom då det gäller nya artiklar i den finska encyklopedin Logos. Om dem har chefredaktör Sami Syrjämäki informerat via aktualitetsspalten.

Nedan finns ändå en allmän helhetsöversikt över årets händelser i Filosofia.fi-portalen. Framöver försöker vi informera lite oftare om uppdateringar och kompletteringar.

Webbportalen växte under 2008 på alla sina delområden

År 2008 digitaliserades ytterligare finländskt filosofiskt material; bland annat en del av Rolf Lagerborgs och Edvard Westermarcks omfattande korrespondens, utdrag ur Westermarcks dagböcker, en avsevärd mängd artiklar av Lagerborg, ett antal viktiga artiklar ur Finsk Tidskrift från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet (sammanlagt 37 artiklar) och flera filosofiska dissertationer från den Kungliga Akademien i Åbo (1640-1828). Under året har också nya digitaliseringar gjorts, som ännu inte publicerats i portalens arkiv; bland annat artiklar av Georg Henrik von Wright. En del av det nämnda digitaliserade materialet har också transkriberats inom portalprojektet.

Samlingen Lagerborg (enligt digitaliseringsplanen av FD Marja Jalava) är nu komplett. Likaså är samlingen Finsk Tidskrift (enligt digitaliseringsplan av FD Stefan Nygård) nu komplett. Digitaliseringsplanen för samlingen von Wright gjordes av prof. emeritus Lars Hertzberg och kompletterades av prof. Risto Vilkko.
http://filosofia.fi/se/arkiv

Portalens innehåll har utökats också tack vare bl. a. Jukka Mikkonens bibliografi över finländska litteraturfilosofiska arbeten (Philosophy of Literature by Finnish Researchers: a bibliographt 1968-2008).
http://filosofia.fi/bibliography/phillit
Under året blev också den finländska bibliografin över doktorsavhandlingar i filosofi från 1828 till idag klar, och den kommer snart att bli tillgänglig i portalen. Den som ansvarat för sammanställningen är FM Hanna Luukkari.

Den finska filosofiska encyklopedin Logos har utvidgats med många artiklar under året.
http://filosofia.fi/ensyklopedia
Den svenska filosofiska ordboken växte avsevärt med närmare 100 termer och dess upphovsmän Martin Nybom och Göran Torrkulla tillpassade den till alla de kursböcker i filosofi som är i bruk på svenska i gymnasierna idag (inte minst den nya serien Öppna frågor).
http://filosofia.fi/se/ordbok

År 2008 öppnades portalens bildarkiv, som till att börja med består av personalbum (just nu Ahlman, Kauppi, Lagerborg, Hans Ruin, Waldemar Ruin och Westermarck) och ett album med bilder av filosofiska händelser i landet.
http://filosofia.fi/gallery/se

Klassikerbiblioteket, Eklassiker, som är en länksamling över filosofiska verk som finns tillgängliga i fulltext på Internet har utvidgats under året och den allmänna länksamlingen har utvidgats ännu mer, särskilt med webbplatser om undervisning i filosofi och finländska och nordiska webbplatser.
http://filosofia.fi/se/eklassiker/alpha
http://filosofia.fi/se/lanksamling

Särskilt aktivt har det varit i den finska aktualitetsspalten (tiedotepalsta) och kalendern (på finska huvudsidan). Under 2008 har den delen blivit en livlig och central informationskanal för filosofin i Finland.
http://filosofia.fi/tiedotteet
http://filosofia.fi/kalenteri
Svensk aktualitetsspalt för inlägg på svenska och engelska: http://filosofia.fi/se/weblog
I anslutning till portalen finns också en e-postlista () som är synkroniserad med portalens aktualitetsspalt.

Portalens funktioner utvecklades också tekniskt under 2008. Vissa tekniska justeringar är ännu inte gjorda men snart har produktionsfasen avslutats för portalens del.

Som chefredaktörer för portalen fungerade också under 2008 Yrsa Neuman och Tuukka Tomperi. Chefredaktören för encyklopedin Logos var Sami Syrjämäki, redaktörer för Logos var Toni Kannisto, Lauri Järvilehto, Lotta Nelimarkka och Julius Telivuo. Fil. stud. Tommi Palosaari (praktikant vid Eurooppalaisen filosofian seura ry) deltog i portalarbetet och har efter sin praktikperiod fortsatt i en central roll som redaktör för portalen. Vid Åbo Akademi (portalens svenska redaktion) jobbade redaktörspraktikanterna Jonas Ahlskog (FM), Barbro Nordling (fil.stud.) och Erik Hallstensson (fil. stud.).

Bästa hälsningar
redaktionen för Filosofia.fi