Tapahtumat toukokuulle 2008

The Enlightenment: Critique, Myth and Utopia

 
International symposium, 17th and 18th October 2008, Helsinki

The Enlightenment (Aufklärung, les Lumières, upplysningen) has been claimed to mark the beginning of modern  European era. This symposium on the traditions(s) of the Enlightenment and on its reception wishes to pose  questions like the following: Do the inheritance and myths of the Enlightenment still have influence (even  when questioned)? Is knowledge based on observation and reason? Is reason universal? Is it possible to  govern nature with knowledge? Are societies built on the will of the citizens? Did the philosophers of the  Enlightenment actually answer yes to these questions? Or are these questions just an expression of our  present-day prejudices and myths on the Enlightenment? How and when were the contemporary received views  about the Enlightenment formed, and what purposes did they serve or do serve now?  Who are today the  supporters and the enemies of the Enlightenment? How has contemporary research contributed to renewing our  views on what the Enlightenment actually was about?

The symposium arranged by the Finnish Society for Eighteenth-Century Studies
  (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) will offer an interdisciplinary forum for contemporary discussions  and research. Firstly, the key texts of the Enlightenment and the changes of society implied by them have  raised novel interest. The French and German Enlightenment philosophies are crucial in discussions about  critique and emancipation. Secondly, these aims and metaphors have been accompanied by the concepts of moral  communality which stem especially from the Scottish Enlightenment. They have become topical in debates  concerning globalisation, multiculturalism and the limits of tolerance. The third theme that motivates this  seminar is the relationship between the Enlightenment and religion. For a long time it was held that the  rift between religion and society came about during the Enlightenment. Did this really happen?

The speakers and sessions

The first day of the symposium consists of two foreign and two Finnish keynote speakers. The foreign keynote  speakers are:

Professor Miguel Benítez, University of Seville. Benítez is known as one of the central authorities on the radical Enlightenment distributed in the form of clandestine philosophical manuscripts. In addition to  numerous articles on clandestine philosophical literature, Benítez has published the books La Face cachée  des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre  libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).

Professor emerite Jean Marie Goulemot, University of Tours. Goulemot has published, among numerous other  titles, Règne de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les  philosophes. Que reste-t-il des Lumières? (2001), and L’amour des bibliothèques (2006).

The second day is devoted to sessions with papers (20 min each). The speakers may freely propose the themes;  yet the following themes are encouraged:

-    The development of the themes and commonplaces of the Enlightenment in 18th century philosophical,  literary and political discussions.
-    How was the ‘thesis’ of the Enlightenment manifested (cf. Kant, Was ist Aufklärung?) and how did these  manifestations change after the 18th century?
-    What role have the 19th- and 20th-century representations of the Enlightenment played in later research  and general opinion?
-    How do national differences show in the contemporary legacy of the Enlightenment. What was and is the  significance of the Enlightenment in Sweden and Finland?
-    The Enlightenment as a utopia in the 18th century and after.

Organizing committee

Minna Ahokas (Univ. of Helsinki), Timo Kaitaro (Univ. of Helsinki),  Petter Korkman (Helsinki Collegium of  Advanced Studies),  Kari Saastamoinen (Univ. of Helsinki) and Charlotta Wolff (Univ. of Helsinki).

Deadline for abstracts 31st May 2008.
 
Please send an abstract (max. 200 words) of your proposition for a paper in the workshops to Timo Kaitaro  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi).

-----

Valistus: kritiikki, myytti ja utopia

Kansainvälinen seminaari Helsingissä 17.–18. lokakuuta 2008

Valistusta (the Enlightenment, Aufklärung, les Lumières, upplysningen) on väitetty modernin eurooppalaisen  aikakauden aluksi. Kansainvälinen seminaari valistuksen perinnöstä ja sen reseptiosta pyrkii tarkastelemaan  seuraavankaltaisia kysymyksiä: Missä määrin valistuksen perintö ja myytit valistuksesta vaikuttavat  edelleen, kyseenalaistettuinakin? Perustuuko tieto havaintoon ja järkeen? Onko järki universaali? Voiko  luontoa hallita tiedon avulla ja tyydyttääkö luonnon manipulointi ihmisen tarpeet? Perustuvatko yhteiskunnat  kansalaisten tahdolle? Vastasivatko valistusfilosofit myönteisesti näihin kysymyksiin? Vai heijastavatko  tällaiset kysymykset itse asiassa vain oman aikamme ennakkoluuloja ja myyttejä valistuksesta? Kuka nykyisin  vannoo valistuksen nimiin ja kuka vastustaa sitä? Miten uusi tutkimus on pakottanut meitä arvioimaan  uudelleen kuvaamme valistuksesta?
 
Suomen 1700-luvun tutkimuksen seuran (http://www.helsinki.fi/historia/1700/) järjestämän valistusseminaarin  tarkoituksena on luoda tieteidenvälinen katsaus aikalaiskeskusteluihin ja nykytutkimukseen. Ensinnäkin  valistuksen avaintekstit ja niiden takaa paljastuva laajempi yhteiskunnallinen muutos ovat nousseet  uudenlaisen mielenkiinnon kohteeksi. Ranskalaisella ja saksalaisella valistusfilosofialla on tärkeä asema  keskusteluissa kritiikistä ja emansipaatiosta. Toisaalta näiden pyrkimysten ja metaforien rinnalle on  nostettu varsinkin skotlantilaisesta valistuksesta periytyvät käsitteet moraalista ja yhteisöllisyydestä.  Niistä on tullut entistä ajankohtaisempia keskustelussa globalisaatiosta, monikulttuurisuudesta ja  suvaitsevaisuuden rajoista. Kolmas ajankohtainen valistusteema on sen suhde uskontoon. Pitkäikäisen  käsityksen mukaan valistus irrotti uskonnon ja yhteiskunnan toisistaan, luoden uskonnolle oman alueen, jossa  toimia. Tapahtuiko näin todella?

Puhujat ja työryhmät:

Seminaarin ensimmäinen päivä koostuu kahdesta ulkomaisesta ja kahdesta suomalaisesta avainluennosta.  Ulkomaiset pääpuhujat ovat:

Prof. Miguel Benítez Sevillan yliopistosta on yksi 1700-luvun radikaalia valistusta edustavan ja laittomina  käsikirjoituksina levitetyn filosofisen klandestiinikirjallisuuden johtavia asiantuntijoita. Benítez on  julkaissut aiheesta mm. teokset La Face cachée des Lumières. Recherches sur les manuscrits philosophiques  clandestins de l'âge classique (1996) ja L’Oeuvre libertine de Bonaventure de Fourcroy (2005).
 
Prof. Jean Marie Goulemot on Toursin yliopiston emeritusprofessori. Goulemot on julkaissut mm. teokset Règne  de l’histoire. Discours historiques et révolutions, XVIIe-XVIIIe siècle (1996), Adieu les philosophes. Que  reste-t-il des lumières? (2001), ja L’amour des bibliothèques (2006).
 
Toisena päivänä keskustellaan työryhmissä osallistujien alustusten (20 min.) pohjalta. Ehdotusten aihe on  vapaa, mutta esitelmäkutsussa kannustetaan seuraaviin valistusteemoihin.

-    Miten valistuksen (ja sen kritiikin) teemoiksi yleensä mielletyt aiheet kehittyivät 1700-luvun alku- ja  jälkipuolen filosofisissa, kirjallisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa?
-    Miten valistuksen teesejä manifestoitiin (vrt. Kant, Was ist Aufklärung?) ja miten nuo esitystavat  vaikuttivat ja muuntuivat 1700-luvun jälkeen?
-    Miten 1800- ja 1900-lukujen mittaan kehittyneet tulkinnat ja valistuskuvat vaikuttavat myöhemmässä  tutkimuksessa ja yleisissä käsityksissä?
-    Miten kansalliset painotuserot erottuvat valistuksen nykyperinnössä? Mikä oli ja on valistuksen  merkitys Ruotsissa ja Suomessa?
-    Valistus utopiana 1700-luvulla ja tänään? Onko ’vastavalistuskin’ utopia?

Järjestelytoimikunta

Minna Ahokas (Helsingin yliopisto), Timo Kaitaro (Helsingin yliopisto),  Petter Korkman (Helsingin  yliopiston tutkijakollegium),  Kari Saastamoinen (Helsingin yliopisto) ja Charlotta Wolff (Helsingin  yliopisto).

Abstraktit (kork. 200 sanaa) esitelmäehdotuksista työryhmiin pyydetään lähettämään Timo Kaitarolle  (timo.kaitaro (at) helsinki.fi) toukokuun 2008 loppuun mennessä.
 
CALL FOR PAPERS

KINAESTHESIA AND MOTION

The University of Tampere, Finland
October 2- 4, 2008

The infant, minutes after birth, is capable of imitating the gesture
that it sees on the face of another person. The new born baby actively
watches moving objects rather than stationary objects. Movement seems to
be primacy to our perception from the very beginning. The importance of
embodiment for understanding cognition has already been made in numerous
ways but the meaning and relevance of movement has been largely
unexplored. Aristotle says in Physics that nature has been defined as
a principle of motion and change. The task is to understand what
Aristotle means by this, and more generally: to investigate the role of
movement in the constitution of reality and existence. How do we
perceive and experience movement? What kind of role movement has in our
everyday life? The conference takes seriously Aristotle’s argument and
focuses on the different aspects of sensations of movement i.e.
kinaesthesia.

The conference does not want to limit discussion on kinaesthesia in
proprioception or the perception of muscular tensions. This
philosophy-driven interdisciplinary conference encourages to discuss
kinaesthesia whether sensations of motion are internal or exterior to
the body, visual or tactic, real or virtual. In what ways are seeing and
visual sense based on movement? Does speed dominate the development of
current technology? What kind of role movement has when we identify
objects in the environment? Why do we want to feel as if we were moving
in playing computer games sitting still on a chair? Researchers working
in the fields of Philosophy, Cognitive Sciences, Sport and Physical
Education, Art and Cultural Studies, Social Sciences, History,
Education, Psychology Psychiatry and Computer Sciences are encouraged to
submit abstracts. Topics of interest include, although are not limited
to, the following (in alphabetic order):

· Emotion and motion
· Expression, communication and movement
· Gender and kinaesthesia
· Intelligence and kinaesthesia
· Kinaesthetic illusions and imagination
· Kinaesthetic memory
· Learning by moving
· Motion of animals
· Movement and change
· Movement and arts
· Sense modalities and kinaesthesia
· Spatiality and motility
· Technology and kinaesthesia
· Voluntary and involuntary actions

Authors are invited to submit abstracts written in English for oral
presentation. Abstract submission deadline is on 31 May 2008 and the
authors will be notified of the outcome before 1 July 2008. You can
submit abstracts and register for the conference via the congress
website:
www.kinaesthesia.fi  
In the website you can also find information of travelling and accommodation.
The website of the conference will be continuously updated.

The keynote speakers of the conference are Dr. Maxine Sheets-Johnstone
and Professor Shaun Gallagher. Dr Maxine Sheets-Johnstone is an
independent and interdisciplinary scholar affiliated with the Department
of Philosophy, University of Oregon. Her most recent research interests
include kinesthetic memory, an evolutionary semantics, death and human
morality, and Paleolithic cave art. Professor Shaun Gallagher is Chair
of Philosophy and Cognitive Science at The University of Central
Florida. His research interests include phenomenology and the philosophy
of mind, embodiment, neuropsychology, hermeneutics, and the philosophy
of time. The members of the organizing committee are Jaana Parviainen,
Leila Haaparanta ja Sara Heinämaa.

THE NORDIC WORKSHOP
IN EARLY MODERN PHILOSOPHY
(NWEMP)


31 May – 1 June 2008

Department of Philosophy
University of Tartu, Estonia

Conference venue: Domus Dorpatensis (Ülikooli 7)

The workshop aims to provide a forum of discussion for work in progress on Early Modern Philosophy. The 2008 NWEMP is the inaugural meeting organized by Roomet Jakapi and Marc Hight. In future years the workshop will be hosted by other institutions in the region.


Program

Saturday, 31 May
11.00-12-00 Riin Sirkel (Univ. of Western Ontario): “Descartes on Substantial Union”
12.00-13.00 Markku Roinila (Univ. of Helsinki): “Imagination and Perfection in Leibniz's Philosophy of Mind”
15.00-16.00 Peter Myrdal (Univ. of Uppsala): “Leibniz on Self-Knowledge”
16.00-17.00 Vili Lähteenmäki (Univ. of Jyväskylä): “Reflection as the Source of Simple Ideas in Locke”
17.30-18.30 Jani Hakkarainen (Univ. of Tampere): “Hume's Scepticism and Realism”
18.30-19.30 Eva Piirimäe (Univ. of Tartu): “Montesquieu on Moral, Christian and Political
Virtue”

 

Sunday, 1 June
10.00-11.00 Marc Hight (Univ. of Tartu/Hampden-Sydney College): “How Immaterialism Can Save Your Soul”
11.00-12.00 Roomet Jakapi (Univ. of Tartu): “Samuel Colliber and the Journey of the Soul”


For further information, please e-mail

roomet.jakapi (at) ut.ee or marc.hight (at) ut.ee.

Transsendenssin metaforat
Tampereen yliopisto


Akatemiaprojektit "The Possibility of Metaphysics in Twentieth Century and Contemporary Philosophy" ja "Kirjallisuus, transsendenssi ja avantgarde" järjestävät yhdessä "Transsendenssin metaforat" -seminaarin Tampereen yliopistossa perjantaina 30.5.2008 (Pinni B 3116, Kanslerinrinne 1). Seminaari kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita, jotka käsittelevät metaforaa ja transsendenssia erityisesti filosofian ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!


10:00-10:15 Leila Haaparannan ja Päivi Mehtosen avaussanat
10:15-10:45 Timo Kaitaro (HY): Surrealistinen runokuva, moderni pyhä ja transsendenssi
10:45-11:15 Sara Heinämaa (HY): TBA
11:15-11:45 Ilmari Kortelainen (TaY): Metaforisten muotojen analyysi
11:45-12.45 Lounas
12:45-13:15 Antti Salminen (TaY): Runon paradoksi transsendenssin aukeamana
13:15-13:45 Elisa Heinämäki (HY): Transsendenssin nostalgia ja ironia: Georges Bataille ja toiseuden representaatiot
13:45-14:15 Jukka Mikkonen (TaY): Kaunokirjallisuuden metaforinen totuus
14:15-14:45 Kahvi
14:45-15:15 Veikko Rantala (TaY): Metafora ja emergenssi
15:15-15:45 Joose Järvenkylä (TaY): Wittgenstein ja metafora
15:45-16:15 Jarmo Pulkkinen (OY): Metafora ja tieteellinen keksiminen
17:00- Illallinen ravintola Telakalla
18.30- Filosofian opiskelijoiden ainejärjestö Aatoksen järjestämä illanviettoLisätietoja:

Joose Järvenkylä, joose.jarvenkyla (at) uta.fi, puh. 050-374 3842
Ilmari Kortelainen, ilmari.kortelainen (at) uta.fi, puh. 03-3551 7577
Jukka Mikkonen, jukka.mikkonen (at) uta.fi
Antti Salminen, antti.e.salminen (at) uta.fi

Department of Philosophy (University of Helsinki)
Research Seminar

Spring 2008

Meetings at the seminar room of the Department of Philosophy
(Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on Thursdays 4-6 pm. unless stated
otherwise.

The seminar is open to everyone interested.

29.5.2008
Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale):
LIVING A TRADITION: PRAGMATISTS' BEQUEST

My central thesis is that so-called "new pragmatism" or "neo-pragmatism"
does not operate with the philosophical attitude bequeathed by the early
pragmatists. I do not aim to argue about who owns the name "pragmatism." My
point will simply be to suggest that if one wishes to work in a "living"
tradition with the original pragmatists, one must take a different approach
to philosophical practice than that embraced by the post-analytic
pragmatists. I will close with a few remarks about the consequences of
engaging in philosophy in these differently "pragmatic" ways.


See the seminar web page for further information and changes :
http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm
 

Keskiviikkona 28.5.2008 klo:18.30 alkaen järjestää Eetos kustantamansa
kirjan In medias res: Hakuja mediafilosofiaan tiimoilta julkaisu- ja
keskusteluillan alustajina elokuvatutkimuksen prof. Jukka Sihvonen ja kirjan
toimittajista Olli-Jukka Jokisaari. Paikkana Ravintola Old Bank 28.5. klo: 18.30 alkaen

Tervetuloa!


Tietoa teoksesta:


In medias res: Hakuja mediafilosofiaan.
Toim. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka, Pasi Väliaho
Turku: Eetos. 2008. 276 s. ISBN 978-952-99461-5-0. (nid.)


Viimeistään viime vuosisadan alkupuolelta lähtien useat filosofit ovat
ottaneet median muodossa tai toisessa yhteiskunnallisten voimien tarkastelun
lakipisteeksi. Toisaalta filosofiaa on aina tehty annetuissa
mediaesteettisissä ja -teknologisissa välityksissä, jolloin filosofia ei
lähtökohtaisestikaan ole irrallinen "mediaympäristöistään".

 

In medias res: hakuja mediafilosofiaan pyrkii yhtäältä hahmottamaan
kriittisesti nykypäivän mediamaailmaan liittyviä yhteiskunnallisia,
poliittisia ja eettisiä kysymyksiä. Teoksessa paneudutaan muun muassa
kommunikaation luonteeseen ja halun virtojen kanavointiin
kulutusyhteiskunnissa, toisen kokemuksen mahdollisuuteen audiovisuaalisissa
medioissa sekä teknologian, estetiikan ja politiikan suhteisiin.

 

Toisaalta In medias res kysyy myös filosofisen ajattelun suhdetta sen
mediaalisiin sidoksiin ja lähestyy mediaa ajattelemaan pakottavana
tapahtumana. Samalla teoksessa lavennetaan perinteistä median käsitettä ja
osoitetaan, kuinka median ajatteleminen on kaikkea muuta kuin selvä ja
yksinuottinen tehtävä. Teoksessa "media" kattaa yhtä hyvin niin antiikin
kreikkalaisten kirjaimet, televisiolähetykset kuin tietoverkotkin.

Teos sisältää artikkeleita suomalaisilta median ja visuaalisen kulttuurin
tutkijoilta sekä ulkomaalaisilta mediateoreetikoilta.

 

Toimittajat:

 

Olli-Jukka Jokisaari toimii apurahatutkijana ja lukion lehtorina. Hänen
kiinnostuksensa kohteena ovat kasvatuksen ja teknologian suhteeseen
liittyvät kysymykset, joita hän on tutkimusartikkeleiden puitteissa
käsitellyt.

 

Jussi Parikka, FT, työskentelee Englannissa, Anglia Ruskin yliopistossa,
Cambridgessa. Parikka on lisäksi tutkija Turun yliopiston International
Institute for Popular Culturessa (IIPC). Hän on julkaissut teokset Koneoppi
(2004) ja Digital Contagions (2007). Hänen tämänhetkiset
tutkimusintressinsä liittyvät biologian ja mediateorian yhteyksiin,
media-arkeologiaan sekä digitaalisen verkostokulttuurin politiikkaan.

 

Pasi Väliaho, FT, on tutkija mediatutkimuksen oppiaineessa Turun
yliopistossa. Hän on julkaissut useita artikkeleita erityisesti
audiovisuaalisten medioiden teorian, filosofian, historian ja estetiikan
alueilta. Väliahon väitöskirja The Moving Image: Gesture and Logos
circa 1900 (2007) keskittyy liikkuvan kuvan syntyyn 1900-luvun
taitteessa ja tapahtuneisiin muutoksiin kehollisessa olemassaolossa sekä ajattelun muodostelmissa.

Teoksen sisältö:

1. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka & Pasi Väliaho:* *"*In medias res *-
johdanto"

2. Tarmo Malmberg: "Mediafilosofia filosofian ja mediatutkimuksen välillä"

3. Friedrich Kittler: "Luku ja numero"

4. Pasi Väliaho: "Salama ja hetki - ajatella kuvin"

5. Taru Elfving: "Puhuteltuna, todistajana - Eija-Liisa Ahtilan
videoinstallaatiot ja vuoropuhelun tila"

6. Janne Vanhanen: "Uskollinen äänentoisto? - Huomioita äänitteen
olemuksesta"

7. Jussi Parikka: "Ajattelun ja aistimisen virityksiä: media-arkeologia ja
tulemisen problematiikka"

8. Jukka Sihvonen: "Halu, spektaakkeli ja tulemisen muodot"

9. Mika Elo: "Walter Benjaminin mediaestetiikan erannoista: luovien
politiikkaan"

10. Olli-Jukka Jokisaari: "Günther Anders mediafilosofina"

11. Konrad Paul Liessmann: "Yhdistää, ymmärtää, hämmentyä: Joistakin
viestinnän aporioista ilmoitusteknologioiden aikakaudella"

Tiedustelut ja arvostelukappaleet:
Olli-Jukka Jokisaari
puh. 041-534 4476
sähköposti: jokisaari (at) gmail.com

Kirjan tilaukset: eetos-til (at) lists.utu.fi Hinta: 20 EUR / Jäsenille 15 EUR.


Vuonna 2004 perustettu Eetos on yhdistys, jonka tarkoituksena on ylläpitää,
tukea ja edistää monitieteellistä ja kriittistä humanistisen alan toimintaa
ja tutkimusta. Eetos-yhdistyksen toiminnallisena lähtökohtana on asettua
tieteen, taiteen ja filosofian solmukohtiin. Yhdistys myös julkaisee
kirjallisuutta sekä järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Pohjoisen filosofiyhdistyksen AGONin seuraava yleisötilaisuus on
tiistaina 27.5. klo 17.30 - 19.00
Lapin maakuntakirjaston kokoushuoneessa.

Toivo Salonen alustaa aiheesta
"Demokritos - matemaatikko ja eetikko"
.

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

http://www.ulapland.fi/home/agon/
 
 
Tieteidenvälinen klassikkoklubi
 
Tieteidenvälinen klassikkoklubi kokoontuu kerran kuussa (tiistaisin
klo 18.00) Tampereen yliopiston Historiatieteen ja filosofian
laitoksen kahvihuoneessa Pinni B2072. Tervetuloa keskustelemaan
alustusten ja tekstien pohjalta!
 
Kevään ohjelma:
 
Ti 19.2.2008 klo 18.00 MIRJA HARTIMO: ARISTOTELEEN METAFYSIIKKA
 
ti 18.3.2008 klo 18.00 Jarkko S. Tuusvuori: Nietzsche ja Tragedian
synty
 
ti 15.4.2008 klo 18.00 Tapani Laine: Medeiat
 
ti 27.5.2008 klo 18.00 Ilmari Kortelainen: Aristoteleen Retoriikan 3.
kirja. Tyylin henkevyydestä

 
Klassikkoklubi on osa Triviumin (Tampere Centre for Classical,
Medieval and Renaissance Studies) toimintaa:
http://www.uta.fi/trivium/toimintaa.htm
 
Ohjelmasta ym. voi tiedustella tarkemmin osoitteista
 
paivi.mehtonen (a) uta.fi
katariina.mustakallio (a) uta.fi
 
 

Professor Maria Lukac de Stier (Pontificia Universidad Católica
Argentina - UCA) will lecture on

 

LEVIATHAN: ACCURST LEGACY, HIDDEN INFLUENCE

 

The purpose of the lecture is to show how Thomas Hobbes’s
masterpiece, Leviathan, was rejected between the most important
philosophers and thinkers during the second half of the XVII century.
It reviews his most important critics Sir Robert Filmer, George
Lawson, John Bramhall and Edward Hyde, Earl of Clarendon. The
political though of some possible disciples is also considered.
Finally, the lecture turns to the relationship between Hobbes and
Locke. In summary, I will argue that the overt hostility almost
universally expressed toward Hobbes in the second half of the
seventeenth century masks the real impact that he and his magnum opus
had on his readers, who were reluctant to acknowledge any positive
influence not because they were so opposed to all his views, but
rather, because they shared some of them, and feared the accusation
of being a “Hobbist”.

 

Time: May 27, 2008, from 14 to 16

Place: Department of Social and Moral Philosophy, Meeting room 244
(Siltavuorenpenger 20 A, 2nd floor).

For more information, please contact Dr Juhana Lemetti,
juhana.lemetti (at) helsinki.fi

HELSINKI METAPHYSICAL CLUB
Meeting 30 May 2008

Professor Douglas Anderson (Southern Illinois University at Carbondale)
gives a lecture course on the Transcendentalist roots of American pragmatism
and the writings of pragmatism's founders, Charles S. Peirce, William James,
and John Dewey. Please find the detailed course description copied below as
well as a list of readings in the attachment.

 

The lectures take place at the Department of Philosophy, Siltavuorenpenger
20A, sh222, 26-30 May 2008, Mon-Fri every day at 10-12 am and 13-15 pm.
(Please note the change in times since a previous announcement.)

 

The last course session on 30 May at 13-15 pm will be a meeting of the
Helsinki Metaphysical Club, with discussion on the philosophical
correspondence between Charles Peirce and William James. The discussion will
be followed by a small reception. All are very welcome to attend!

 

Professor Anderson will also give a talk at the Research Seminar of the
Departments of Philosophy (sh222) on 29 May 2008 at 16-18 pm. Please see the abstract copied below.

 

For students, using participation in the meetings of the Club and the
Research Seminar as coursework is negotiable.


Henrik Rydenfelt
http://www.helsinki.fi/peirce/

 

******

Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale, USA)

PRAGMATIC TRANSCENDENTALISM

Lecture course
26-30.5.2008, Mo-Fri 10-12 and 13-15. Siltavuorenpenger 20A, sh222

 

Course theme: There have been many recent accounts of R. W. Emerson as a
"pragmatist" or "proto-pragmatist." I think it is more fruitful to explore
the Emersonian and transcendentalist traces left in the work of the early
American pragmatists: Peirce, James, and Dewey. In the course I want to
explore a few of these traces to suggest the larger project that I believe
is available to those interested in pragmatism. James clearly appropriated
features of Emerson's (and his father's) style of philosophy. But he also in
his late work defended something like a pluralistic idealism. Peirce quite
openly aligned himself with Schelling and American transcendentalism. And
Dewey, whose debt to Hegel is explicit, also took up features of the social
projects of the Transcendentalist movement. Though one aim of the course is
historical, it also aims to have a cash value concerning the importance of
philosophy for our present cultures.

 

Much of what passes for pragmatism on the current scene remains oblivious to
this other side of pragmatism, and this has had consequences for how
pragmatism has been exploited in recent years. If one takes seriously the
pragmatists's commitments to aspects of American transcendentalism, one
arrives at a very different conception of philosophy's tasks than that
currently portrayed in neo-pragmatism. In closing, I want to look briefly at
Russell's and Rorty's accounts of pragmatism, and suggest that they leave us
with an impoversihed account of philosophy (and in Rorty's case a rejection
of philosophy), one that has helped place the humanities on the endangered
species list in many twenty-first century universities. The visions of
Peirce, James, and Dewey offer instead a way of engaging philosophy in the
transformation of cultures.

WEDBERGFÖRELÄSNINGARNA I FILOSOFI, STOCKHOLMS UNIVERSITET

Peter Singer
Ira W. DeCamp Professor of Bioethics, Princeton University
Laureate Professor, University of Melbourne

Global Poverty: What Are Our Obligations?
Den tredje serien av Wedbergföreläsningarna hålls av professor Peter
Singer (Princeton & Melbourne) den 26-30 maj kl 14-16 i hörsal D 8 och D
9 (Södra husen) över ämnet "Global Poverty: What Are Our Obligations?".
Kommentatorer är Gustaf Arrhenius, Eva Asplund, Folke Tersman och
Torbjörn Tännsjö.

Föreläsning I: The Moral Challenge
(26/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tännsjö)

Föreläsning II: Human Nature and What We Can Do About It
(27/5 kl 14-16, D 8, kommentator Tersman)

Föreläsning III: Can We Help the Poor? Are We Harming Them?
(28/5 kl 14-16, D 8, kommentator Asplund)

Föreläsning IV: The Demandingness of Morality
(30/5 kl 14-16, D 9, kommentator Arrhenius)


Wedbergföreläsningarna är instiftade till minne av Anders Wedberg (1913-1978). Han var Stockholms universitets förste professor i teoretisk filosofi. Han kallades 1949 till en nyinrättad professur i ämnet vid dåvarande Stockholms högskola, och kvarstod på denna post till sin pensionering 1975 vid vad som då hade blivit Stockholms universitet. När han tillträdde professuren hade han under lång tid varit docent vid Stockholms högskola. Det var en utnämning som han fått redan 1937, då han disputerade vid högskolan efter att tidigare ha studerat i Uppsala för bland annat Axel Hägerström. Under  åren 1939-43 vistades han i USA där han studerade vid Princeton och Harvard och undervisade vid Cornell University.
         Anders Wedbergs fackfilosofiskt mest betydande arbete är hans bok Plato´s Philosophy of Mathematics, som kom ut 1955 och omtrycktes 1977. Hans allmänt mest inflytelserika verk är dock hans filosofihistoria i tre band, Filosofins historia, som gavs ut av Bonniers under åren 1958-1966. Det översattes även till engelska och gavs ut av Oxford University Press 1982-84. Verket har nyligen (2003-04) utgivits på nytt av Bokförlaget Thales. Wedbergs filosofihistoria introducerade ett åtminstone i Sverige nytt sätt att skriva filosofins historia med tonvikt på försök att tolka och analysera tidigare tänkares filosofiska idéer med hjälp av dagens filosofi och dess metodarsenal.
        Både genom sina skrifter och genom sitt sätt att undervisa bidrog Wedberg i hög grad till en omorientering av svensk filosofi i mer systematisk och analytisk riktning.

Philosophical Psychology, Morality and Politics Research Seminar (updated on 18 December 2007)

 

Spring 2008

 

Friday, 25 January, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu 34, 3rd floor)

Presentation of the Research Plans by the Team Leaders

 

Thursday, 7 – Saturday, 9 February (University Main Building)

Theology and Early Modern Philosophy (1550-1750), seminar organized by The Finnish Academy of Science and Letters 

 

Friday, 29 February, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu 34, 3rd floor)

Rhetoric and politeness in early modern political thought

                      Mikko Tolonen

                      Markku Peltonen

 

Friday, 14 March, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu 34, 3rd floor)

Rights Discourse in Late Medieval and Early Modern Period

                      Siegfried Van Duffel (State University of Singapore)

                      Jussi Varkemaa

 

Friday, 11 – Saturday, 12 April (place still open)

Nordic Centre of Excellence Workshop

 

Friday, 23 May, 12-15 (Auditorium IX, Main Building, Unioninkatu 34, 3rd floor)

Medieval and Renaissance Moral Psychology

Ilmari Karimies

Taina Holopainen

Jari Kaukua

 

 

The seminar is open.

Inquiries: Jussi Varkemaa, tel. 09- 19122521, e-mail:

FL Mikko Leinosen filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Tieteellinen ajattelu ja filosofian rikkaruohot. Filosofian identiteetistä suomalaisen filosofian ongelmana ja filosofiakäsitykset Eino Kailan ja Erik Ahlmanin tuotannossa (Scientific Thinking and Weeds of Philosophy. The Identity of Philosophy as a problem of Finnish Philosophy and the Conceptions of Philosophy in the Output of Eino Kaila and Erik Ahlman)

tarkastetaan 23.5.2008 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa Pinni A rakennuksessa, Kanslerinrinne 1, Tampere.


Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Salmela (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.
 
Koko väitöstiedote täällä:
http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/vaitokset/2008045.html
 
Department of Philosophy (University of Helsinki)
Research Seminar

Spring 2008

Meetings at the seminar room of the Department of Philosophy
(Siltavuorenpenger 20 A, sh 222) on Thursdays 4-6 pm. unless stated
otherwise.

The seminar is open to everyone interested.
  
22.5.2008
Tero Tulenheimo (Helsinki)
TBA


29.5.2008
Prof. Douglas Anderson (Southern Illinois University Carbondale):
TBA
 
 
See the seminar web page for further information and changes :
http://www.helsinki.fi/filosofia/tutkijaseminaari.htm

UPPSALA WORKSHOP IN EARLY MODERN PHILOSOPHY

Mind, Body, and Agency in Spinoza and Leibniz

University of Uppsala, 22-23 May 2008

Engelska parken, Humanistiskt centrum, building 2, second floor, room 2-1077

 

Thursday 22 May

9:30: Opening words

9:45-11:00 Edwin Curley (Michigan): “Can Humans be Agents in a World where God is Omnipotent?”

11:15-12:30 Donald Rutherford (UCSD): “Spinoza, Human Agency and the Good”

Lunch

14:00-15:15 André Gombay (Toronto): “Spinoza’s Condemnation of Deceit”

Coffee

15:45-17:00 Jon Miller (Queen’s): “Spinoza and the Stoics on Activity and Passivity”

 

18:00 Reception

 

Friday 23 May

9:15-10:30: Peter Myrdal (Uppsala): “Persons, Agents, and Love in Leibniz”

10:45-12:00 Valtteri Viljanen (Turku): “Leibniz and Spinoza on Passion and Action”

Lunch

13:30-14:45 Pierre-François Moreau (ENS-Lyon): “Quelques difficultés dans l’analyse spinoziste des rapports entre mens et corpus”

15.00-16.15 Chantal Jaquet (Paris): “L’égalité du corps et de l’esprit chez Spinoza”

Coffee

16:45-18:00 Lilli Alanen (Uppsala) : “Spinoza on Pride and Self-Knowledge”

 

19:00 Dinner

 


The workshop is organized by the research program Understanding Agency, funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation, together with the Department of Philosophy, Uppsala University.

 

For more details and availability, please contact Lilli Alanen (), or Peter Myrdal ().

See also the web page at http://www.filosofi.uu.se/agency/node16.